Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên

Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 22112008 Ngày giảng : 26112008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 41 Theo PPCT
Tập hợp các số nguyên

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh biết đợc tập hợp các số nguyên, điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số, số đối của một số nguyên
- Học sinh bớc đầu hiểu đợc rằng có thể dùng số nguyên để biểu diễn hai đậi lợng có hớng ngợc nhau

2. Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn


3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập. - Hình vẽ trục số trên bảng phụ.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- VÏ trơc sè và biểu diễn các số tự nhiên và số nguyên âm trên trục số

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Giới thiệu số nguyên dơng - Giới thiệu số nguyên âm
- Giới thiệu tập số nguyên - Giới thiệu kí hiệu tập hợp Z
Theo dõi và ghi vào vở

1. Số nguyên


Các số tự nhiên khác 0 còn đợc gọi là số nguyên dơng
Các số -1, -2, -3 gọi là các số nguyên âm
Tập hợp gồm các số nguyên dơng và các số nguyên âm
{ }
.... 3; 2; 1;0;1; 2;3.... -
- -
gäi lµ tËp Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
- Cho biÕt quan hệ giữa tập hợp N và Z ?
- Yêu cầu học sinh đọc chú ý trong SGK.
- Số 0 có phải là số nguyên âm ? Có phải là số nguyên dơng
không ? - Giíi thiƯu ®iĨm biểu số
nguyên a
- Lấy ví dụ minh hoạ
- Từ đó em có nhận xét gì ? - Yêu cầu làm ?1 và ?2 vào vở
- Các số -1 và 1, -2 và 2 có tính chất gì đặc biệt ?
- Giới thiệu khái niệm về số đối
Làm ? 4 theo cá nhân Vì mọi phần tử của N đều thuộc
Z nên : Ta có N è Z
- Không
- Lấy ví dụ minh hoạ
- Nêu nhận xét - Lµm ?1 vµ ?2 vµo vë
- Mét sè häc sinh trả lời - Đọc thông tin phần số đối
Làm ?4 SGK Một học sinh trả lời câu hỏi
Nhận xét hợp các số nguyên, kí hiệu là Z
Z =
{ }
.... 3; 2; 1;0;1; 2;3.... -
- -
Chó ý:
- Sè 0 kh«ng là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dơng
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
a
Ví dụ : điểm biểu diễn số nguyên -3 gọi là điểm -3
Nhận xét : SGK
?1 ?2

2. Sè ®èi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Học sinh bớc đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×