Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Các ví dụ Ví dụ SGK Trục số Củng cố :

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Các ví dụ Ví dụ SGK Trục số Củng cố :

Tải bản đầy đủ - 63trang

Ngày soạn : 22112008 Ngày giảng : 25112008
Lớp : 6B, 6D Ch
ơng ii :
Số nguyên
Tiết 40 Theo PPCT
Làm quen với số nguyên âm
Mục tiêu của ch ơng :
Biết đợc sự cần thiết của các số nguyên âm trong thực tiễn và trong toán học. Biết phân biệt và so sánh các số nguyên âm, dơng và 0.
Tìm đợc số đối và giá trị tuyệt đối của một số nguyên. Hiểu và vận dụng đúng : các quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân các quy
tắc chuyển vế, dấu ngoặc trong các biến đổi biểu thức, đẳng thức. Thực hiện tính toán đúng với các dãy phép tính các số nguyên trong các trờng hợp đơn
giản. Hiểu một số khái niệm bội, ớc của một số nguyên và tìm đợc chúng.

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh biết đợc nhu cầu cần thiết phải mở rộng N - Học sinh nhận biết và đọc đúng số nguyên âm thông qua các ví dụ thực tiễn
2. Về kỹ năng : - Học sinh biết cách biểu diễn số tự nhiên và số nguyên âm trên trục số

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


- Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy


Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Giới thiệu sơ lợc về số nguyên - Trình bày các hiểu biết về số Số học 6 Năm học 2008 - 2009
- Giới thiệu các số âm thông qua các ví dơ SGK
- Cho häc sinh ®äc ?1 SGK - Cho học sinh quan sát nhiệt kế
có chia độ âm
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin ?2 và cho biết số âm còn đợc sử
dụng làm gì ? - Đọc thông tin trong ví dụ 3 và
cho biết số âm còn đợc sử dụng nh thế nào ?
- Yêu cầu một học sinh lên bảng vẽ tia số
- Giáo viên vẽ trục số và giới thiệu nh SGK
- Giới thiệu nhiệt kế âm
- Giáo viên nêu chú ý cho häc sinh cã thĨ vÏ trơc sè n»m dọc
nh hình 34. nguyên âm
- Quan sát nhiệt kế và tìm hiểu về nhiệt độ dới 0
C - Đọc nhiệt độ của các thành
phố ?1
- Biểu diễn các độ cao díi mùc níc biĨn
- Nãi tíi sè tiỊn nỵ - Đọc các câu trong ?3
- Cả lớp vẽ tia số vào vở
Quan sát hình vẽ SGK
Quan sát hình 34.
1. Các ví dụ Ví dụ 1. SGK
? 1
Hà Nội 18
o
C Bắc Kinh
-2
o
C Huế
20
o
C Matxcơva
-7
o
C Đà Lạt
19
o
C Pari
o
C TPHCM
25
o
C Niuyooc
2
o
C
Ví dụ 2. SGK
?2
VÝ dơ 3. SGK
?3

2. Trơc sè


-1 1
2 3
-2 -3
?4 §iĨm A biĨu diƠn sè -6
§iĨm B biĨu diƠn sè -2
§iĨm C biĨu diƠn sè 1 §iĨm D biĨu diƠn sè 5
Chó ý :
Ta còng cã thĨ vÏ trơc sè nh hình 34

4. Củng cố :


Cho học sinh làm ?1 SGK Đọc nhiệt độ trên các nhiệt kế .Yêu cầu hai học sinh lên bảng làm, cả lớp lµm vµo vë vµ
nhËn xÐt  Cho häc sinh lµm bài tập 2, 3 SGK
Giáo viên treo bài tập 4 để học sinh tự làm theo nhóm

5. H íng dÉn häc ë nhµ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Các ví dụ Ví dụ SGK Trục số Củng cố :

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×