Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 105trang

. .
.
. .
Ngày soạn : 13112008 Ngày giảng : 18112008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 38 Theo PPCT
ôn tập chơng i tiết 2

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc ôn tập các kiến thức đã häc vỊ tÝnh chÊt chia hÕt cđa mét tỉng, c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ớc chung, và bội
chung, ƯCLN, BCNN

2. Về kỹ năng :


- Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập tiễn.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ. - Hệ thống câu hỏi ôn tập
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Ôn tập.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ………………………
Líp 6D : ……………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Quan sát bảng 2 SGK và trả lời các câu hỏi 5, 6, 7, 8 phần ôn tập.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 100
Học sinh 2 : - Quan sát bảng 3 SGK và trả lời các câu hỏi 9, 10 phần ôn tập.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Yêu cầu HS trả lời miệng - Nhận xét và ghi kết quả vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một HS lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một HS lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một HS lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân
- Một HS lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở - Làm vào nháp theo cá nhân
- Một HS lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở - Một HS lên bảng trình bày
- Cả lớp làm ra nháp - Nhận xét cách làm
- Hoàn thiện vào vở - Làm vào nháp theo cá nhân
- Một HS lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở - Làm vào nháp theo cá nhân
- Một HS lên trình bµy - NhËn xÐt
- Hoµn thiƯn vµo vë - Lµm vào nháp theo cá nhân
- Một HS lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một HS lên trình bày
- Nhận xÐt - Hoµn thiƯn vµo vë
Bµi tËp 165. SGK
a 747 Ï P 235 Ï P
97 Ỵ P b 835.123 + 318, a Ï P
c 5.7.9 + 13.17, b Ï P d 2.5.6 – 2.29 = 2 ẽ P
Bài tập 166. SGK a. Theo đề bài ta có:
x ẻ ƯC84,180 và x 6
ƯCLN84,180 = 12 Vậy: x ẻ
{ }
6 b. Theo đề bài ta có:
x
BC12,15,18 và 0x300 BCNN12,15,18 = 180
Lần lợt nhân 180 với 0, 1, 2 ta đựoc các bội của 180 lµ 0, 180,
360 VËy x = 180
Bµi tËp 167. SGK Gọi số sách cần tìm là a quyển
Theo đề ta có: x ẻ BC10,12,15
và 100
Ê
a
Ê
150 BCNN10,12,15=60
Lần lợt nhân 60 với 0,1,2,3 ta đ- ợc các bội của 60 lµ 0, 60, 120,
180.
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 101

4. Củng cố :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×