Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 105trang

.
Ngày soạn : 13112008 Ngày giảng : 17112008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 37 Theo PPCT
ôn tập chơng i tiết 1

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc ôn tập các kiến thức đã học về các phép tính cộng trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa.

2. Về kỹ năng :


- Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập thực hiện phép tính, tìm số cha biết.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ. - Hệ thống câu hỏi ôn tập
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Ôn tập.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ………………………….
Líp 6D : ………………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Quan sát bảng 1 SGK và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 phần ôn tập.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 98
- Nêu điều kiện để a trừ đợc cho b.
- Nêu điều kiện để a chia hết cho b.
- Yêu cầu học sinh trả lời miệng - Nhận xét và ghi kết quả vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xÐt - Hoµn thiƯn vµo vë
- a
³
b - Cã mét số tự nhiên q sao cho a
= b.q - Tìm kết quả của các phép tính
- Hoàn thiện vào vở
- Mét häc sinh lên bảng trình bày
- Cả lớp làm ra nháp - Nhận xét cách làm
- Hoàn thiện vào vở - Làm vào nháp theo cá nhân
- Một học sinh lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở - Làm vào nháp theo cá nhân
- Một học sinh lên trình bày - Nhận xét
- Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp theo cá nhân - Một học sinh lên trình bày
- Nhận xét - Hoàn thiƯn vµo vë
Bµi tËp 159. SGK
a 0 a 1
c n d n
e 0 g n
h n
Bµi tËp 160. SGK
a. 204 – 84:12 = 204 - 7
= 197
b. 15.2
3
+ 4.3
2
-5.7 = 15.8 +4.9-35
= 120 +36-36 = 121
c. 5
6
.5
3
+2
3
.2
2
=5
3
+2
5
= 125 + 32 = 157
d. 164.53+47.164 = 164.53+47
= 164.100 =16400
Bµi tËp 161. SGK
b. 3x -6 = 3
3
3x = 27 + 6 3x = 33
x = 33:3 x = 11

4. Cñng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×