Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kiến thức : Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kiến thức : Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 105trang

1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố kh¸i niƯm BCNN cđa hai hay nhiỊu sè

2. VỊ kỹ năng :


- Học sinh biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, từ đó biết cách tìm các béi chung cđa hai hay nhiỊu sè.
- Häc sinh biÕt tìm bội chung nhỏ nhất trong một cách hợp lí trong từng trờng hợp cụ thể, biết vận dụng tìm bội chung nhỏ nhất trong các bài toán đơn giản.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm, thực hành
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : ...................................
Líp 6D : ................................... b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Phát biểu cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. - Tìm BCNN 10,12,15
Học sinh 2 : - Béi chung lín nhÊt cđa hai hay nhiỊu số là gì ?
- Tìm BCNN 30,150

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Đa đề bài để học sinh quan sát và thực hiện
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện báo cáo
- Làm bài trên giấy theo nhóm - Cử đại diện báo cáo
Bài tập . Tìm các số tự nhiên a, biết
rằng a
.
: 60 và a
.
:280 a 1000, a ạ 0.
Giải. Theo đề bài ta có a là béi chung
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 93
- Đa đề bài để học sinh quan sát và thực hiện
- Yêu cầu cá nhân báo cáo
- Đa đề bài để học sinh quan sát và thực hiện
- Yêu cầu c¸c nhãm cư đại diện báo cáo
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở.
- Làm bài theo cá nhân - Cá nhân báo cáo
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở. - Làm bài theo nhóm
- Cử đại diện báo cáo - Nhận xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vë.
cđa 60 vµ 280 BCNN60,280= 840
Lần lợt nhân 840 với 0, 1, 2 ta đợc 0, 840, 1680
a
{ }
840 ẻ
Bài 152.SGK Theo đề bài ta cã a lµ béi chung nhá
nhÊt cđa 15 vµ 18
BCNN15,18=90 Vậy a = 90
Bài tập 153. SGK Theo đề bài ta có:
BCNN30,45 = 90
Lần lợt nhân 90 với 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta đợc các bội chung nhỏ chung hơn
500 của 30 và 45 lµ 0, 90, 180, 270, 360, 450

4. Cđng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kiến thức : Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×