Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bội chung nhỏ nhất Ví dụ 1 : SGK

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bội chung nhỏ nhất Ví dụ 1 : SGK

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 07112008 Ngày giảng : 11112008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 34 Theo PPCT
Bội chung nhỏ nhất

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh hiểu đợc thÕ nµo lµ BCNN cđa hai hay nhiỊu sè

2. VỊ kỹ năng :


- Học sinh biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, từ đó biết cách tìm các béi chung cđa hai hay nhiỊu sè.
- Häc sinh biết tìm bội chung nhỏ nhất trong một cách hợp lÝ trong tõng trêng hỵp cơ thĨ, biÕt vËn dơng tìm bội chung nhỏ nhất trong các bài toán đơn giản.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. - Thái độ học tập đúng đắn.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ, phấn mầu, bài tập.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : ...............................
Líp 6D : ................................ b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


ViÕt B4, B6, BC4, 6

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Số lớn nhất trong tập hợp bội chung của 4 và 6 lµ sè nµo ?
- Sè 6

1. Béi chung nhá nhÊt VÝ dô 1 : SGK


BC4,6 =
{ }
0;12;24;36;...
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 90
- Giíi thiƯu kh¸i niÖm béi chung.
- NhËn xÐt vÒ quan hệ giữa BC4,6 và BCNN4,6.
- Xem chú ý SGK. - Cã c¸ch nào tìm BCNN
nhanh hơn không ?
- Hãy phân tích các số ra thừa số nguyên tè.
- §Ĩ chia hÕt cho 8, BCNN cña ba số 8, 18, 30 phải chứa
thừa số nguyên tố nào ? - Để chia hết cho 8, 18, 30 th×
BCNN cđa ba sè phải chứa thừa số nguyên tố nào ? Cần
lấy với số mũ nh thế nào ? - Nh vËy khi t×m béi chung
nhá nhÊt ta lập tích các thừa số nguyên tố chung và riêng
với sè mò lín nhÊt.
- Giíi thiƯu về cách tìm BCNN cña hai sè nguyªn tè
cïng nhau, ba sè nguyªn tè cïng nhau.
- BCNN cđa hai hay nhiỊu sè nguyªn tè cïng nhau bàng bao
nhiêu ?
- Yêu cầu học sinh đọc chú ý SGK
- Ph¸t biĨu nhËn xÐt ë mơc 1. - Nªu nhËn xÐt.
- NhËn xÐt về cách tìm Bội chung nhỏ nhất của các số trong
đó có số 1.
- Tìm hiểu cách tìm ớc bằng cách phân tÝch mét sè ra thõa sè
nguyªn tè trong SGK. - Một số HS đọc kết quả phân
tích. -Đáp: 2
3
- Đáp: 2, 3, 5
- Làm ?1 SGK theo nhãm vào giấy trong
- Cử đại diện trình bày trên m¸y chiÕu
- NhËn xÐt bài chéo giữa các nhóm.
- Làm ?2 theo cá nhân, từ đó lu ý cách tìm ớc chung trong các tr-
ờng hợp đặc biƯt.
- Häc sinh nghiªn cøu chó ý. Sè nhá nhÊt khác 0 trong tập hợp
bội chung của 4 và 6 lµ 12. Ta nãi - íc chung lín nhÊt cđa 4 và 6 là 12,
kí hiệu BCNN4,6=12.
Định nghĩa : SGK Nhận xét
: Tất cả các bội chung
của 4 và 6 là 0,12,24,36 đều là ớc của BCNN4,6.
Chú ý: SGK 2. T×m
íc béi chung nhá nhÊt b»ng cách phân tích ra thõa sè
nguyªn tè.
VÝ dơ 2. Tìm ƯCLN8,18,30 Bớc 1. Phân tích các số ra thừa sè
nguyªn tè: 8 = 2
3
18 = 2.3
2
30 = 2.3.5
Bíc 2. Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng víi sè mò lín nhÊt:
C¸c thõa sè nguyªn tè chung và riêng là 2, 3, 5
Bớc 3. Lập tích các thừa số nguyên
tố chung vừa chọn với số mũ lớn nhất. Đó chính là BCNNN cần tìm:
BCNN8,18,30=2
3
.3
2
.5 =360
Quy tắc: SGK
?1 4 = 2
2
6 = 2.3 BCNN4,6=2
2
.3=12 ?2
BNNN8,12=24 BCNN5,7,8=5.7.8=280
BCNN16,12,48=48
Chú ý: SGK 3. Cách tìm bội chung thông qua
tìm BCNN.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 91
- Theo nhận xét để tìm các ớc chung của 4 và 6 ta có thể làm
thế nào ? - Để tìm ớc chung của các số
thông qua tìm ƯCLN của các số đố nh thế nào ?
- Tất cả các ớc chung của 4 và 6 đều là bội của BCNN4,6.
- Trả lời câu hỏi
- Trả lời câu hỏi.
Ví dụ 3: Ta có x BC8;18;30
ẻ và x1000
BCNN8,18,30=360 Bội chung của 8, 18, 30 là bội của
360. Lần lợt nhân 360 với 0, 1, 2, 3 ta đợc 0, 360, 720, 1080.
Vậy A =
{ }
0;360;720
NhËn xÐt: SGK

4. Cñng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bội chung nhỏ nhất Ví dụ 1 : SGK

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×