Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung lớn nhất

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung lớn nhất

Tải bản đầy đủ - 105trang

c 8
............ ............

4. Cđng cè : 5. H


íng dÉn häc ở nhà :
- Học bài theo SGK - Xem lại cách làm các bài đã làm trong SGK
- Làm bµi 171, 172, 174 SBT - Xem tríc néi dung bài học tiếp theo.

v. Rút kinh nghiệm


.. ..
.. ..
Ngày soạn : 01112008 Ngày giảng : 04112008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 31 Theo PPCT
ớc chung lớn nhất

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh hiểu đợc thế nào lµ íc chung lín nhÊt cđa hai hay nhiỊu sè, thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau.

2. Về kỹ năng :


- Học sinh biết tìm ƯCLN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, từ đó biết cách tìm các ớc chung của hai hay nhiỊu sè.
- Häc sinh biÕt t×m íc chung lín nhất trong một cách hợp lí trong từng trờng hợp cơ thĨ, biÕt vËn dơng t×m íc chung lín nhÊt trong các bài toán đơn giản.

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút d¹
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 81
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Thuyết trình.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6A : ……………………
Líp 6B : …………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Viết Ư12, Ư30, Ư12, 30.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Số lớn nhất trong tập hợp - íc chung cđa 12 vµ 30 lµ sè
nµo ? - Giíi thiƯu kh¸i niƯm íc
chung. - NhËn xÐt vỊ quan hệ giữa
Ư12,30 và ƯCLN12,30. - Xem chú ý SGK.
- Có cách nào tìm ƯCLN nhanh hơn không ?
- Hãy phân tích các sè ra thõa sè nguyªn tè.
- Số 2 có là ớc chung của các số trên không ? 2
2
có là - ớc chung cđa c¸c sè trên
không ? Số 2
3
có là ớc chung không ?
- 3 cã lµ íc chung cđa.. VËy tÝch cđa 2
2
.3 cã lµ íc chung ....
- Nh vËy khi t×m íc chung ta lËp tÝch các thừa số nguyên
tố chung. - Số 6
- Nêu nhận xÐt. - NhËn xÐt về cách tìm Ước
chung lớn nhất của các số trong đó có số 1.
- Tìm hiểu cách tìm ớc bằng cách phân tÝch mét sè ra thõa sè
nguyªn tè trong SGK. - Một số HS đọc kết quả phân
tích. - Có. Vì nó có mặt trong dạng
phân tích của cả ba số. - Có....
- Không....

1. Ước chung lớn nhất


Ví dơ1: SGK ¦C 12,30 =
{ }
1;2;3;6
Sè lín nhÊt trong tËp hợp ớc chung của 12 và 30 là 6. Ta nãi íc chung lín
nhÊt cđa 12 vµ 30 lµ 6, kí hiệu ƯCLN12,30=6.
Định nghĩa: SGK Nhận xét: Tất cả các ớc chung của
12 và 30 là 1, 2, 3, 6 đều là ớc của ƯCLN12,30.
Chú ý: SGK

2. Tìm ớc chung lớn nhÊt b»ng c¸ch


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung lớn nhất

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×