Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung

Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 24102008 Ngày giảng : 29102008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 29 Theo PPCT
ớc chung và bội chung

I. Mục tiêu 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm đợc định nghĩa ớc chung, bội chung, hiểu đợc khái niệm giao của hai tập hợp.

2. Về kỹ năng :


- Học sinh biÕt t×m béi chung, íc chung cđa hai hay nhiỊu số bằng cách liệt kê các ớc, các bội rồi tìm phần tử chung của hai tập hợp, biết sử dụng kí hiệu giao của hai tập hợp.
- Biết tìm íc chung, béi chung cđa hai hay nhiỊu sè trong một số bài toán đơn giản.

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n.
II . Chuẩn bị

1. Giáo viên :


- Bảng phụ vẽ các hình 26, 27, 28 52 SGK - Bút dạ, phấn màu

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ.
iii. Ph ơng pháp
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Thuyết trình.
iv. hoạt động trên lớp 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………….
Líp 6D : …………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


Nêu cách tìm ớc của một số. Tìm các Ư4; Ư6: Ư12
Học sinh 2 :
Nêu cách tìm bội của một số. Tìm các B4; B6: B3

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Tìm các ớc của 4 và 6 - Làm ra nháp và trình bày lời
giải

1. Ước chung


Ví dụ: Viết tập hợp ớc của 4 và 6. Ư4 =
{ }
1;2;4
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 76
- Nhận xét gì về các ớc của 4 và 6 ? Sè nµo lµ íc chung cđa 4 vµ
6 ? - Giíi thiƯu kh¸i niƯm íc chung.
- Giíi thiƯu kÝ hiệu ƯC
- Cho HS làm ?1 SGK - V× sao 8 thc tËp hỵp íc
chung của 16 và 40 ?
- Viết tập hợp các bội cđa 4 vµ 6 - Sè nµo võa lµ béi cđa 4, võa lµ
béi cđa 6 ?
- Giíi thiƯu tËp hợp bội chung của 4 và 6
- Cho học sinh làm ? 2 Hãy chỉ ra tất cả các số:
- Giíi thiƯu giao cđa hai tËp hỵp
- Giao cđa hai tập hợp là gì ?
- Tìm giao của Ư4 và Ư6 - Tìm giao của B4 và B6
- Các số 1, 2 - Ph¸t biĨu định nghĩa ớc
chung của hai hay nhiều số
- Làm ?1 vào nháp và cho biết kết quả
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Làm ra nháp và công bố kết quả
- Các số 0, 12, 24, ....
- Ph¸t biĨu ®Þnh nghÜa béi chung cđa hai hay nhiều số
- Làm ?2 ra nháp và đọc kết quả
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Giao của hai tập hợp là ......
- Vẽ sơ đồ biểu diễn giao của Ư6 =
{ }
1;2;3;6
Các số 1, 2 vừa lµ íc cđa 4, võa lµ íc cđa 6. Ta nói 1, 2 là ớc chung của 4
và 6. Định nghÜa: SGK
TËp hỵp íc chung cđa4 vµ 6 kí hiệu ƯC4,6.
Vậy ƯC 4,6 =
{ }
1;2
? 1 8

ƯC
16;40
vì 16 vµ 40 đều chia hết cho 8.
8

ƯC
32;28
vì 28 không chia hết cho 8

2. Béi chung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Ước chung

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×