Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Phân tích một số ra thừa số Ví dụ: SGK Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố Củng cố :

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Phân tích một số ra thừa số Ví dụ: SGK Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố Củng cố :

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 24102008 Ngày giảng : 27102008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 27 Theo PPCT
Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyên tố

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh hiểu đợc thế nào là phân tích mét sè ra thõa sè nguyªn tè - Häc sinh biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong các trờng hợp mà sự phân
tích không phức tạp, biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích

2. Về kỹ năng :


- Biết vận dụng các dấu hiệu chia hết đã học để phân tích một số ra thừa số nguyên tố

3. Về thái độ :


- Rèn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n.
ii. chuÈn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Thuyết trình.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ………………….
Líp 6D : ………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 :


Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 20

3. Tiến trình bài dạy


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 71
Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Đọc thông tin trong SGK Trình bày một số cách phân tích
khác:
- Giới thiệu đó là cách phân tích một số nguyªn tè ra thừa số
nguyen tố
- Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Phân tích một sè nguyªn tè ra thõa sè nguyªn tè nh thÕ nào ?
- Hớng dẫn học sinh phân tích theo cột.
- Qua các cách phân tích em có nhận xÐt g× vỊ kÕt quả phân
tích ? - Yêu cầu học sinh làm việc cá
nhân làm ?
300 3
10 10
2 5
100
2 5
- Phát biểu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Dạng phân tích một số thừa số nguyên tố là chính nó.
- Dù phân tích bằng cách nào ta cũng đợc cùng một kết quả.
- Làm ? vào máy chiếu - Trình bày trên máy
- Nhận xét chéo - Hoàn thiện vào vở.

1. Phân tích mét sè ra thõa sè VÝ dô: SGK


300 6
50 2
3 2
25 5
5
300 = 6.50=2.3.2.25 =2.3.2.5.5
Các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố. Ta nói rằng 300 đợc phân tích ra
thừa số nguyên tố.
Chú ý: SGK

2. Cách phân tích mét sè ra thõa sè nguyªn tè


300 2 150 2
75 3 25 5
5 5 1
Do ®ã 300 = 2.2.3.5.5 = 2
2
.3.5
2
? 420 = 2. 2.3.5.7=2
2
.3.5.7

4. Cñng cè :


Cho häc sinh làm các bài tập 125, 126 SGK Yêu cầu làm ra nháp và trình bày trên bảng:
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 72
Bài 125. 60 = 2
2
. 3.5 84 = 2
2
.3.7 1035 = 3
2
.5.23 ...
Bài 126. SGK 120 = 2.3.4.5 đây là dạng phân tích sai vì 4 không là thừa số nguyên tố
306 = 2.3.51 là dạng phân tích sai vì 51 không là thừa số nguyên tố 567 = ... là dạng phân tích sai vì 9 không là thừa số ngnuyên tố.

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Phân tích một số ra thừa số Ví dụ: SGK Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố Củng cố :

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×