Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên tố. Hợp số Số

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên tố. Hợp số Số

Tải bản đầy đủ - 105trang

- Tỉ 3 cã 8 häc sinh ®íc chia ®Ịu vào các nhóm. Số nhóm là .... - 32 nam và 40 nữ đợc chia đều vào các tốp. Số tốp là ..............

4. Củng cố :


- Số 0 có những ớc nào ? Có những bội nào ?

5. H ớng dẫn học ở nhà :


- Đọc và làm các bài tập còn lại trong SGK: 111, 112, 113, 114 - §äc néi dung bµi häc tiÕp theo

v. Rót kinh nghiƯm


………………………………………………………………………………………………………………

.
Ngày soạn : 17102008 Ngày giảng : 21102008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 25 Theo PPCT
Số nguyên tố. Hợp số Bảng số nguyên tố

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm đợc định nghĩa số nguyên tố, hợp số

2. Về kỹ năng :


- Nhận biết đợc một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trờng hợp đơn giản, thuộc mời số nguyên tố đầu tiên, tìm hiểu cách lập bảng số nguyên tố.
- Biết vận dụng hợp lí các kiến thức về chia hÕt ®· häc ë tiĨu häc ®Ĩ nhËn biÕt mét số là hợp số.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng số nguyên tố, bảng phụ, bút dạ, phấn mầu

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ Số học 6 Năm học 2008 - 2009
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Thuyết trình.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


- Ước của số a là gì ? Bội của số a là gì ? - Làm bài tập 113a, b,c.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Tìm các ớc của các số 2, 3, 4, 5, 6
- Treo bảng phụ để HS điền.
- Nhận xét về các ớc của 2, 3, 5 và các ớc của 4, 6 ?
- Số nguyên tố là gì? Hợp số là gì ?
Muốn chøng tá mét sè là số nguyên tố hay hợp sè ta lµm thÕ
nµo ?
- Lµm ? trong SGK - Các số 102, 513, 145, 11, 13 là
số nguyên tố hay hợp số ? - Làm việc cá nhân vào nháp
Trả lời câu hỏi theo cá nhân.
- Số nguyên tố : Là số tự nhiên lớn hơn 1
Chỉ có hai ớc là 1 và chính nó. - Hợp số:
Là số tự nhiên lớn hơn 1 Có nhiều hơn hai ớc
- Nếu một số là số nguyên tố ta phải chøng tá nã chØ cã hai íc
lµ 1 vµ chÝnh nã. NÕu sè ®ã là hợp số ta ph¶i
chøng tá nã cã mét íc thø ba khác 1 và chính nó.
- Làm ? cá nhân theo SGK - Số 102 là hợp số vì có Ýt nhÊt
ba íc lµ 1, 2, 102....
- Sè 0 vµ số 1 không phải là số

1. Số nguyên tố. Hợp sè Sè


a 2
3 4
5 6
C¸c íc
cđa a
1, 2
1, 3
1, 2,
4 1,
5 1,
2, 3, 6
Ta thÊy c¸c sè 2, 3, 5 chỉ có hai ớc là 1 và chính nó, các sè 4, 6 cã nhiỊu
h¬n hai íc. Ta gäi các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố, các số 4, 6 là hợp
số.
? Số 7 là số nguyên tố vì nó chỉ có hai ớc là 1 và chính nó.
Số 8 có nhiều hơn hai ớc lµ 1, 2, 4, 8 Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
Số 0 có phải là hợp số hay số nguyên tố ? Số 1 là số nguyên tố
hay hợp số ? vì sao ? Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là
các số nào ?
- Tại sao trong bảng không có số 0 và 1 ?
- Trong dòng đầu có nhứng số nguyên tố nào ?
- Đọc và lµm theo híng dẫn SGK để lạp ra bảng các số
nguyên tố nhỏ hơn 100 nguyên tố hay hợp số. Vì ....
- Số 2,3, 5, 7 là các số nguyên tố nhỏ hơn 10
Vì chúng không phsỉ là số nguyên tố, không phải là hợp
số. Gồm các số 2, 3, 5, 7
nên là hợp số Số 9 là hợp số.

2. Lập bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Số nguyên tố. Hợp số Số

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×