Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 12102008 Ngày giảng : 15102008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 23 Theo PPCT
Lun tËp kiĨm tra 15 phót

I. Mơc tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh ®ỵc cđng cè dÊu hiƯu chia hÕt cho 3, cho 9 - Kiểm tra 15 phút

2. Về kỹ năng :


- VËn dơng dÊu hiƯu chia hÕt cho 3, cho 9 ®Ĩ nhËn biÕt mét sè, mét tỉng cã chia hÕt cho 3 hoặc 9 không.
- Rèn tính chính xác khi phát biểu một mệnh đề toán học

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh toán.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : ………………………
Líp 6D : ……………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy


Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Yêu cầu làm việc cá nhân - Làm bài tập ra nháp,
Bài 106.SGK
a. 10002 b. 10008
Bài tập 107.SGK
Số häc 6 Năm học 2008 - 2009 61
- Yêu cầu một số học sinh lên trình bày lời giải bảng phụ
- Nhận xét và ghi điểm
- Hãy đọc hiểu cách làm và thực hiện theo híng dÉn của giáo
viên
Làm nhóm bài tập 110. SGK - Cả lớp hoàn thiện bài vào vở
- Nhận xét, sửa lại và hoàn thiện lời giải.
- Làm cá nhân ra nháp
- Lên bảng trình bày - Cả lớp nhận xét và hoàn thiện vào
vở a. Đúng
b. Sai c. Đúng
d. Đúng
Bài tËp 108.SGK
1546 chia cho 9 d 7, cho 3 d 1 1527 chia cho 9 d 6, cho 3 d 0.
10
11
chia cho 9 d 1, cho 3 d 1
Bµi 109. SGK a
16 213
82 7
468
m 7
6 8
Bài tập 110. SGK
Đề kiểm tra 15 phút I. Phần trắc nghiệm : 4.0 điểm
Em hãy khoanh vào một đáp án mà em cho là đúng : Câu 1 : Trong các tổng sau, tổng nµo chia hÕt cho 7.
A. 49 + 36. B. 27 + 35.
C. 21 + 63. D. 41 + 14.
C©u 2 : Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5. A. 2007

B. 2008 C. 2009


D. 2010


Câu 3 : Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. A. 2400

B. 4563 C. 3735


D. 2016


Câu 4 : Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9. A. 2430

B. 4565 C. 3732


D. 2013


Ii. PhÇn tù luËn : 6.0 điểm Câu 5 : Điền chữ số vào dấu để đợc số 35
a. Chia hết cho 5 nhng kh«ng chia hÕt cho 2 =
= …………………...
b. Chia hÕt cho cả 2 và 5. =
=
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 62
Câu 6 : Điền chữ số vào dấu để :
a. 7 5 chia hÕt cho 3 vµ 9.
= = ……………………
b. 63 chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9.
= = ……………………
C©u 7 : Thùc hiƯn phÐp tÝnh : 25 - { 120 - 2
2
.[ 26 5
2
24 ] + 5 }


đáp án sơ l ợc
Phần trắc nghiệm
Câu Đáp án
Điểm
1 C
1.00 2
D 1.00
3 A
1.00 4
 1.00
PhÇn tù luËn
5 a. = = 5
b. = = 0 1.00
1.00
6 a. = = 6
b. = 8 = 9; 0 1.00
1.00
7 25 - { 120 - 2
2
.[ 26 5 –
2
24 ] + 5 } –
= 25 - { 120 - 2
2
.[ 26 25 24 ] + 5 } –
– = 25 - { 120 - 2
2
.[ 26 1] + 5 } –
= 25 - { 120 - 4.25 + 5 } = 25 25 = 0
0.50
0.50 0.50
0.50

4. Củng cố :


- Yêu cầu học sinh thực hiện lại các bài tập đã thực hiện - Làm thêm các bài trong SBT

5. H ớng dẫn học ở nhà :


- Đọc và làm các bài tập 135 đến 138 SGK - Đọc trớc bài tiếp theo.

v. Rút kinh nghiÖm


……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 63
Ngày soạn : 17102008 Ngày giảng : 20102008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 24 Theo PPCT
ớc và bội

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×