Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu Dấu hiệu chia hết cho 9

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu Dấu hiệu chia hết cho 9

Tải bản đầy đủ - 105trang

VËy víi mäi n th× n+3n+6 chia hÕt cho 2
=8+100.24:2 = 1296

4. Củng cố :


Yêu cầu học sinh thực hiện lại các bài tập đã làm trên lớp. Giáo viên giải đáp những thắc mắc của học sinh

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Đọc và làm các bài tập 123 đến 131 SGK Đọc trớc bài tiếp theo

v. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn : 10102008 Ngày giảng : 14102008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 22 Theo PPCT
DÊu hiƯu chia hÕt cho 3, cho 9

I. Mơc tiªu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 và cơ sở lý luận của các dấu hiệu đó

2. Về kỹ năng :


- Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 cho ®Ĩ nhanh chãng nhËn ra mét tỉng hc mét hiƯu cã chia hÕt cho 3,cho 9 hay không
- Rèn tính chính xác khi phát biểu và vËn dơng dÊu hiƯu chia hÕt cho 3, cho 9

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, bút dạ

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 58
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6A : ……………………
Líp 6B : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy


GIáO VIÊN HọC SINH
GHI BảNG
- Đặt vấn ®Ị: KiĨm tra xem 2124 vµ 5124 sè nµo chia hÕt
cho 9 ? Ta nhËn thÊy h×nh nh dÊu hiƯu
chia hÕt cho 9 không liên quan gì đến chữ số tận cùng.
- Đọc thông tin trong SGK
- Đọc ví dụ tơng tự SGK
- Sè 378 cã chia hÕt cho 9 kh«ng ? Sè 253 cã chia hÕt cho
9 không ?
- Những số nào thì chia hết cho 9 ?
- Những số nào thì không chia hết cho 9 ?
- Sè 2124 chia hÕt cho 9, sè 5124 kh«ng chia hÕt cho
- Ph¸t biĨu dÊu hiƯu chia hÕt cho 9
Phát biểu kết luận

1. Nhận xét mở đầu


Ta thấy: 378 =3.100+7.10+8
= 3. 99+1+7.9+1+8 =3.99+7.9+3+7+8
= sè chia hÕt cho 9 + tổng các chữ số
Ví dụ: SGK

2. Dấu hiệu chia hết cho 9


- Theo nhận xét mở đầu ta thấy: 378 = 3 + 7 + 8 + sè chia hÕt
cho 9 = 18 + sè chia hÕt cho 9
Sè 378 chia hết cho 9 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 9
Những số có thổng các chữ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9
Sè 253 =2+5+3+ sè chia hÕt cho 9
= 10 + sè chia hÕt cho 9 Sè 253 kh«ng chia hÕt cho 9 vì
có một số hạng không chia hết cho 9
Những số có thổng các chữ số không chia hết cho 9 th khôngì
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 59
- Những số nào chia hết cho 3
- Những số nào không chia hết cho 3
- Làm ?1 SGK
Đọc ví dụ trong SGK
- Phát biĨu dÊu hiƯu chia hÕt cho 3
- Lµm ?2 SGK chia hÕt cho 9
?1 Sè chia hÕt cho 9 lµ 621, 6354.

3. DÊu hiƯu chia hÕt cho 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu Dấu hiệu chia hết cho 9

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×