Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN

Về kỹ năng : Về thái độ : ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 10102008 Ngày giảng : 13102008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 21 Theo PPCT
Luyện tập

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

2. Về kỹ năng :


- VËn dơng dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, cho 5 ®Ĩ nhËn biÕt mét sè, mét tỉng cã chia hết cho 2 hoặc 5 không.
- Rèn tính chính xác khi phát biểu một mệnh đề toán học

3. Về thái độ : ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh


1. Giáo viên :


- Bảng phụ, bút dạ

2. Học sinh :


- Bảng nhóm
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6A : ……………………
Líp 6B : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


Những số nh thế nào thì chia hết cho 2 và 5 ? Điền chữ số và dấu để
54
chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5. ĐS:
{ }
ẻ 0;2;4;6;8
.....
Học sinh 2 :
Lµm bµi tËp 93 a. Chia hÕt cho 2 nhung kh«ng chia hÕt cho 5
b. Chia hÕt cho 5 nhng kh«ng chia hÕt cho 2 c. Chia hÕt cho 2
d. Chia hết cho cả 2 và 5
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 56

3. Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN


HọC SINH GHI BảNG
- Yêu cầu làm việc cá nhân
- Yêu cầu một số học sinh lên trình bày lời giải
- Nhận xét và ghi điểm
- Hãy đọc hiểu cách làm và thực hiện theo híng dÉn của giáo
viên
- Hãy đọc hiểu cách làm và thùc hiƯn theo híng dÉn
- Híng dÉn häc sinh tù khám phá ra cách giải
- Nhận xét và ghi điểm cho học sinh
- Hãy đọc hiểu cách làm vµ thùc hiƯn theo híng dẫn của giáo
viên - Làm bài tập ra nháp
- Cả lớp hoàn thiện bài vào vở
- Nhận xét, sửa lại và hoàn thiện lời giải.
- Làm cá nhân ra nháp - Lên bảng trình bày
- Cả lớp nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Đọc thông tin và làm theo yêu cầu
- Gọi một học sinh lên bảng trình bày
- Cả lớp làm vào vở nháp, theo dõi, nhận xét.
- Làm việc cá nhân - Một học sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét
- Đọc thông tin và làm theo yêu cầu
- Gọi một học sinh lên bảng trình bày
Bài 96.SGK
a. Không có chữ số nào b.
{ }
ẻ 1;2;3;....8;9
Bài tập 97.SGK
a. 540; 450; 504 b. 405; 540
Bài tập 98.SGK
a. Đúng b. Sai
c. Đúng d. Sai
Bài 99. SGK
Gọi số tự nhiên cần tìm là
aa
. V×
aa
chia 5 d 3 nên a phải bằng 3 hoặc 8.

aa
chia hết cho 2 nên a không thĨ b»ng 3 nªn a phải
bằng 8 Vậy số cần tìm là 88.
Bài 100.SGK
Vì n chia hết cho 5 nên c = 5. Ta cã n =
1bb5
V× a, b, c khác nhau nên b = 8
Vậy số cần tìm là 1885. Ô tô ra đời năm 1885
Bài 132. SGK
Giả sử n là số chẵn ta có N = 2k k

N th× n+ 6 = 2k + 6 chia hÕt cho 2
N lẻ hay n = 2k +1 thì N + 3 hay 2k + 4 chia hÕt cho 2
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 57
VËy víi mäi n th× n+3n+6 chia hÕt cho 2
=8+100.24:2 = 1296

4. Cñng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy GIáO VIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×