Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu

Tải bản đầy đủ - 105trang

v. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn : 03102008 Ngày gi¶ng : 08102008
Líp : 6B, 6D
TiÕt 20 Theo PPCT
DÊu hiƯu chia hết cho 2 và 5

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2 cho 5 và cơ sở lý luận của các dấu hiệu đó

2. Về kỹ năng :


- BiÕt vËn dơng dÊu hiƯu chia hÕt cho 2 cho 5 để nhanh chóng nhận ra một tổng hoặc mét hiƯu cã chia hÕt cho 2,cho 5 hay kh«ng
- Rèn tính chính xác khi phát biểu và vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh toán.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ, phấn màu

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bài cũ Học sinh 1 :


Học sinh trả lời các câu hỏi sau:
- Xét biểu thức 186 + 42. Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 kh«ng ? Tỉng cã chia hÕt cho 6 kh«ng ?
- Xét biểu thức 186 + 42 + 56. Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không ? Tổng có chia hết cho 6 không ?

3. Tiến trình bài dạy


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 53
GIáO VIÊN HọC SINH
GHI BảNG
- Những số nào thì chia hết cho cả 2 và 5 ?
Thay bởi số nào thì n chia hết cho 2 ?
Từ đó hãy phát biểu nhận xét: Những số nh thế nào thì chia hết
cho 2 ? Thay bởi số nào thì n không
chia hết cho 2 ? Từ đó hãy phát biểu nhận xét:
Những số nh thế nào thì không chia hết cho 2 ?
Thay bởi số nào thì n chia hết cho 5 ?
Từ đó hãy phát biểu nhận xét: Những số nh thế nào thì chia
hết cho 5 ? Thay bởi số nào thì n không
chia hết cho 5 ? Từ đó hãy phát biểu nhận xét:
- Nêu nhận xét những số chia hết cho cả 2 và 5
Nêu nhận xét khi thay bởi ....
Phát biểu kết luận
Nêu nhận xét khi thay bởi .... Phát biểu kết luận
- Làm ?1 SGK
Nêu nhận xét khi thay bởi ....
Phát biểu kết luận Nêu nhận xét khi thay bởi ....
Phát biểu kết luận

1. Nhận xét mở đầu


Ta thấy: 80 = 8.10=8.2.5 chia hết cho cả 2
và 5 310 = 31.10 = 31.2.5 chia hÕt
cho c¶ 2 và 5. Nhận xét: Nhũng số có chữ số
tận cùng là 0 thì chia hết cho 2 và 5.

2. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Nhận xét mở đầu

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×