Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ - 105trang
Ngày soạn : 03102008 Ngày giảng : 07102008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 19 Theo PPCT
tÝnh chÊt chia hÕt cña một tổng

I. Mục tiêu bài dạy 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm đợc các tính chất chia hết cđa mét tỉng, mét hiƯu - BiÕt nhËn ra mét tỉng hay mét hiƯu cđa hai hay nhiỊu sè cã chia hết hay không chia hết cho
một số mà không cần tính giá trị của tổng đó, biết sử dụng các kí hiệu chia hết hoặc không chia hết
2. Về kỹ năng : - Rèn cho học sinh tính chính x¸c khi sư dơng c¸c tÝnh chÊt chia hÕt nãi trên.

3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.


II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :


- Bảng phụ - Bút dạ, phấn màu

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
iv. hoạt động trên lớp 1. ổ
n định líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy


GiáO VIÊN HọC SINH
GHI BảNG 1. Nhắc lại quan hệ chia hết
Định nghĩa: Số học 6 Năm học 2008 - 2009
- Hãy đọc thông tin định nghÜa vỊ quan hƯ chia hÕt.
- Khi nµo ta nãi a chia hÕt cho b ?
- Cho häc sinh lµm ? 1
vµ rót ra nhËn xÐt.
- NÕu a
M
m vµ b
M
m thì rút ra nhận xét gì ?
- Phát biểu thành tÝnh chÊt.
- Cho häc sinh lµm ? 2
vµ rót ra nhận xét.
- Nếu a
M
m và b
M
m thì rút ra nhận xét gì ?
- Phát biểu thành tính chất. - Tìm hai số trong đó có một số
chia hết cho 4, số còn lại không chia hết cho - Xem tỉng vµ hiƯu
cđa chóng cã chÝ hÕt cho 4 không?
- Cho học sinh thực hiện ?3
và ? 4
- Phát biểu định nghÜa quan hÖ chia hÕt ®· häc.
- Khi cã mét sè q sao cho b.q = a.
- Lµm theo nhãm vµo giÊy trong
42
M
6 vµ 12
M
6 thì 42 + 12
M
6
- Chiếu nội dung bài làm trên máy chiếu
- Nhận xét và hoàn thiện vào vở.
- Làm theo nhóm vào giấy
42
M
6 và 13
M
6 thì 42 + 13
M
6
- Chiếu nội dung bài làm trên máy chiếu
- Nhân xét và hoàn thiện vào vở - 15 không chia hết cho 4
20 chia hÕt cho 4 - Ta cã 15 + 20 kh«ng chia hÕt cho
4 - 20 – 15 không chia hết cho 4
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- a chia hÕt cho b ký hiÖu nh sau :
a
M
b
- a kh«ng chia hÕt cho b ký hiƯu nh sau :
a
M
b 2. Tính chất 1
? 1 Nếu a
M
m và b
M
m thì a + b
M
m - Ký hiệu : đọc là “suy ra”
hc “kÐo theo” - Ta cã thĨ viÕt
a + b
M
m hoặc a + b
M
m đều đợc - Chú ý:
+ Nếu a
M
m và b
M
m thì a - b
M
m +
Nếu a
M
m, b
M
m và c
M
m thì a + b + c
M
m -
Ghi nhí : SGK.34 3. TÝnh chÊt 2
?2 NÕu a
M
m và b
M
m thì a + b
M
m - Chú ý:
Nếu a
M
m và b
M
m thì a - b
M
m Nếu a
M
m, b
M
m và c
M
m th× a + b+ c
M
m ? 3
? 4 4
. Cđng cè
 Lµm bµi tËp ? 3, ? 4 SGK  Bµi tËp 83, 84 SGK

5. H íng dÉn häc ë nhµ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Kiểm tra bài cũ 3. Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×