Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bài tập 80.SGK 1 Bài tập 106.SBT a. Củng cố :

Về kỹ năng : - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bài tập 80.SGK 1 Bài tập 106.SBT a. Củng cố :

Tải bản đầy đủ - 105trang

 Lµm bµi tËp 73b, d trang 32. b. 162
d. 14

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Đọc và làm các bài tập 74, 75, 76, SGK trang 32.  Lµm bµi 104,105, 112, 113 SBT trang 38, 39.

v. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn : 26092008 Ngày giảng : 30092008
Líp : 6B, 6D
TiÕt 16 Theo PPCT
Lun tËp tiÕt 1

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức


:
- Học sinh biÕt vËn dơng c¸c qui íc vỊ thø tù thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức.

2. Về kỹ năng : - RÌn lun cho häc sinh tÝnh cÈn thËn, chÝnh xác trong tính toán.


- Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính. 3. Về thái độ :
- Có ý thức ôn luyện thờng xuyên.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ ghi bài 80. - Tranh vẽ các nút của máy tính bài 81 trang 33.SGK.
- Bút dạ, phấn màu

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút dạ.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 43
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : …………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 3.5
2
– 16:2
2
§S : 71.
Häc sinh 2 :
- Thùc hiƯn phÐp tÝnh : 20 -
é ù
- -
ê ú
ë û
2
30 5 1
§S : 6.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh ghi bảng
- Giáo viên nêu bài 78 lên bảng và yêu cầu học sinh thực
hiện bài 79. - Yêu cầu một số học sinh lên
trình bày lời giải trên máy
- Nhận xét và ghi điểm
- Hãy đọc hiểu cách làm và thực hiện theo híng dÉn
- H·y ®äc hiĨu cách làm và thực hiện theo hớng dẫn
- Làm bài tập ra nháp, sau đó lên bảng thực hiện.
- Cả lớp hoàn thiện bài vào vở
- Nhận xét, sửa lại và hoàn thiện lời giải.
- Làm cá nhân ra nháp - Lên bảng trình bày
- Cả lớp nhận xét và hoàn thiện vào vở
- Đọc thông tin và làm theo yêu cầu
- Gọi mét häc sinh lªn bảng trình bày
1. Bài tập 77. SGK a. 27.75+25.27 - 150
= 27.75+25-150 = 27 . 100 - 150
= 2700 - 150 =2550

b. 12:


{ }
é ù
- +
ë û
390 : 500 125 35.7
=12:
{ }
é ù
- +
ë û
390 : 500 125 245
=12:
{ }
é ù
- ë
û 390 : 500
270
=12:
{ }
390 :130
= 12 : 3 = 4

2. Bµi tËp 80.SGK 1


2
= 1 1
3
= 1
2
– 0 0+1
2
= 0
2
+ 1
2
2
2
= 1+3 2
3
= 3
2
– 1
2
1+2
2
= 1
2
+ 2
2
3
2
= 1+3+5 3
3
= 6
2
– 3
3
2+3
2
= 2
2
+ 3
2
4
3
= 10
2
– 6
3

3. Bµi tËp 105.SBT a. 70 – 5.x – 3 = 45


5.x-3= 70-45 5.x-3=25
x – 3=25:5 x – 3 = 5
x = 5+3
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 44
- Treo bảng phụ bài tập 106 - Yêu cầu học sinh làm việc
theo nhóm để tìm ra cách làm - Cả lớp làm vào vở nháp, theo
dõi, nhận xét.
- Đọc thông tin và làm theo yêu cầu
- Gọi hai học sinh lên bảng trình bày
- Cả lớp làm vào vở nháp, theo dõi, nhận xét.
- Nhận xét và ghi điểm x = 8
b. 10+2.x=4
5
:4
3
10+2.x=4
2
10+2.x=16 2.x=16-10
2.x=6 x=3.

4. Bài tập 106.SBT a.


Số bị chia
Số chia Chữ số
đầu tiên
của th- ơng
Số chữ số của
thơng 9476
92 1
3 43700
38 1
4 c. 103

4. Củng cố :


Củng cố lại các bài tập đã thực hiên. Giải đáp những thắc mắc.

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Bài tập 80.SGK 1 Bài tập 106.SBT a. Củng cố :

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×