Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Ví dụ Tổng quát

Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Ví dụ Tổng quát

Tải bản đầy đủ - 105trang

ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ ghi bài tập. - Bút dạ.

2. Học sinh :


- Bài tập và kiến thức bài cũ.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nhóm phơng pháp dùng lời thuyết trình, đàm thoại..
- Phơng pháp trực quan. - Phơng pháp thực hành hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân .

iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : …………………….. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


a. Mn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào ? Nêu công thức tổng quát. b. Làm bài tËp : 93 trang 13.SBT : ViÕt kÕt qu¶ phÐp tÝnh díi d¹ng mét l thõa.
1 a
3
.a
5
. 2 x
7
.x.x
4
.
Häc sinh 2 :
- Đứng tại chỗ trả lời kết quả phép tính 10 : 2, nếu có a
10
: a
2
thì kết quả là bao nhiêu?
Đó chính là nội dung bài hôm nay 3. Tiến trình bài dạy
Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Cho học sinh đọc và làm ?1 trang 29.SGK.
Gọi Học sinh lên bảng làm và giải thích.
- Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh số mũ của thơng.
Để thực hiện phép chia
a
9
: a
5
và a
9
: a
4
ta cần có điều kiện gì không ? Vì sao ?
- Nếu có a
m
. a
n
với m n th× ta
- Häc sinh thùc hiƯn : 5
7
: 5
3
= 5
4
= 5
7-3
v× : 5
4
.5
3
= 5
7
5
7
: 5
4
= 5
3
= 5
7-4
v× : 5
3
.5
4
= 5
7
a
9
: a
5
= a
4
= a
9-5
v× : a
4
.a
5
= a
9
a
9
: a
4
= a
5
= a
9-4
v× : a
5
.a
4
= a
9
. - Sè mũ của thơng bằng hiệu số mũ
của số bị chia và số chia. - a ạ 0 ví số chia không thể bằng
0. + a
m
. a
n
= a
m-n
a ạ 0.

1. VÝ dơ


? 1
Ta ®· biÕt :
5
4
.5
3
= 5
7
H·y suy ra : 5
7
: 5
3
= ? 5
7
: 5
4
= ?
Ta cã :
5
7
: 5
3
= 5
4
= 5
7-3
v× : 5
4
.5
3
= 5
7
5
7
: 5
4
= 5
3
= 5
7-4
v× : 5
3
.5
4
= 5
7
a
9
: a
5
= a
4
= a
9-5
v× : a
4
.a
5
= a
9
a
9
: a
4
= a
5
= a
9-4
vì : a
5
.a
4
= a
9
.

2. Tổng quát


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 39
sẽ có kết quả nh thế nào ? - Em h·y tÝnh a
10
. a
2
? - Muèn chia hai luü thõa cùng
cơ số khác 0 ta làm thế nào ? - Gọi một vài học sinh phát biểu
lại, giáo viên lu ý học sinh :
trừ chứ không chia số mũ.
- Giáo viên nêu bài tập 67. SGK trang 30 để củng cố kiến thức.
- Yêu cầu học sinh thực hiện ? 2
- Giáo viên nêu chú ý ®Ĩ häc sinh ghi nhí và thực hiện.
- Từ đó yêu cầu học sinh thực hiện
? 3 - Giáo viên nhËn xÐt vµ chữa
nếu sai. + a
10
. a
2
= a
10-2
= a
8
a ạ 0. - Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số
khác 0 ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.
- Học sinh phát biểu lại.
- Làm BT ra nháp. - Học sinh thùc hiƯn
? 2 - Häc sinh quan s¸t vÝ dụ để thực
hiện tơng tự.
- Học sinh thực hiện ? 3
Víi m n ta cã :
a
m
. a
n
= a
m-n
a ¹ 0.
Trong trờng hợp m = n thì :
a
m
. a
m
= 1 a ¹ 0. Ta quy íc :
a
o
= 1 a ¹ 0
Vậy ta có công thức tổng quát :
Chú ý : Khi chia hai luü thõa cïng c¬

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Ví dụ Tổng quát

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×