Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 19092008 Ngày giảng : 22092008
Lớp : 6B, 6D
TiÕt 12 Theo PPCT
L thõa víi sè mò tù nhiªn Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm đợc định nghĩa luỹ thừa, phân biệt đợc cơ số, số mũ, nắm đợc công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

2. Về kỹ năng :


- Học sinh biết viết gän mét tÝch nhiỊu thõa sè b»ng nhau b»ng c¸ch dùng luỹ thừa, biết tính giá trị của luỹ thừa, biết nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
- Học sinh thấy đợc lợi ích của cách viết gọn bằng luỹ thừa.

3. Về thái độ :


- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ. - Chuẩn bị bảng bình phơng, lập phơng của một số tự nhiên đầu tiên.

2. Học sinh :


- Bảng nhóm, bút viết bảng
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân. - Hoạt động nhóm
- Thuyết trình.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………..
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Chữa bài tập 78 tr12.SBT. ĐS :
aaa : a = 111. abab : ab =
101
. abcabc : abc =
1001
.
Häc sinh 2 : - Hãy viết các tổng sau thành tích:
5 + 5 + 5 + 5 + 5 Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009
a + a + a + a + a + a §S : 5.5.
6.a
GV : Tỉng nhiỊu sè h¹ng b»ng nhau ta cã thĨ viÕt gän b»ng c¸ch dïng phÐp nhân, còn tích nhiều thừa số bằng nhau ta có thÓ viÕt gän nh sau :
2.2.2 = 2
3
a.a.a.a = a
4
Ta gọi 2
3
, a
4
là một luỹ thừa.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Hãy đọc thông tin về c¸ch viÕt l thõa SGK. L thõa bËc n
cđa a là gì ? - Tơng tự nh 2 ví dụ 2
3
và a
4
em hãy viết gọn các tích sau : yêu
cầu häc sinh thùc hiƯn theo nhãm
1 7.7.7 2 b.b.b.b
- Gi¸o viên sửa. - Lấy ví dụ và chỉ rõ cơ sè, sè
mò. Nh÷ng sè ®ã cho ta biÕt điều gì?
- Làm bài tập ?1 trên bảng phụ
- Cđng cè cho häc sinh lµm bµi tËp 56a,c
- Thùc hiƯn vµo vë. - TÝnh: 2
2
; 2
4
; 3
3
; 3
4
- Giới thiệu cách đọc a bình ph- ơng, a lập phơng, quy ớc a
1
= a. Tính:
-Phát biểu định nghĩa luỹ thõa bËc n cđa a.
VÝ dơ : L thõa bËc 8 của 5 là
8
5
, 5 là cơ số, 8 là sè mò... - Lµm theo nhãm vµo giÊy .
1 7
3
2 b
4
- Ghi kết quả vào bảng nhóm. - Nhân xét và hoàn thiện vào vở
- Tự mỗi em lấy một ví dụ cụ thể và chỉ rõ số mũ, cơ số
- Làm việc cá nhân - Trình bày trên bảng
- Thực hiện bài 56a,c vào vở
- Học sinh tính bài tập giáo viên đa ra bảng phụ
- Nghiên cứu vµ ghi néi dung Chó ý vµo vë.

1. L thõa víi sè mò tù nhiªn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh : Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×