Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bài tập về nhà. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Dạng 2 : Tính nhẩm. Bài 48. SGK

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bài tập về nhà. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Dạng 2 : Tính nhẩm. Bài 48. SGK

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 12092008 Ngày giảng : 15092008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 10 Theo PPCT
Luyện tập tiết 1

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm đợc mối quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện để phép trừ thực hiện đợc.
2. Về kỹ năng : - RÌn lun cho häc sinh vËn dơng kiÕn thức về phép trừ để tính nhẩm, để giải một vài bài toán
thực tế. - Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày rõ ràng, mạch lạc.

3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tính toán.


ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ ghi bài tập.

2. Học sinh : - Chuẩn bị bài tập về nhà.


- Bảng nhóm, bút dạ
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n ®Þnh líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : ……………………
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Chữa bài tập 44b, 44e ĐS : b.102
e. 3
Học sinh 2 : - Chữa bài tập 45 trên bảng phụ
- Nhận xét quan hệ giữa số chia và số d trong phép chia còn d.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 27
- Nêu bài tập 47.SGK - Yêu cầu làm việc cá nhân
- Yêu cầu một số học sinh lên trình bày lời giải, díi líp hoµn
thiƯn vµo vë. - Gäi 1 em nhËn xét.
- Nhận xét và ghi điểm
- Hãy đọc hiểu cách lµm vµ thùc hiƯn theo híng dÉn.
- Cho 2 em lên bảng trình bày, dới lớp thực hiện nhanh.
- Hãy đọc hiểu cách làm và thực hiện theo hớng dẫn
- Gọi một HS lên bảng trình bày - Giáo viên nhận xét và đánh giá
bài làm của học sinh.
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để tìm ra cách làm.
Giáo viên hớng dẫn cách chuyển vế và đổi dấu các hạng tử.
- Yêu cầu học sinh hoàn thiện vào vở.
- Nhận xét và ghi điểm. - Làm bài tập ra nháp
- Cả lớp hoàn thiện bài vào vở. - Nhận xét, sửa lại và hoàn thiện
lời giải.
- Làm cá nhân ra nháp. - Lên bảng trình bày.
- Dới lớp thực hiện và nhận xét, hoàn thiện vào vở.
- Đọc thông tin và làm theo yêu cầu
- Một học sinh lên bảng trình bày. - Cả lớp làm vào vở nháp, theo dõi,
nhận xét.
- Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
- Thực hiện theo hớng dẫn của giáo viên.
- Một số nhóm nhận xét - Hoàn thiện vào vở

1. Dạng 1 : Tìm x. Bµi 47. SGK


a. x-35 – 120 = 0 x – 35 = 120
x = 120 + 35 x = 155.
b. 124 + 118 – x = 217 118 – x = 217 – 124
118 – x = 93 x = 118 – 93
x = 25 c. 156 – x+61 = 82
x+61 = 156 -82 x+61 = 74
x = 74 – 61 x = 13

2. D¹ng 2 : TÝnh nhÈm. Bµi 48. SGK


35 + 98 = 35-2 + 98+2
= 33 + 100 = 133
46+29 = 46-1+29+1
= 45 + 30 = 75
Bµi tËp 49. SGK 321-96
=321+4-96+4 = 325 -100
=225. 1354-997
=1354+3-997+3 = 1357 – 1000
= 357
Bµi 70.SBT
a. 1538 + 3425 = S S – 1538 = 3425
S – 3425 = 1538
b. 9142 – 2451 = D D + 2451 = 9142
9142 – D = 2451
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 28
- Giáo viên nêu bài : 425 257
91 56 82 56
73 – 56 625 – 46 – 46 – 46
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bài 51. SGK
- Nêu bài 71.SBT và bài 72.SBT. - Yêu cầu häc sinh thùc hiện
hoạt động nhóm nhanh. - Học sinh thực hiện bài tập bằng
máy tính bỏ túi.
- Học sinh hoạt động nhãm.
- Häc sinh tiÕn hành hoạt động nhóm nhanh.

3. Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bài tập về nhà. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Dạng 2 : Tính nhẩm. Bài 48. SGK

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×