Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý, nhanh. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý, nhanh. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn : 06092008 Ngày giảng : 09092008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 08 Theo PPCT
Luyện tập tiết 2

I. Mục tiêu bài d¹y. 1. VỊ kiÕn thøc :


- Häc sinh biÕt vËn dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng vào các bµi tËp tÝnh nhÈm, tÝnh
nhanh. - Häc sinh biÕt vËn dụng hợp lí các tính chất trên vào giải toán.

2. Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý, nhanh.


3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn, nghiªm tóc trong tính toán.


ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng phụ và bài tập. - M¸y tÝnh bá tói.
- Tranh vÏ m¸y tÝnh bá tói phãng to. 2. Häc sinh :
- Bµi tËp vỊ nhµ. - Máy tính bỏ túi.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Lớp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


1. Tập hợp Q =
{ }
1976,1977,...,2004, 2005
có bao nhêu phÇn tư ? A. 2005 phÇn tư
B. 29 phÇn tư C. 30 phÇn tư
D. 31 phÇn tư
Häc sinh 2 :
2. TÝnh: 81 + 243 + 19 3. T×m sè tù nhiªn x, biÕt: x – 45. 27 = 0.

3. Tiến trình bài dạy


Số học 6 Năm học 2008 - 2009 21
Giáo viên Học sinh
Ghi bảng
- Nêu bài tập 35.SGK yêu cầu học sinh nghiªn cøu và thực
hiện theo yêu cầu. - Giáo viên hớng dẫn : hãy tách
các thừa số trong mỗi tích thành tích các thừa sè. Lµm tiÕp nh
vËy nếu có thể - Nêu tiếp bài 36.SGK và yêu
cầu học sinh đọc thông tin hớng dẫn và thực hiện phép tính.
- Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày.
- Giáo viên đa đáp số ra bảng phụ và yêu cầu học sinh đối
chiếu nhận xét. - Nhận xét và có thể cho điểm.
- Đọc thông tin hớng dẫn và làm bài tập 37.SGK.
- Yêu cầu 1 em lên bảng giải.
- Yêu cầu học sinh dùng máy tính bỏ túi để thục hiện bài tập
38.SGK
- Giáo viên nêu bài 39 và cho học sinh thùc hiƯn ho¹t ®éng
nhãm. - Sau ®ã rót ra nhËn xÐt.
- Giáo viên đọc bài 40.SGK, yêu cầu học sinh nghiên cứu.
- Học sinh nghiên cứu. - Làm việc nhóm theo hớng dẫn
của giáo viên. 15.2.6 = 3.5.2.6
4.4.9 = 2.2.2.2.3.3 5.3.12 = 3.5.2.6
...... - Làm cá nhân ra nháp
- Hai em lên bảng trình bày. + Học sinh 1 : câu a.
+ Häc sinh 2 : c©u b. - ChiÕu néi dung bài và trình bày
cách làm - Hoàn thiện vào vở
- Học sinh làm việc cá nhân - Trình bày trên bảng
- Thực hiện bài tập 38
- Học sinh tiến hành hoạt động nhóm bài 39
- Thực hiện làm theo từng bớc

1. Dạng 1 : Tính nhẩm. Bài 35. SGK


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng tính toán chính xác, hợp lý, nhanh. Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×