Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : - Biết vận dụng các tính chất trên vào tính nhẩm, tính nhanh Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tổn

Về kỹ năng : - Biết vận dụng các tính chất trên vào tính nhẩm, tính nhanh Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tổn

Tải bản đầy đủ - 105trang

viên đọc bài tập 25.SGK - Yêu cầu HS làm việc cá nhân
bài tập 25.SGK - Gọi 2 em lên bảng một em lên
viết tập hợp A 4 nớc có diƯn tÝch lín nhÊt nhÊt, mét em viÕt tËp B
3 níc cã diƯn tÝch nhá nhÊt. - Nghe vµ quan sát.
- Nghiên cứu SGK. - Thực hiện bài tập 25.
- Hai học sinh lên bảng : + Học sinh 1 : tËp A
+ Häc sinh 2 : tËp B
Bµi tËp 25. SGK
A = {Inđô; Mianma; Thái lan; Việt nam}.
B = {Xingapo; Brun©y; Campuchia}.

4. Cđng cố :


Làm lại những bài tập trên. Giải đáp những thắc mắc của học sinh nếu có.

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Học bài ôn lại các bài đã học. Làm tiếp các bài tập 37 ; 38 ; 39 ; 40 SBT.
 §äc tríc bài 5 : Phép cộng và phép nhân.

v. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn : 22082008 Ngày giảng : 27082008
Lớp : 6B, 6D
Tiết 06 Theo PPCT
phép cộng và phép nhân

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh nắm vững các tính chất giao hoán, kết hơp của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, biết phát viểu và viết dạng tổng
quát của các tính chất ấy.

2. Về kỹ năng : - Biết vận dụng các tính chất trên vào tính nhẩm, tính nhanh


- Biết vận dụng hợp lí các tính chất trên vào giải toán.
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 14

3. Về thái độ : - RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn, nghiªm tóc trong tính toán.


ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Bảng tính chất của phép cộng và phép nhân bảng phụ. - Bảng phụ ghi nội dung ? 1 vµ ?2

2. Häc sinh : - Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết.


iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm.
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. Kiểm tra sĩ số : Líp 6B : ……………………
Líp 6D : …………………… b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Học sinh 1 :


- Yêu cầu một hs lên bảng lµm bµi tËp : - TÝnh chu vi cđa mét sân hình chc nhật có chiều dài là 32m, chiều rộng là 25m.
ĐS: 32 + 25 x 2 = 114 m.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
- Giáo viên giới thiệu : ở tiểu học các em đã học phép cộng
và phép nhân các số tự nhiªn. Tỉng hay tÝch cđa hai sè tù
nhiªn bất kỳ đều cho ta một số tự nhiên duy nhất. Trong phép
cộng và phép nhân có một số tính chất cơ bản giúp ta tính
nhẩm, tính nhanh. Bài hôm nay chóng ta sÏ nghiên cứu
vấn đề trên.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại phần thông tin SGK và
thực hiện ? 1 vµ ? 2 - Lu ý häc sinh cách viết phép
nhân bằng dấu chấm. - Yêu cÇu häc sinh làm cá
nhân vào giấy nháp - Học sinh 1 đọc thông tin và thực
hiện ? 1
a 12
21 1
1. Tổng và tích hai số tự nhiên ? 1
a 12
21 1
b 5
48 15
a+b 17
21 49
15 a.b
60 48
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 15
- Gọi 2 em lên bảng trình bày. - Yêu cầu 2 em nhận xét bài
của bạn. - Sau đó giáo viên nhận xét và
đánh giá.
- Giáo viên treo bảng tÝnh chÊt.
? PhÐp céng sè tù nhiªn có những tính chất gì? Phát biểu
các tính chất đó. - Yêu cầu học sinh lµm ?3a
vµo giÊy. - Yêu cầu 1 em lên trình bày.
- Phép nhân các sè tù nhiªn cã tÝnh chÊt gì ? Phát biểu các
tính chất đó. - Làm ?3b
- Có tính chất nào liên quan tới cả phép cộng và phép nhân
? Phát biểu tính chất đó. - làm ?3c
- Yêu cầu học sinh thực hiện nhanh phép toán sau :
a. 4.37.25.
b. 87.36 + 87.64
- Yêu cầu học sinh thực hiện b
5 48
15 a+b
a.b
- Häc sinh 2 thùc hiÖn ? 2 a. TÝch cña mét sè víi sè 0 th×
b»ng
......
b. NÕu tÝch cña hai thõa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số
bằng
......
- Học sinh lên bảng trình bày. - Học sinh so sánh và nhận xét.
- Học sinh nêu có các tính chất gì và phát biểu các tính chất đó.
- Làm cá nhân vào giấy nháp - Trình bày trên bảng
- Nhân xét và hoàn thiện vào vở - Một em khác lên thực hiện.
- Tính chất : phân phối của phép cộng đối với phép nhân.
- Một em khác thực hiên.
- Học sinh 1 : 4.37.25 = 4.25.37 = 100.37 =
3700.
- Häc sinh 2 : 87.36 + 87.64 = 8736+64 =
84.100 = 8400. ? 2
a. TÝch cña mét sè víi sè 0 th× b»ng
b. NÕu tÝch cña hai thõa số mà bằng 0 thì có Ýt nhÊt mét thõa sè
b»ng

2. TÝnh chÊt cña phÐp céng và phép nhân số tự nhiên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : - Biết vận dụng các tính chất trên vào tính nhẩm, tính nhanh Về thái độ : - Rèn cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc trong tính toán. Học sinh : - Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết. Kiểm tra bài cũ Học sinh 1 : Tiến trình bài dạy Giáo viên Tổn

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×