Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh :

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh :

Tải bản đầy đủ - 105trang

4. Củng cố :


- Để viết một tập hợp ta có mấy cách ? Cho học sinh làm tại lớp bài tập 3; 5 - SGK - Yêu cầu HS lµm bµi tËp 1 SGK- trang 6 vµo phiÕu häc tập ghi sẵn thu và chấm nhanh :
Cách 1: A =
{ }
19;20;21;22;23
; C¸ch 2: A =
{ }
x N 18 x 24

5. H ớng dẫn học ở nhà :


Làm các bµi tËp 2 ; 4 ; 5 SGK trang 5; bµi 1, 2, 4, 7, 9 SBT. trang 3  Hớng dẫn bài 2: Mỗi chữ cái trong từ TOAN HOC là một phần tử.

v. Rút kinh nghiệm
.
Ngày soạn : 16082008 Ngày giảng : 19082008
Lớp : 6B, 6D,
Tiết 02 Theo PPCT
Tập hợp các số tự nhiên

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh biết đợc tập hợp các số tự nhiên, nắm đợc quy íc vỊ thø tù trong tËp hỵp sè tù nhiªn, biÕt biĨu diƠn mét sè tù nhiªn trªn trơc số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm
biểu diễn số lớn hơn.

2. Về kỹ năng :


- Phân biệt đợc các tập N và N , biết đợc các kÝ hiƯu
£
,
³
, biÕt viÕt mét sè tù nhiªn liỊn tr- ớc và liền sau một số.

3. Về thái độ :


- RÌn cho häc sinh tÝnh chÝnh x¸c khi sư dơng kí hiệu.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Phấn màu, mô hình tia số, bảng phụ ghi bài tập, SGK, SBT ...

2. Học sinh :


- Ôn tập kiến thức của lớp 5. Dụng cụ học tập
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp :
Số học 6 Năm học 2008 - 2009 3
- Nêu vấn đề để học sinh giải quyết. - Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định lớp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. KiĨm tra bµi cò Häc sinh 1 :


- Cho vÝ dơ mét tËp hỵp - ViÕt b»ng kÝ hiƯu
- LÊy một phần tử thuộc và không thuộc tập hợp trên, viÕt bµng kÝ hiƯu Häc sinh 2 :
- ViÕt tËp hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách.

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi bảng
? Hãy lấy ví dụ về số tự nhiên. - Giới thiệu về tập hợp số tự
nhiên, ký hiƯu lµ N. N = {0; 1; 2; 3; ..}
? Hãy cho biết các phần tử của tập hợp N.
- Giáo viên nhấn mạnh : các số tự nhiên đợc biểu diễn trên tia
số. - Giáo viên đa mô hình tia số
và yêu cầu học sinh mô tả lại theo mô hình.
- Giới thiệu về tập hợp N : là
tập hợp các số tự nhiên khác 0. - Yêu cầu học sinh viết tập hợp
các số tự nhiên N , viết bằng 2
cách. - Điền vào ô vuông các kí hiệu

;

: - Giáo viên nhËn xÐt vµ sửa
nếu sai.
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK các mục a, b, c,
d, e. Nêu quan hệ thø tù trong tËp N
- C¸c sè 1; 2; 3; 4; .. là các số tự nhiên.
- Các số 0; 1; 2; 3; 4; .. là
các phần tử của tập hợp N. - Mô tả lại theo mô h×nh.
- Häc sinh : N
=
{ }
1;2;3;....
N =
{ }
x N x ẻ

5

N 5

N

N 0
Ï
N
- Häc sinh tr¶ lêi : + Quan hệ lớn hơn, nhỏ hơn
+ Quan hệ bắc cầu + Quan hƯ liỊn tríc, liỊn sau
1. TËp hỵp N và tập hợp N
Tập hợp các số tự nhiên đợc kí hiệu là N:
N =
{ }
0;1;2;3;....
1 2
3 4
Tập hợp các số tự nhiên khác 0 kí hiệu N:
N =
{ }
1;2;3;....
N =
{ }
x N x ẻ

5

N 5

N

N 0
Ï
N
2. Thø tù trong tËp sè tù nhiªn.
- Trong 2 sè tù nhiªn bất kỳ có một số nhỏ hơn số kia.
a b
hoặc b a
Sè häc 6 Năm học 2008 - 2009 4
- Viết tập hợp A=
{ }
x N 6 x 8 ẻ
Ê Ê
bằng cách liệt kê các phần tử của nó.
? Hãy tìm số liền sau sè 4, sè 4 cã mÊy sè liÒn sau.
- Giáo viên khẳng định cho học sinh : mỗi số tù nhiªn cã 1
sè liỊn sau duy nhÊt. ? Sè liỊn tríc sè 4 lµ sè nµo, cã
mÊy sè liỊn trớc số 4. - Giáo viên giới thiệu : 4 và 5
là hai số tự nhiên liên tiếp. ? Vậy hai số tự nhiên liên tiếp
hơn kém nhau mấy đơn vị. - Giáo viên yêu cầu học sinh
thực hiện ?
- Giáo viên nhận xÐt vµ sưa nÕu cha ®óng.
- Häc sinh : A =
{ }
6;7;8
- Sè liỊn sau sè 4 lµ sè 5. Sè 4 cã 1 sè liỊn sau.
- Lµ sè 3. - Cã 1 sè liỊn tríc sè 4.
- Häc sinh ghi. - Hai sè tự nhiên liên tiếp hơn
kém nhau 1 đơn vị.
- Tiến hµnh lµm ? 28, 29, 30
99, 100, 101 - Học sinh sửa lại vào vở.
VD : 3 6 ; 12 11 - Điểm 2 ở biên trái điểm 4.
- Điểm 4 ở biên phải điểm 3. - NÕu a b, b c, th×
a c. VD : 2 5, 5 7 = 2 7
- Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhÊt vµ cã mét sè liỊn tríc duy
nhÊt. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.
Số liền sau số 4 là số 5 Số liỊn tríc sè 4 lµ sè 3
Sè 4 cã mét sè liỊn tríc vµ mét sè liỊn sau.
- Sè 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. - Tập hợp các số tự nhiên có vô sè
phÇn tư. ?
28, …, … …, 100, …

4. Cđng cè :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về kỹ năng : Về thái độ : Học sinh :

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×