Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
Học sinh : Dặn dò và giới thiệu ch ơng trình. Tiến trình bài dạy Giáo viên Các ví dụ

Học sinh : Dặn dò và giới thiệu ch ơng trình. Tiến trình bài dạy Giáo viên Các ví dụ

Tải bản đầy đủ - 105trang

Ngày soạn
:
16082008
Ngày giảng
:
18082008
Lớp : 6B, 6D Ch
ơng i :
ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Tiết 01 Theo PPCT
Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Mục tiêu của ch ơng :
Ôn tập hệ thống hoá các kiến thức về số tự nhiên đã học ở Tiểu học. Hiểu đợc một số khái niệm : luỹ thừa, số nguyên tố, hợp số, ớc, bội ...
Có kỹ năng thực hiện đúng phép tính với những biểu thức không phúc tạp. Biết vận dụng tính chất của các phép tính để nhẩm tính nhanh một cách hợp lý.
Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán. Biết một số dấu hiệu chia hết.
Bớc đầu vận dụng một số kiến thức đã học để giải các bài toán có lời văn.

I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức :


- Học sinh đợc làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thờng gặp trong toán học và đời sống.
- Học sinh nhận biết đợc một số đối tợng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trớc.
2. Về kỹ năng : - Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng kí hiệu thuộc
và không thuộc :
, ẻ ẽ
.
3. Về thái độ : - Rèn cho học sinh t duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
ii. chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên :
- Phấn màu, phiếu học tập in sẵn bài tập, bảng phụ viết sẵn đầu bài các bài tập củng cố. SGK, SBT...

2. Học sinh :


- Dụng cụ học tập.
iii. Ph ơng pháp giảng dạy.
Trong tiết dạy giáo viên sử dụng phơng pháp : - Nêu vấn đề để học sinh giải quyết.
- Hoạt động cá nhân
iv. tiến trình giờ dạy 1. ổ
n định líp
a. KiĨm tra sÜ sè : Líp 6B : …………………….
Líp 6D : ……………………. b. KiĨm tra dơng cơ häc tËp :

2. Dặn dò và giới thiệu ch ơng trình.


- Giáo viên dặn dò học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở cần thiết cho bộ môn. - Giáo viên giới thiệu nội dung của Chơng I nh SGK.
Số häc 6 Năm học 2008 - 2009 1

3. Tiến trình bài dạy Giáo viên


Học sinh Ghi b¶ng
- Cho häc sinh quan s¸t H1 SGK
- Giới thiệu về tập hợp nh Các ví dụ SGK
- Giới thiệu cách viết tập hợp A : Ta có thể dùng chữ cái in
hoa để ký hiệu tập hỵp”. - VÝ dơ : A, B, C
- TËp hỵp A có những phần tử nào ?
- Giáo viên giới thiệu cách viết tập hợp : Các phần tử đợc đặt
trong dấu { } và cách nhau bởi dấu “;” nÕu lµ số, dấu ,
nếu là chữ. Mỗi phần tử đợc liệt kê một lần tuỳ thứ tự.
- Số 5 có phải phần tử của A không ? Lấy ví dụ một phần tử
không thuộc A. - Viết tập hợp B các gồm các
chữ cái a, b, c. - Tập hợp B gồm những phần
tử nào ? Viết bằng kí hiệu - Lấy một phần tử không thuộc
B. Viết bằng kí hiệu - Yêu cầu HS làm bài tập 3
- Giới thiệu cách viết tập hợp bàng cách chỉ ra tính chất đặc
trng cho các phần tử. Giáo viên lấy ví dụ.
- Ta cũng có thể dùng sơ đồ Ven để biểu diễn :
- Giáo viên cho häc sinh cđng cè b»ng bµi tËp ?1
?2 - Giáo viên kiểm tra nhanh bài
làm của học sinh - Học sinh nghe giáo viên giới
thiệu. - Lấy ví dụ minh hoạ tơng tự
nh SGK - Học sinh lắng nghe và quan
sát hớng dẫn của giáo viên. - Có các số : 0, 1, 2, 3
- Học sinh lắng nghe và ghi.
- Không. - Ví dụ : 10

A .... B =
{ }
, , a b c
- PhÇn tư a, b, c a

B , b

B, c

B - Phần tư d kh«ng thc tËp
hỵp B, ký hiƯu : d
Ï
B - Một HS lên bảng trình bày.
- Học sinh l¾ng nghe và ghi chép.
- Học sinh vẽ sơ đồ Ven vào vở.
- Học sinh thực hiện.

1. Các ví dơ


2. C¸ch viÕt. C¸c kÝ hiƯu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Dặn dò và giới thiệu ch ơng trình. Tiến trình bài dạy Giáo viên Các ví dụ

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×