Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Khi nào có công cơ học? Công thức tính công a Công thức tính công cơ học

Khi nào có công cơ học? Công thức tính công a Công thức tính công cơ học

Tải bản đầy đủ - 50trang

d
thuỷ ngân
= 136 000 N m
3
d
thép
d
thuỷ ngân
nên bi thép nổi trong Hg C9: F
AM
= F
AN
F
AM
P
M
F
AN
= P
N
P
M
P Ho¹t động 4: Hình thành khái niệm công
cơ học - GV treo tranh vẽ H13.1 và H13.2 SGK.
Yêu cầu HS quan sát. - GV thông báo:
+ Lực kéo của con bò thực hiện công cơ học.
+ Ngời lực sĩ không thực hiện công. - Yêu cầu HS trả lời C1, phân tích các câu
trả lời của HS.
- Yêu cầu HS hoàn thành C2. Nhắc lại kết luận sau khi HS đã trả lời.
Hoạt đông 5: Củng cố kiến thức về công cơ học
- GV lần lợt nêu câu C3, C4. Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm.
- GV cho HS thảo luận chung cả lớp về câu trả lời từng trờng hợp của mỗi nhóm xem
đúng hay sai. Hoạt động 6: Tìm hiểu công thức tính công
- GV thông báo công thức tính công và giải thích các đại lợng có trong công thức
và đơn vị công.
- GV thông báo và nhấn mạnh 2 điều cần chú ý, đặc biệt là điều thứ 2.
1. Khi nào có công cơ học?
a NhËn xÐt - HS quan sát H13.1 và H13.2, lắng
nghe thông báo của GV.
- HS trả lời câu C1 C1: Có công cơ học khi có lực tác dơng
vµo vËt vµ lµm vËt chun dêi. b KÕt luận
- HS trả lời C2 và ghi vở phần kết luận + Chỉ có công cơ học khi có lực tác
dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời + Công cơ học là công của lực gọi tắt là
công. c Vận dụng
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận tìm câu trả lời cho C3, C4. Cö đại diện
nhóm trả lời. Thảo luận cả lớp để thống nhất phơng án đúng.

2. Công thức tính công a Công thức tính công cơ học


A = F.S
Trong đó: A là công của lực F
F là lực tác dụng vào vật N S là quãng đờng vật dịch chuyển m
- Đơn vị: Jun J 1J = 1 N.m
- Chó ý: + NÕu vËt chun dêi kh«ng theo phơng của lực tác dụng hợp 1 góc
Giáo viên:
Dơng Thị Thanh H ơng
20
- Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trờng hợp hòn bi chuyển động
trên mặt sàn nằm ngang? C7 Hoạt ®éng 7: VËn dông công thức tính
công để giải bài tập - GV lần lợt nêu các bài tập C5, C6.
ở mỗi bài tập yêu cầu HS phải tóm tắt đề bài và nêu phơng pháp làm. Gọi 2 HS lên
bảng thực hiện. - Phân tích câu trả lêi cña HS.
α A = F.S.cos α
+ NÕu vËt chuyÓn dêi theo phơng vuông góc với của lực thì công của lực
đó bằng 0.
b Vận dụng - HS làm việc cá nhân giải các bài tập
vận dụng C5, C6. - 2 HS trình bày C5, C6 trên bảng.
C5: Tãm t¾t F = 5000N C«ng cđa lùc kÐo cđa
S = 1000m đầu tàu là: A = ?J A = F.S = 5.000.000J
ĐS: 5.000.000J C6: Tóm tắt
m = 2kg Trọng lợng của quả h = 6 m dõa lµ:
A = ?J P = 10.m = 20N C«ng cđa träng lực là:
A = P.h = 120 J ĐS: 120J
Buổi 5 :
Ngày dạy :
Định luật về công - công suất - cơ năng - sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng .
A. Mục tiêu : Củng cố và khắc sâu kiến thức về
định luật về công , công suất , cơ năng , sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Tiết 1
:
Định luật về công - công suất
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
HĐ1: Tiến hành TN để so sánh công của máy cơ đơn giản với công kéo vật khi
không dùng máy cơ đơn giản - GV yêu cầu HS nhắc lại thí nghiệm đã
học - Yêu cầu HS so sánh lực F
1
và F
2.

1. ThÝ nghiÖm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi nào có công cơ học? Công thức tính công a Công thức tính công cơ học

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×