Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Vận dụng - HS trả lời lần lợt trả lời các câu C4, Điều kiện để vật nổi, vật chìm Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Vận dụng - HS trả lời lần lợt trả lời các câu C4, Điều kiện để vật nổi, vật chìm Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tải bản đầy đủ - 50trang

P
1
là trọng lợng của vật F
A
là lực đẩy Acsimét
- Gv đa ra công thức tính và giới thiệu các đại lợng.
d: N m
3
V: m
3

F
A
: ?
Hoạt động 3: Vận dụng - Híng dÉn HS vËn dơng c¸c kiÕn thøc võa
thu thËp đợc giải thích các hiện tợng ở câu C4, C5, C6.
- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.
- Yêu cầu HS đề ra phơng án TN dùng cân kiểm tra dự đoán H10.4.
Khi nhúng vật chìm trong bình tràn, thể tích nớc tràn ra bằng thể tích của
vật. Vật bị nớc tác dụng lực đẩy từ đới lên số chỉ của lực kế là: P
2
= P
1
- F
A
.Khi ®ỉ níc tõ B sang A lùc kÕ chØ P
1
, chứng tỏ F
A
có độ lớn bằng trọng lợng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
c. Công thøc tÝnh ®é lín lực đẩy Acsimét
F
A
= d.V d: là trọng lợng riêng của chất lỏng
N m
3

V: là thể tích của phần chát lỏng bị vật chiếm chỗ m


3

3. Vận dụng - HS trả lời lần lợt trả lời các câu C4,


C5, C6. Thảo luận để thống nhất câu trả lời
C5: F
An
= d.V
n
; F
At
= d.V
t
Mà V
n
= V
t
nên F
An
= F
At
Lực đẩy Acsimét tác dụng lên hai thỏi có độ lín b»ng nhau
C6: d
níc
= 10 000N m
3
d
dÇu
= 8000 N m
3
So sánh: F
A1
F
A2
Lực đẩy của nớc và của dầu lên thỏi đồng là: F
A1
= d
nớc
. V F
A2
= d
dầu
. V Ta có d
nớc
d
dầu

F
A1
F
A2
- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm đa ra phơng án thí nghiệm.
Tiết 3 : Sự nổi
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để vật nổi, vật chìm
- GV hớng dẫn, theo dõi và giúp đỡ HS trả lời C1.
- Tổ chức cho HS thảo luận chung ở lớp để thống nhất câu trả lời.
- GV treo H12.1, hớng dẫn HS trả lời C2.

1. Điều kiện để vật nổi, vật chìm


- HS trả lời câu C1, thảo luận để thống nhất
C1: Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của 2 lực : trọng lực P và lực
đẩy Acsimet F
A
,hai lực này có cùng
Giáo viên:
Dơng Thị Thanh H ơng
18
Gọi 3 HS lên bảng biểu biễn véc tơ lực ứng với 3 trờng hợp.
- Tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất câu trả lời.
Hoạt động 2: Xác định ®é lín cđa lùc ®Èy Acsimet khi vËt nỉi trªn mặt thoáng của
chất lỏng - GV làm thí nghiệm: Thả một miếng gỗ
vào cốc nớc, nhÊn cho miÕng gỗ chìm xuống rồi buông tay.
- Yêu cầu HS quan sát hiện tợng, trả lời câu C34, C4, C5. Thảo luận nhóm rồi đại
diện nhóm trình bày. GV thông báo: Khi vật nổi : F
A
P , khi lên mặt thoáng thể tÝch phÇn vËt chìm
trong nớc giảm nên F
A
giảm P = F
A2
Hoạt động 3: Vận dụng Với C9: yêu cầu HS nêu điều kiện vật nổi,
vật chìm ý 1: HS dễ nhầm là vât M chìm thì
F
AM
F
AN
GV chuẩn lại kiến thức cho HS :F
A
phụ thuộc vào d và V.
phơng nhng ngợc chiều.... - HS quan sát H12.1, trả lời câu C2, HS
lên bảng vẽ theo hớng dẫn của GV. - Thảo luận để thống nhất câu trả lời
P F
A
P = F
A
P F
A
a Vật sẽ chìm xuống đáy bình b Vật sẽ đứng yênlơ lửng trong chất
lỏng. c Vật sẽ nổi lên mặt thoáng

2. Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng


- HS quan sát thí nghiệm: Miếng gỗ nổi lên trên mặt thoáng của chất lỏng.
- HS thảo luận, đại diện nhóm lên trả lời C3, C4, C5.
C3: Miếng gỗ nổi, chứng tỏ : P F
A
C4:Miếng gỗ đứng yên, chứng tỏ: P = F
A2
F
A
= d.V d là trọng lợng riêng của chất lỏng
V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
C5: B.V là thể tích của cả miếng gỗ. 3. Vận dụng
- HS làm việc cá nhân trả lời C6 đến C9.
- Thảo luận để thống nhất câu trả lời. C6: a VËt ch×m xuèng khi :
P F
A
hay d
V
.V d
l
.V

d
V
d
l
b VËt l¬ lưng khi : P = F
A
hay d
V
.V = d
l
.V

d
V
= d
l
c VËt nỉi lªn khi : P F
A
hay d
V
.V d
l
.V

d
V
d
l
C7: d
bi thép
d
nớc
nên bi thép chìm d
tàu
d
nớc
nên tàu nổi C8: d
thép
= 78 000N m
3
Giáo viên:
Dơng Thị Thanh H ơng
19
d
thuỷ ngân
= 136 000 N m
3
d
thép
d
thuỷ ngân
nên bi thÐp næi trong Hg C9: F
AM
= F
AN
F
AM
P
M
F
AN
= P
N
P
M
P Hoạt động 4: Hình thành khái niệm công
cơ học - GV treo tranh vẽ H13.1 và H13.2 SGK.
Yêu cầu HS quan sát. - GV thông báo:
+ Lực kéo của con bò thực hiện công cơ học.
+ Ngời lực sĩ không thực hiện công. - Yêu cầu HS trả lời C1, phân tích các câu
trả lời của HS.
- Yêu cầu HS hoàn thành C2. Nhắc lại kết luận sau khi HS đã trả lời.
Hoạt đông 5: Củng cố kiến thức về công cơ học
- GV lần lợt nêu câu C3, C4. Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm.
- GV cho HS thảo luận chung cả lớp về câu trả lời từng trờng hợp của mỗi nhóm xem
đúng hay sai. Hoạt động 6: Tìm hiểu công thức tính công
- GV thông báo công thức tính công và giải thích các đại lợng có trong công thức
và đơn vị công.
- GV thông báo và nhấn mạnh 2 điều cần chú ý, đặc biệt là điều thứ 2.
1. Khi nào có công c¬ häc?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vận dụng - HS trả lời lần lợt trả lời các câu C4, Điều kiện để vật nổi, vật chìm Độ lớn của lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×