Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Vận dụng Khi nào có lực ma sát?

Vận dụng Khi nào có lực ma sát?

Tải bản đầy đủ - 50trang

vì mọi vật có quán tính.

III. Vận dụng


- Trả lời C6, C7, C8 vào vở.
Tiết 3:
lực ma sát
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: - Yêu cầu HS đọc tình huống trong SGK và
so sánh sự khác nhau giữa tục bánh xe bò ngày xa với trục xe đạp và trục bánh ô tô.
- Sự phát minh ra ỉ bi cã ý nghÜa nh thÕ nµo? chúng ta cùng tìm hiểu....
Hoạt động 2: Nghiên cứu khi nào có lực ma sát
Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 và trả lời câu hỏi: F
mstrợt
xuất hiện ở đâu? - Lực ma sát trợt xuất hiện khi nào?
- Yêu cầu HS hãy tìm F
ms
còn xuất hiện ở đâu trong thực tế.
- Yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi: F
ms
lăn xuất hiện giữa hòn bi và mặt sàn khi nào?
- Yêu cầu HS tìm thêm ví dụ về ma sát lăn trong đời sống và trong kĩ thuật.
- Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào? - Cho HS quan sát và yêu cầu HS phân tích
H6.1 để trả lời câu hỏi C3.
- Yêu cầu HS đọc hóng dẫn thí nghiệm và nêu cách tiến hành.
- Yêu cầu HS tiến hành TN theo nhóm. - Yêu cầu HS trả lời C4 và giải thích.
- Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trờng hợp nào?
- HS đọc tìng huống trong SGK và thấy đợc sự khác nhau giữa trục bánh xe bò
ngày xa với trục xe đạp và trục bánh ôtô vì có sự xuất hiện ổ bi.
- Ghi đầu bài.
I. Khi nào có lực ma sát?
1. Lực ma sát tr ợt
- HS đọc thông tin và trả lời đợc: F
ms
tr- ợt ở má phanh ép vào bánh xe.
- NX: Lực ma sát trợt xuất hiƯn khi vËt chun ®éng trợt trên mặt vật
khác.
- C1: Ma sát giữa dây cung ở cần kéo của đàn nhị, violon,... với dây đàn;....
2. Lực ma sát lăn - HS đọc thông tin và trả lời: F
ms
lăn xuất hiện khi hòn bi lăn trên mặt sàn.
- C2: Ma sát sinh ra ở các viên bi đệm giữa trục quay với ổ trục.
Ma sát giữa các con lăn với mặt trợt dịch chuyển các vật nặng, đầu cầu,.....
NX: Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật chuyển đông lăn trên mặt vật
khác
- C3: Cờng độ lực ma sát lăn nhỏ hơn ma sát trợt
3. Ma sát nghỉ - HS đọc và nắm đợc cách tiến hành
TN. - Làm thí nghiệm theo hớng dẫn và đọc
số chỉ của lực kế.
Giáo viên:
Dơng Thị Thanh H ơng
9
L u ý
:F
ms
nghỉ có cờng độ thay đổi theo lực tác dụng lên vật
- Yêu cầu HS tìm ví dụ về ma sát nghỉ.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về lợi ích và tác hại của lực ma sát trong đời sống và trong kĩ
thuật - Yêu cầu HS quan sát H6.3,mô tả lại tác
hại của ma sát và biện pháp làm giảm ma sát đó.
- GV chốt lại tác hại của ma sát và cách khắc phục: tra dầu mỡ giảm ma sát 8 - 10
lần; dùng ổ bi giảm ma sát 20-30 lần. - Việc phát minh ra ổ bi có ý nghĩa ntn?
- Yêu cầu HS quan sát H6.4 chỉ ra đợc lợi ích của ma sát và cách làm tăng C7.
Hoạt động 4: Vận dụng - Yêu cầu HS giải thÝch c¸c hiƯn tợng
trong C8 và cho biết trong các hiện tợng đó ma sát có ích hay có hại.
- C4: Vật vẫn đứng yên chứng tỏ vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng F
k
= F
msn
- NX: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật chịu tác dụng của lực kéo mà vật
vẫn đứng yên. - C5: Trong sản xuất: sản phẩm chuyển
động cùng với băng truyền nhờ ms nghØ
Trong ®êi sèng: nhê cã ma s¸t nghØ con ngời mới đi lại đợc...

II. Lực ma sát trong đời sèng vµ kÜ thuËt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vận dụng Khi nào có lực ma sát?

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×