Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I:

Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I:

Tải bản đầy đủ - 34trang

II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra:


- Nội dung: thực hiện 2 trong 10 động tác đã học.
- Phơng pháp: Mỗi đợt 6 HS. GV nêu tên đông tác trớc khi hô nhịp
cho HS thực hiện đồng loạt. - Cách đánh giá:
+ Đạt: Thực hiện ở mức cơ bản đúng.
+ Không đạt: Chỉ thực hiện 1 hoặc không thực hiện đợc động
tác nào. 23

15
2 x 4 5 lần
- GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu khi kiểm tra.

- CS quản lý các bạn. 2. Ôn trò chơi Ch¹y tiÕp søc :
“ “
- Khi cã lƯnh em sè 1 chạy nhanh vòng qua bóng về chạm
tay bạn. - Bạn số 2 chạy nh bạn số 1, lần
lợt đến hết. 8
- GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi.
- Tỉ chøc ch¬i thư , ch¬i thËt, cã th- ëng phạt.III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thờng theo nhịp hít thở sâu. - Đứng vỗ tay và hát.
2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản. 4. Xuống lớp:
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.
- Công bố kết quả, khen HS thực hiện tốt.

Giáo án số 17
Sơ kết học kỳ I
I. Mục tiêu: -íơ kết học hỳ I. Yêu cầu học sinh hệ thống đợc những kiến thức, kỹ năng đã
học, u, khuyết điểm và hớng khắc phục. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Trong lớp. - Phơng tiện: Còi, bàn ghế kê ngay ngắn.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
7

2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.
 
2. Khëi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại . 5

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, nhắc nhở HS thực
hiện đúng yêu cầu.

II. Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I:


- Hệ thống kiến thức, kỹ năng đã học:về:
+ Đội hình đội ngũ. + Thể dục RLTTCB.
+ Trò chơi vận động. - Mỗi nội dung 2 HS lên thực
hiện. - Đánh giá kết quả học tập của
HS, tuyên dơng cá nhân, tổ xuất sắc, nhắc nhở chung một số tồn
tại và hớng khắc phục trong HKII.
23

15
- GV phỉ biÕn ng¾n gän néi dung. - Cïng HS thảo luận nhẹ nhàng, vui
vẻ.

2. Ôn trò chơi Làm theo hiệu
lệnh :
- Khi có làm gì thì cả lớp hoặc một tổ, một cá nhân phải thực
hiện theo. - Bạn nào không thực hiện đúng
bị phạt hát cho cả lớp nghe 1 bài. 8
- GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi.
- Tổ chức chơi thử , chơi thật, có th- ởng phạt.

III. Phần kết thúc: 1. Th¶ láng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×