Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


- Ôn phối hợp: + Đứng đa chân trái ra sau, tay
lên cao. + Đứng đa chân phải ra sau, tay
lên cao chếch chữ V.
TTCB, 4 1 2 3
+ Đứng đa chân trái sang ngang, tay chống hông.
+ Đứng đa chân phải ra ngang, tay chống hông.
23

15
2 x 4 5 lần
- CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai.

- HS thực hiện theo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra sau sang ngang,
tay lên cao chống hông. N3: Chân phải ra sau sang ngang,
tay chếch chữ Vchống hông. N2 4: Về TTCB
2. Ôn trò chơi Chạy tiÕp søc : “
“ - Khi cã lÖnh em sè 1 chạy
nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn.
- Bạn số 2 chạy nh bạn số 1, lần lợt đến hết.
8

- GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi. - Tổ chức chơi thử , chơi thật, có th-
ởng phạt.III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thờng theo nhịp và hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống
bài: 3. Bài về nhà:
- Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo ¸n sè 16
KiĨm tra t
hĨ dơc RLTTCB
I. Mơc tiªu: - Kiểm tra các động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực
hiện đợc động tác ở mức độ tng đối đúng. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân kiểm tra và trò chơi.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
7
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại .
- Ôn phối hợp: + Tay ra tríc. +Tay dang ngang
+ Tay lªn cao chÕch chữ V. + Chân trái ra trớc tay chống
hông. + Chân phải ra trớc tay chống
hông 5

2x 4 4 lần
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, nhắc nhở HS thực
hiện đúng yêu cầu.
2 x 4 Đầu : N4: Về TTCB
2 x 4 Sau: N2: Thu chân, tay chống hông. N4: Về TTCB

II. Phần cơ bản: 1. Kiểm tra:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×