Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


- Ôn đứng đa một chân ra sau Tay chống hông.
- Ôn phối hợp: +Đứng đa một chân ra trớc
Tay chống hông. + Đứng đa một chân ra sau
Tay lên cao.
- Đứng đa một chân sang ngang Tay chống hông.
TTCB, 2, 4 1 3
23

15 ’
2 x 4 2 lÇn
2 x 4 4 lần
- CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai.

- GV thị phạm giải thích động tác. - HS thực hiện theo đúng yêu cầu
N1: Chân trái ra ngang, tay lên cao. N3: Chân phải ra ngang, tay lên cao.
N2 4: Về TTCB
2. Ôn trò chơi Chuyển bóng
tiếp sức :
- Mỗi hàng cách nhau 1 dang tay. - Mỗi hàng các em đứng cách
nhau 1 cánh tay. - Tổ trởng đứng trên đầu thực
hiện theo hớng dẫn. 8
- GV nhắc lại ngắn gọn trò chơi.
- Tổ chức chơi thử , chơi thật, có th- ởng phạt.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thờng hít thở sâu. - Trò chơi Làm theo hiƯu lƯnh”
2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng bµi:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản. 4. Xuống lớp:
5
- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 14
Thể dục RLTTCB Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác ở mức độ tơng đối chính xác. - Làm quen với trò chơi Chạy tiếp sức . Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi
ở mức ban đầu. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng làm mốc, kẻ sân.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giê
häc. - KiĨm tra søc kh häc sinh.
7 ’
2

- CS ®iỊu khiĨn c¶ líp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn đứng nghiêm nghỉ, quay
phải trái. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại
- Kiểm tra bài cũ: 4 HS thực hiện đứng đa một chân ra ngang
5
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.
- Cả lớp quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung, chấm điểm.

II. Phần cơ bản: 1. RLTTCB:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×