Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Đứng đ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Đứng đ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ - 34trang

- Đứng đa tay ra trớc Tay lên cao chếch chữ V.
- Đứng tay dang ngang Tay lên cao chÕch ch÷ V.
2 x 8
2 x 8 N2 – 4:VỊ TTCB
N1: Tay ra tríc N3: Tay chÕch ch÷ V.
N2 – 4:VỊ TTCB N1: Tay dang ngang.
N3: Tay lªn cao chÕch chữ V
2. Học mới:
- Đi kiễng gót, tay chống hông. KL Đi kiễng gót tay chống
hông, bắt đầu Thôi
10

- GV thị phạm, giải thích. - HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV quan sát, nhận xét, sửa sai.

3. Trò chơi Qua ® “
êng léi “ 5
’ - GV híng dÉn HS chơi.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. - Trò chơi Làm theo hiệu lƯnh”
2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng bµi:
3. Bµi vỊ nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 11
Thể dục RLTTCB Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác tơng đối chính xác. - Học động tác đứng đa một chân ra trớc, tay chống hông. Yêu cầu thực hiện
đợc ở mức cơ bản đúng. - Làm quen với trò chơi Chuyển bóng tiếp sức . Yêu cầu biết tham gia vào
trò chơi. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giê
häc. - KiĨm tra søc kh häc sinh.
5 ’
2

- CS ®iỊu khiĨn c¶ líp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm nhịp - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 3

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Đứng đ


a một chân ra tr ớc
Tay chống hông.
25
15

2 x 8 - GV thị phạm, giải thích động tác.
- CS điều khiển các bạn thực hiện .
TTCB, 2, 4 1 3
- Sau mỗi lần thực hiện GV nhận xét, sửa động tác sai.
N1: Chân trái ra trớc, tay chống hông.
N3: Chân phải ra trớc, tay chống hông.
N2 4: Về TTCB

2. Trò chơi Chuyển bóng tiếp
sức :
- Mỗi hàng cách nhau 1 dang tay. - Mỗi hàng các em đứng cách
nhau 1 cánh tay. - Tổ trởng đứng trên đầu thực
hiện theo hớng dẫn. 10
- GV nêu tên trò chơi, thị phạm, giải
thích cách chuyển. - Tổ chức chơi thử nhiều lần, chơi
thật.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đi thêng hÝt thë s©u. 2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thống
bài: 3. Bài về nhà:
- Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. - Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 12
Thể dục RLTTCB Trò chơi
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác chính xác hơn giờ học trớc. - Học động tác đứng đa một chân ra sau, tay đa cao thẳng hớng. Yêu cầu
biết thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi Chuyển bóng tiếp sức . Yêu cầu tham gia đợc vào trò chơi ở
mức bắt đầu có sự chủ động. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi, 4 quả bóng.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Đứng đ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×