Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. Ôn t Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn phối hợp:

Phần cơ bản: 1. Ôn t Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn phối hợp:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 09
ĐHĐN Thể dục RLTTCB
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự. - Ôn t thế đứng cơ bản và đứng đa tay về trớc. Học đứng đa tay dang ngang,
đa tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả líp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1 2, 1 2,
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi thờng và hít thở sâu. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn t


thế đứng cơ bản: Đứng đ
a tay ra tr ớc:
25
2 lần 2 lần
- GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các bạn thực hiện .
Nội dung Yêu cầu Định lợng
Phơng pháp Tổ chức
- Đứng đa tay ra trớc. - Đứng tay lên cao chếch chữ V
- Tập phối hợp: - GV thị phạm, giải thích.

N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc
N3: Tay dang ngang chếch chữ V
3.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ,
quay phải trái:
10
- GV nhắc lại yêu cầu, tổ chức thi
đua. - HS thực hiện theo khẩu lệnh của
CS.


III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. - Trò chơi Làm theo hiƯu lƯnh”
2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng bµi:
3. Bµi về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Phòng giáo dục quận hoàng mai
Giáo án số 10
Thể dục rèn luyện t thế cơ bản
I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện
đợc động tác chính xác hơn giờ trớc. - Học đứng kiễng gót, tay chống hông. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản
đúng. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi thờng và hít thở sâu. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 3

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn phối hợp:


- Đứng đa tay ra trớc Tay dang ngang.
25 ’
10

2 x 8 2 x 8
- GV nh¾c lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các b¹n thùc hiƯn .
N2 – 4:VỊ TTCB N1: Tay ra trớc
N3: Tay dang ngang.
- Đứng đa tay ra trớc Tay lên cao chếch chữ V.
- Đứng tay dang ngang Tay lên cao chếch chữ V.
2 x 8
2 x 8 N2 – 4:VỊ TTCB
N1: Tay ra tríc N3: Tay chÕch ch÷ V.
N2 – 4:VỊ TTCB N1: Tay dang ngang.
N3: Tay lên cao chếch chữ V
2. Học mới:
- Đi kiễng gót, tay chống hông. KL Đi kiễng gót tay chống
hông, bắt đầu Thôi
10

- GV thị phạm, giải thích. - HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV quan sát, nhận xét, sửa sai.

3. Trò chơi Qua ® “
êng léi “ 5
’ - GV hớng dẫn HS chơi.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. Ôn t Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn phối hợp:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×