Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Thi các kỹ năng ĐHĐN đã Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Thi các kỹ năng ĐHĐN đã Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 08
ĐHĐN Thể dục rèn luyện t thế cơ bản
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức tơng đối chính xác. - Làm quen với t thế đứng cơ bản và đngs đa tay về trớc. Yêu cầu thực hiện
đợc ở mức cơ bản đúng. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở
mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1 2, 1 2,
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại
3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Thi các kỹ năng ĐHĐN đã


học: 25

10
- GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu.
- Tổ trởng điều khiển các bạn thực hiện .
- Từng tổ lên thực hiện. - Cả 4 tổ thi GV ®iỊu khiĨn.
 
2. RÌn lun t thÕ:
- T thế đứng cơ bản. - Đứng đa tay ra trớc.
8

- GV thị phạm, giải thích. - HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV quan sát, nhận xét, sửa sai.
2.Trò chơi Qua đ
ờng lội :
Yêu cầu: lắng nghe, quan sát.
không chen lấn, xô đẩy 10

- GV nhắc lại yêu cầu, tổ chức chơi. - HS thực hiện theo khẩu lệnh

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. - Trò chơi Lµm theo hiƯu lƯnh”
2. NhËn xÐt giê häc, hƯ thèng bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN.
- Rèn luyện t thế cơ bản.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 09
ĐHĐN Thể dục RLTTCB
I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện ở
mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự. - Ôn t thế đứng cơ bản và đứng đa tay về trớc. Học đứng đa tay dang ngang,
đa tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng. II.Địa điểm
Ph ơng tiện tập luyện:
- Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn.. - Phơng tiện: Còi.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2
- CS điều khiển cả lớp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1 2, 1 2,
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Đi thờng và hít thở sâu. - Ôn trò chơi Diệt các con vật
có hại 3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. ¤n t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Thi các kỹ năng ĐHĐN đã Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×