Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng

Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 03 Đội hình đội ngũ Trò chơi
Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trớc.
- Làm quen với đứng nghiêm - nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức độ tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giê
häc. - KiĨm tra søc kh häc sinh.
5

2 ’
- CS ®iỊu khiĨn c¶ líp thùc hiƯn. - GV phỉ biÕn ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,
3
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng


hàng dọc: KL 4 hàng dọc, tập hợp
25
7
5 lần - GV điều khiển mẫu.
- CS điều khiển các bạn thực hiện theo nhiều hớng .
KL Nhìn trớc, thẳng Thôi
5 lần

2.T thế đứng nghiêm nghỉ:
- KL Nghiêm
+ Ngời ngay ngắn, bàn chân tạo hình chữ V.
+ Tay duổi thẳng, bàn tay áp nhẹ vào đùi, ngón tay khép.
+ Ngực hơi vơn cao, mắt nhìn thẳng.
- KL Nghỉ + Trùng gối chân trái, nếu mỏi
có thể đổi chân. + Tay buông tự nhiên.
8

- GV thị phạm, giải thích đọng tác. - HS thực hiện theo khẩu lệnh

3 . Trò chơi Diệt con vật có
hại
10
- GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ
chức cho HS chơi. - Phạt những HS Diệt sai

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài:
3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu.

Giáo án số 04 Đội hình đội ngũ Trò chơi
Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm - nghỉ. Yêu cầu học sinh thực hiện đợc động tác cơ bản đúng, nhanh, trật tự và kỷ luật hơn giờ trớc.
- Học quay phải trái. Yêu cầu thực hiện đúng hớng và xoay ngời theo khẩu lệnh.
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức tơng đối chủ động.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5

2
- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiĨu.
 
2. Khëi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, ®Õm to theo nhÞp 1-2, 1-2, 1-2, …
3 ’
- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng


hàng dọc, đứng nghiêm -nghỉ: KL 4 hàng dọc, tập hợp
25
10
5 lần - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu.
- CS điều khiển các bạn thực hiện theo nhiều hớng .
KL Nhìn trớc, thẳng Thôi
KL Nghiêm KL Nghỉ
5 lần

2.Quay phải trái:
KL Bên phải trái , quay + Nghe khẩu lệnh quay bên nào
thì xoay ngời về đúng hớng đó. + Không đợc nhẩy lên trong khi
xoay. + Phải biết định hớng trớc khi
quay.
3. Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm
nghỉ, quay phải trái.
5

- GV thị phạm, giải thích đọng tác. - HS thực hiện theo khẩu lệnh

- GV điều khiển, nhắc sửa động tác sai.
4. Trò chơi Diệt con vật có
hại 10

- GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi.
- Phạt những HS Diệt sai

III. Phần kết thúc: 1. Th¶ láng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×