Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ - 34trang

Giáo án số 01 Tổ chức lớp Trò chơi
Ngày thùc hiƯn: …………………. I. Mơc tiªu:
- Phỉ biÕn néi quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh biết đợc những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể
dục. - Trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu bớc đầu biết tham gia đợc vào
trò chơi.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Trong lớp.
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một sè con vËt cã h¹i.
III. Néi dung – Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức.
- Giới thiệu, giao lu với HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu của
giờ học.
2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Đứng vỗ tay hát kết hợp giậm chân tại chỗ.
5
2
3

- GV giới thiệu ngắn gọn. - HS giới thiệu.
- Quản ca bắt nhịp cho các bạn hát.

II. Phần cơ bản:


1. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự Thể dục:
- Mỗi tỉ ë trong líp lµ 1 tỉ tËp lun ngoµi sân.
- Cán sự có sức khoẻ, nhanh nhẹn, thông minh.
20

7
- GV đa ra yêu cầu, HS đề cử các bạn trong lớp.
- GV quyết định chọn CS.
Nội dung Yêu cầu Định lợng
Phơng pháp Tổ chức

2. Phổ biến néi quy tËp lun:


8

- GV phỉ biÕn ng¾n gän, dƠ hiểu.
3 Trò chơi Diệt con vật có hại :

10
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, tổ
chức chơi cho HS. - Cho HS quan sát tranh, ảnh các
con vật có hại. - Khi chơi nếu các em nhầm con vật
có hại với con vật không có hại và ngợc lại GV giải thích lợi ích hay tác
hại của con vật đó.

III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:


- Đứng vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống
bài: 3. Bài về nhà:
- Tìm hiểu thêm các con vật có ích, có hại mà trong bàI hôm nay
GV cha nhắc đến.
4. Xuống lớp: 5

- GV hớng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hô Giải tán, HS hô Khoẻ chỉ hô khi đã kết thúc giờ học.
Giáo án số 02 Trò chơi Đội hình đội ngũ
Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu:
- Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trớc.
- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng, có thể hơi chậm.
II.Địa điểm Ph
ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn..
- Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại.
III. Nội dung Ph
ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu
Định lợng Phơng pháp Tổ chức

I. Phần mở đầu:


1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm
số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ
học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5
2

- CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,
3

- GV điều khiển cả lớp thực hiện.

II. Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×