Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Giới thiệu màn hình power point: Đóng File trình diễn: Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có.

Giới thiệu màn hình power point: Đóng File trình diễn: Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có.

Tải bản đầy đủ - 20trang

Bài 1:
MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN LÀM QUEN MICROSOFT POWER POINT Lý thuyết + thực hành
1. Khởi động Microsoft power point: - Cách1: Vào Start  Programs  Microsoft power point.
- Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Micr soft Power Point trên màn hình
Destop.

2. Giới thiệu màn hình power point:


2
Thanh tiêu đề Thanh cơng cụ
standard
Thanh định dạng formatting
Thanh cơng cụ vẽ Drawing
Thanh thước ruler
File trình diễn trắng File trình diễn theo thiết kế
File trình diễn đã có sẵn
3. Mở một file trình diễn mới: New presentation - Vào file  New hoặc kích chuột vào biểu tượng New trên thanh cơng cụ chuẩn
khi đó hiện ra cửa sổ New Presentation  có thể chọn: + Chọn Blank Presentation để mở một file trình diễn trắng.
+ From Desighn Template để mở một file trình diễn theo mẫu thiết kế. + From Autocontent Wizard để mở một file trình diễn theo ý tưởng có sẵn.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
4. 4.
Ghi một file trình diễn lên đĩa: - Vào File  Save Save as hoặc Kích chuột vào biểu tượng Save trên thanh cơng
cụ chuẩn. Khi đó xuất hiện hộp thoại Save As. - Trong Save In, chọn thư mục lưu trữ cho file trình diễn Thơng thường chọn My
Document.
- Trong hộp file name đánh tên cho file trình diễn  Kích chuột vào Save hoặc ấn
Enter.
3
New
Kích
Save
Gõ Kích
Kích Kích chọn
thư mục Thiết kế giáo án điện tử bằng Mỉcosoft Power Point
-
5. Mở một file trình diễn có sẵn trên đĩa: - Vào File  Open hoặc kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ chuẩn
 Xuất hiện hộp thoại Open.
- Trong Hộp Look in chọ thư mục chứa file cần mở. - Kích chuột vào file cần mở  Kích vào nút Open hoặc ấn Enter.

6. Đóng File trình diễn:


 Kích File  Close hoặc ấn đồng thời Ctrl+ F4. 7. Thốt khỏi ch ương trình Pow er Point:
 K ích File  Exit hoặc ấn đ ồng thời Alt+F4 ho ặc k ích dấu X g óc trên cùng bên ph ải màn h ình.
4
Open
Kích
Kích Kích
Kích chọn thư mục
Cách 1
Tiết 2: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI 1 SLIDE Lý thuyết + thực hành
1. Chèn thêm một trang Slide mới vào tệp trình diễn Presentation:  Kích Insert  New Slide hoặc ấn đồng thời Ctrl +M

2. Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có.


 Kích Insert  Duplicate Slide Hoặc ấn Alt + I rồi ấn D
3. Thay đổi cách hiển thị của các Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn một trong các cách:
+ Normal Hiện danh sách các Slide và Slide hiện hành + Slide Sorter Hiện tất cả các Slide
+ Slide show trình diễn Slide hiện tại  Cách 2: Hoặc kích chuột vào m
ột trong các
biểu tượng:
5 Thêm mới Slide
Nhân đôi Slide
Nomal Slide show
Slide sorter
Cách 2
4.Thay đổi vị trí của các Slide: di chuyển Slide từ vị trí này sang vị trí khác - Chọn cách hiển thị Slide Sorter Nomal kích chuột vào slide cần thay đổi vị trí
 Giữ và di Slide đến vị trí mới.
6
Chế độ hiển thị Slide Sorter
Chế độ hiển thị Nomal
Kích

5. Đặt mầu nền cho Slide:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu màn hình power point: Đóng File trình diễn: Nhân bản Slide: tạo ra các slide giống hệt với slide đã có.

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×