Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Bài mới : Hoạt động 1 kiểm tra bài cũ - dẫn dắt khái niệm

Bài mới : Hoạt động 1 kiểm tra bài cũ - dẫn dắt khái niệm

Tải bản đầy đủ - 61trang

- HD häc sinh sư dơng m¸y tÝnh bá tói ®Ĩ tÝnh giai thõa
Ho¹t ®éng 6: Cđng cè , lun tËp
Cho häc sinh thùc hiƯn vÝ dơ 3 trang 52
Bµi tËp vỊ nhµ: 1,2,3,4,5,6 trang 60 - 61 SGK
Tuần 9
Đại số:
Ti ết 25
:
Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Tiết 2
Ngày dạy: A -Mục tiêu:
- Định nghĩa chỉnh hợp và công thức đếm số chỉnh hợp chập k của n phần tử
- áp dụng đợc vào bài tập B - Nội dung và mức độ :
- Định nghĩa, công thức đếm số chỉnh hợp chập k của n phần tử - Các ví dụ 4, 5, 6
- Bµi tËp chän ë trang 60, 61, 62 SGK C - Chuẩn bị của thầy và trò : S¸ch gi¸o khoa , m¸y tÝnh bá tói fx - 570MS
D - Tiến trình tổ chức bài học : 3. ổn định lớp :
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình sách giáo khoa,máy tính của học
sinh.

4. Bài mới : Hoạt động 1 kiểm tra bài cũ - dẫn dắt khái niệm


Lấy lại ví dụ 1 của phần Hoán vị, thêm giả thiết: Không phải quét nhà do đã có bác lao công làm từ chiều hôm trớc. Hỏi: Hãy liệt kê mọi cách phân công ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Bảng phân công cũ
Bảng phân công mới - Tổ chức cho học sinh ghi phân
công lên bảng và đếm xem có bao nhiêu cách phân công.
- Tổ chức cho học sinh phân biệt đợc sự khác nhau giữa hai phân
công - Tổ chức cho học sinh nhận xét
sự khác nhau giữa hai bài toán
58
Lau bảng Quét nhà Xếp bàn ghế 2
An Bình
Cờng 3
An Cêng
B×nh 4
B×nh An
C êng
5 B×nh
Cêng An
6 Cêng
An B×nh
7 Cêng
B×nh An
Hoạt động 2: dẫn dắt khái niệm Trên mặt phẳng cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D sao cho không có 3 điểm nào
thẳng hàng. Hỏi có thể lập đợc bao nhiêu vectơ khác vectơ không mà các đầu mút thuộc tập điểm đã cho ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Thống kê đợc 12 véctơ: AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD
uuur uuur uuuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur ,
DA, DB, DC uuur uuur uuur
- Phân biệt đợc sự khác nhau giữa các lựa chọn
-
Tổ chức cho học sinh thống kê các véctơ
- Dẫn dắt: Chọn 2 trong 4 điểm có phân biệt điểm đầu, cuối
I- Chỉnh hợp: 1 - Ví dụ:
Hoạt động 3: Đọc, nghiên cứu và hiểu ví dụ 4 SGK
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Đọc, trao đổi để hiểu ví dụ 4 cđa SGK - Tỉ chøc cho häc sinh ®äc hiểu ví
dụ 4 - SGK - Giải đáp thắc mắc của học sinh
- Phát vấn kiểm tra sự đọc hiểu của học sinh
2- Định nghĩa: Hoạt động 4:
Đọc, nghiên cứu và hiểu định nghĩa của SGK
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Đọc, trao đổi để hiểu định nghĩa về chỉnh hợp
- Thấy đợc mỗi hoán vị của n phần tử
chính là một chỉnh hợp chập n của n phần tử đó và ngợc lại
- Tổ chức cho học sinh đọc hiểu về định nghĩa của chỉnh hợp
- Giải đáp thắc mắc của học sinh - Phát vấn kiểm tra sự đọc hiểu
của học sinh
Hoạt động 5: Củng cố khái niệm Cho học sinh giải bài toán: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, hãy lập tất cả các số tự nhiên
có 3 chữ số đôi một khác nhau
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Xác định đợc mỗ một số lập đợc là một - Tổ chức cho học sinh phân tích
59
Lau bảng Xếp bàn ghế
2 An
Cờng 3
An Bình
4 Bình
C ờng
5 Bình
An 6
Cờng Bình
7 Cờng
An
chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử - Bằng phơng pháp liệt kê, đa ra danh sách
các số cần lập có 24 số cả thảy đa ra lời giải của bài toán
- Uốn nắn cách biểu đạt của học sinh
- Nhận xét: SGK - ĐVĐ: Tính số chỉnh hợp chập k
cuả n phần tử
4- Số chỉnh hợp chập k của n phần tử: Hoạt động 6: dẫn dắt khái niệm
Hãy dùng quy tắc nhân tính số chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử ở hoạt động 5
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Dùng quy tắc nhân để tính số chỉnh hợp - Uốn nắn cách biểu đạt của học
sinh
Hoạt động 7: Hãy dùng quy tắc nhân tính số chỉnh hợp chËp k cđa n phÇn tư 1
≤ k
≤ n với
cách dùng kí hiệu
k n
A
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Dùng quy tắc nhân để tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử
- Đọc, nghiên cứu cách chứng minh của SGK
Hợp thức công thøc:
k n
A = n n - 1 n -2 ... n - k + 1
Nếu nhân cả tử và mÉu víi n - k , ta cã:
k n
A = n
víi 1 k n k n k

Quy c: 0 = 1
Hoạt động 8: Củng cố
Dùng ví dụ 6 trang 55 SGK
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Thực hiện giải toán - Đọc, nghiên cứu cách giải của SGK
- Củng cố kn chỉnh hợp, phân biệt chỉnh hợp và hoán vị
- Hai chỉnh hợp khác nhau khi hoặc chúng gồm các phần tử khác
nhau hoặc thứ tự giữa các phần tử trong chúng khác nhau
- Tạo nên chỉnh hợp chập k của n phần tử bằng cách sử dụng k hành
động lựa chọn liên tiếp từng phần tử trong n phần tử đã cho và xếp
chúng theo thứ tự lÊy ra
Bµi tËp vỊ nhµ: 4,5,6,7 trang 61 SGK
60
Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ
Chữa bài tập: Sư dơng quy t¾c céng, h·y cho biÕt sè tam giac trong hình 27 SGK
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Gọi A là tập các tam giác chứa trong tam giác MQR, B là tập
các tam giác chứa trong tam giác PQR không có
sự tham gia của MR , C là tập các tam giác chứa
trong tam giác PMR. Ta thấy A, B, C đôi một không giao nhau
Từ đó số tam giác cần tìm lµ: N A
∪ B
∪ C = N A + N B + N C
= 6 + 6 + 3 = 15 - Gäi mét häc sinh thùc hiện bài
tập đã chuẩn bị ở nhà - Củng cố về quy tắc cộng
- Uốn nắn cách biểu đạt của häc sinh
61
R Q
P M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới : Hoạt động 1 kiểm tra bài cũ - dẫn dắt khái niệm

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×