Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Cđng cè Bµi tËp vỊ nhµ: chän ë trang 54 SGK KiĨm tra bµi cò:

Cđng cè Bµi tËp vỊ nhµ: chän ë trang 54 SGK KiĨm tra bµi cò:

Tải bản đầy đủ - 61trang

§äc, nghiªn cøu vÝ dơ 3 trang 53 SGK 1
a
A B 2 C
b 3
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Đọc SGK và phát biểu thắc mắc nếu có Phát biểu quy tắc nhân
Củng cố : Thực hiện H3 trong SGK trang 53 Tæ chøc cho häc sinh đọc SGK
và trả lời các thắc mắc của học sinh
Phát biểu hợp thức quy tắc nhân

3. Củng cố


+ Nhấn mạnh nội dung bài học
+ Xem nội dung các ví dụ còn lại

4. Bài tập về nhà: chọn ở trang 54 SGK


Ngày soạn : Tuần : 8
Tiết số: 24,25,26
Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp Tiết 1 A - Mục tiêu:
- Nắm đợc định nghĩa hoán vị và công thức đếm số hoán vị của n phần tử - áp dụng đợc vào bài tập
-áp dụng đợc vào bài tập Nội dung và mức độ:
- Định nghĩa hoán vị và công thức đếm số hoán vị của n phần tử - Các ví dơ 1, 2, 3
- Bµi tËp chän ë trang 60 - 61 - 62 - SGK B - ChuÈn bị của thầy và trò:
Sách giáo khoa và máy tính bá tói fx - 500MS, fx - 570MS, fx - 500A
C - Tiến trình tổ chức bài học: 1. ổn định lớp:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ:


56
I - Hoán vị: 1 - Định nghĩa hoán vị:
Hoạt động 2: Dẫn dắt khái niệm Cho tËp hỵp X =
{ }
1; 2 ; 3 . Hãy liệt kê tất cả các chữ số có 3 chữ số khác nhau ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Hoạt động thống kê các số có 3 chữ số phân biệt lấy ra từ tập X và nêu kết quả thu đợc
ĐVĐ: Trong trờng hợp tập X có số phần tử đủ lớn, có thống kê đợc
?
Hoạt động 3: Dẫn dắt khái niệm
Hãy tìm cách phân công 3 bạn An, Bình, Cờng vào bảng phân công cho dới đây: mỗi bạn làm một việc
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Phân biệt: Mỗi cách phân công khác nhau ở chi tiết sắp thứ tù A, B, C
≠ A, C, B
- Tæ chức cho học sinh ghi phân công lên bảng và đếm xem có
bao nhiêu cách phân công - Thuyết trình về sự hoán vị các
tên A, B, C - Nêu định nghĩa về hoán vị
- ĐVĐ: Tìm cách đếm số hoán vị của các phần tử của tập hợp X
có hữu hạn phần tử ?
2 - Số các hoán vị của tập có n phần tử: Hoạt động 4: Dẫn dắt khái niệm
Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 bạn An A , Bình B , Chi C , Dung D ngåi vµo một bàn học có 4 chỗ ngồi ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Đọc, nghiên cứu SGK - Nêu đợc 2 cách đếm: Thống kê và dùng quy
tắc nhân - Tổ chức cho học sinh đọc SGK
- Phát vấn kiểm tra sự đọc hiểu của học sinh
- ĐVĐ: Tìm cách đếm số hoán vị của tập hợp X có n phần tử ?
3 - Định lí:
Kí hiệu P
n
là số hoán vị của tập hợp có n phÇn tư. Chøng minh r»ng: P
n
= 1.2.3... n - 1 .n
Hoạt động 5: Dẫn dắt khái niệm Hãy dùng quy tắc nhân chứng minh công thức trên
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Dùng quy tắc nhân để chứng minh công thức
- Dùng máy tính để tÝnh giai thõa. - HD häc sinh lËp ln ®Ĩ dùng
quy tắc nhân chứng minh công thức
- Đa kí hiệu n = 1.2.3....n víi quy íc 0 = 1 = 1
57
Lau bảng Quét nhà Xếp bàn ghế 2
An Bình
Cờng 3
An Cêng
B×nh 4
B×nh An
C êng
5 B×nh
Cêng An
6 Cêng
An B×nh
7 Cêng
B×nh An
- HD học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để tính giai thừa
Hoạt động 6: Củng cố , luyện tËp
Cho häc sinh thùc hiƯn vÝ dơ 3 trang 52
Bµi tËp vỊ nhµ: 1,2,3,4,5,6 trang 60 - 61 SGK
Tuần 9
Đại số:
Ti ết 25
:
Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Tiết 2
Ngày dạy: A -Mục tiêu:
- Định nghĩa chỉnh hợp và công thức đếm số chỉnh hợp chập k của n phần tử
- áp dụng đợc vào bài tập B - Nội dung và mức độ :
- Định nghĩa, công thức đếm số chỉnh hợp chập k của n phần tử - Các ví dụ 4, 5, 6
- Bµi tËp chän ë trang 60, 61, 62 SGK C - Chuẩn bị của thầy và trò : Sách gi¸o khoa , m¸y tÝnh bá tói fx - 570MS
D - Tiến trình tổ chức bài học : 3. ổn định lớp :
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình sách giáo khoa,máy tính của học
sinh.

4. Bài mới : Hoạt động 1 kiểm tra bài cũ - dẫn dắt khái niệm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cđng cè Bµi tËp vỊ nhµ: chän ë trang 54 SGK KiĨm tra bµi cò:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×