Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Nội dung ôn tập Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh chữa các bài tập 43-44-45- trang 47 Củng cố Bài tập về nhà ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Nội dung ôn tập Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh chữa các bài tập 43-44-45- trang 47 Củng cố Bài tập về nhà ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ - 61trang

Hoạt động 2:Gọi học sinh lên bảng trình bày : Căn cứ vào đồ thị hàm số y
= sinx, tìm những giá trị của x trên đoạn 3
;2 2
để hàm số đó:
a Nhận giá trị bằng - 1 b Nhận giá trị âm ?
y
1`
x 3
2 π
− −π
2 π
− 2
π π
3 2
π 2
π - 1
Ho¹t động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Vẽ dạng đồ thị của hàm y = sinx Từ đồ thị đọc đợc: Trên đoạn
3 ;2
2
cã: a sinx = - 1 khi x =
2 π
− ;
3 2
π b sinx 0 khi x
∈ −π
; 0
; 2
- Ôn tập cách vẽ đồ thị của hàm l-
ợng giác vẽ gần đúng - Hỏi thêm:
Tìm x trên đoạn 3
;2 2
®Ó:
sinx 0 ? sinx = 1 ?

3. Néi dung ôn tập Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh chữa các bài tập 43-44-45- trang 47


Phơng pháp : Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm Gäi nhãm trởng trả lới trắc nghiệm và giải thích theo kết quả của nhóm
mình GV: Nhận xét và thống nhất kết quả theo gợi ý sau
Bài 43 trang 47 Phơng án trả lời : a đúng ; b sai c §óng ; d Sai ; e Sai ; f
§óng ; g Sai Bµi 44 trang 47
a Học sinh : Đặt x=2m suy ra điều phải chứng minh b Đặt t
x
= suy ra ĐK của t . Lập BBT theo x và t
Dựa vào kết qủa đã học thu đợc BBT c Vẽ đồ thị hàm số
y
1
45
x -1 0 1 2
-1
Bµi 45 trang 47
a 1
sin .cos
sin .cos cos .sin
7 7
7 cos
7 x tan
x x
x π
π π
π 
 +
= +
 ÷
 
b 1
5 tan sin
cos ....
sin 7
14 cos
7 x
x x
π π
π 
 +
= =
+ 
÷ 

4. Cđng cố


+ Nhắc lại nội dung của bài
+ Hớng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 51-52-53 trang 49

5. Bµi tËp vỊ nhµ


Néi dung bµi tËp trang 47 và trang 40
Tiết số 2 : Nội dung các bài tập trong SGK

1. ổn định lớp:


- Sỹ số lớp - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ


Học sinh 1 : Giải phơng trình: 3sin3x - 3 cos9x = 1 + 4sin
3
3x Ho¹t động của học sinh
Hoạt động của giáo viên Ta có phơng trình:
3sin3x - 4sin
3
3x - 3 cos9x = 2 Hay: sin9x - 3 cos9x = 1
⇔ cos
3 π
sin9x - sin 3
π cos9x =
1 2
⇔ sin 9x -
3 π
= 1
2
Cho x = 2
k 18
9 π
π +
hc x = 7
2 k
54 9

+ Phát vấn:
Đa phơng trình về phơng trình đã biết cách giải, phơng trình cơ bản
bằng cách đa về cùng một loại góc ?
- Công thức góc nhân 3 ? - Uốn nắn cách trình bày lời giải
của học sinh
46
Học sinh 2 : Giải phơng trình: 2 2sinx cosxcosx 3 cos2x +
= + Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Biến đổi phơng trình về dạng:
2 sin2x 2 1cos2x 3 2
+ −
= − - KiĨm tra ®iỊu kiƯn cã nghiƯm cđa phơng
trình: a
2
+ b
2
= 5 - 2 2 , c
2
= 3 - 2
2
= 11 - 6 2 DÔ thÊy 5 - 2 2 11 - 6 2 nên pt vô nghiệm
- Tìm cách đa phơng trình đã cho về dạng asinx + bcosx = c ?
- Kiểm tra điều kiện có nghiệm của phơng trình ?
- Ôn tập về điều kiện có nghiệm của phơng trình asinx + bcosx =
c

3. Nội dung ôn tập Hoạt động 2 : học sinh giải bài tập 46 vµ 47 trang 48


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung ôn tập Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh chữa các bài tập 43-44-45- trang 47 Củng cố Bài tập về nhà ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×