Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Củng cố Bài tập về nhà: Chọn cho bài tập ở phần ôn tập chơg 1 ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Củng cố Bài tập về nhà: Chọn cho bài tập ở phần ôn tập chơg 1 ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ - 61trang

5 + 1 ÷
4 = 36 ±
36 tÝnh x: + 36 =
÷ 3 = 24
viết công thức là x = 24
+ k120 Ên tiÕp - 36 +
36 = ÷
3 = 0 viÕt c«ng thøc x = k120 c
1 + 2 ÷
5 x
- 1
= SHIFT Ans = 36
ViÕt c«ng thøc x = 36 + k180
90 + TÝnh x tõ cosx: 0
≤ x
≤ 180
+ TÝnh x tõ tanx: - 90 ≤
x ≤
90 - C¸ch viết công thức đầy đủ ?
- Dùng phím
tan
- 1
để giải ph- ơng trình cotx = m
- Viết gần đúng công thức nghiệm của phơng trình lợng giác
Hoạt động 3: Củng cố - Luyện tập
Bằng phép toán kết hợp với máy tính, giải phơng trình: cos7x.cos5x - 3 sin2x = 1 - sin7x.sin5x
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Ta có phơng trình: cos7x.cos5x + sin7x.sin5x - 3 sin2x = 0
hay cos2x - 3 sin2x = 0 áp dụng quy trình ấn phím cho:
x = k180
hc x = - 60 + k180
HD häc sinh: Dùng các công thức lợng giác biến đổi phơng
trình đã cho về dạng
asinfx + bcos fx = c Và dùng quy trình ấn phím đã
tìm đợc ở hoạt động 3

4. Củng cố


Nhắc lại các nội dung chính Học sinh vận dụng giải bài tập 40 trang 46

5. Bµi tËp vỊ nhµ: Chän cho bµi tËp ë phần ôn tập chơg 1


Ngày .tháng .năm 2007 Xác nhận của tổ trởng
Nhóm trởng
Ngày soạn : 30092007 Tuần : 5
Tiết số: 17
Câu hỏi và bài tập Ôn tập chơng 1 Tiết 1
43
A - Mục tiêu:
- Ôn tập và khắc sâu đợc các kiến thức cơ bản về Hàm số lợng giác, các công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích, công thức biến đổi :
asinx + bcosx
- ôn tập các dạng phơng trình lợng giác đơn giản, vận dụng đac các phơng trình về các phơng trình lợng giác đã học bằng phép biến đổi tơng đơng
- Kĩ năng giải Toán tốt - Biết vận dụng máy tính để xác định nghiệm gần đúng của phơng trình lợng giác
B - Nội dung và mức độ: - Biết tìm tập xác định, tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn, chu kì và vẽ đồ thị của các
hàm lợng giác đơn giản. - Biết sử dụng đồ thị để xác định các điểm tại đó hàm lợng giác nhận giá trị âm, d-
ơng và các giá trị đặc biệt.Biết cách biến đổi lợng giác C - Chuẩn bị của thầy và trò:
Sách giáo khoa và m¸y tÝnh bá tói fx - 500MS, fx - 570MS, fx - 500A
D Phân phối thời l ợng
Tiết số 1 TiÕt sè 2
TiÕt sè 3
E- TiÕn tr×nh tỉ chøc bài học:
Tiết số 1 : Nội dung các bài tập trong SGK trang 47

1. ổn định lớp:


- Sỹ số lớp - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 KiĨm tra bµi cò


Cho hµm sè y = cos3x a Tính giá trị của hàm và ghi kết quả vào bảng sau: chính xác đến 0,0001
X -15
-10 30’
-115 - 7
30’ - 7
30’ 15
10 30’
115 y =
cos3x b Hàm số đã cho có phải là hàm số chẵn không ? Tại sao ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Dùng máy tính tính toán giá trị của hàm số ở các điểm đã cho và ghi kết quả vào bảng và
nhận xét đợc: f-15 = f15
, f-10 30’ =
f10 30’
f-115 = f115
, f- 7 30’ = f7
30 - Trả lời đợc hàm số đã cho là hàm chẵn vì:
+ Tập xác định là R có t c x ∈
R ⇒
- x ∈
R +
∀ x
∈ R
⇒ f- x = cos- 3x = cos 3x =
f x - Ôn tập về khái niệm hàm chẵn lẻ
- Dùng máy tính bỏ túi để tính toán, đa ra dự đoán, chứng minh
dự đoán - Tổ chức cho học sinh hoạt động
tính toán, dự đoán, chứng minh dự đoán
- Uốn nắn cách biểu đạt của học sinh
44
Hoạt động 2:Gọi học sinh lên bảng trình bày : Căn cứ vào đồ thị hàm số y
= sinx, tìm những giá trị của x trên đoạn 3
;2 2
để hàm số đó:
a Nhận giá trị bằng - 1 b Nhận giá trị âm ?
y
1`
x 3
2

2
2

3 2
2
- 1
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Vẽ dạng đồ thị của hàm y = sinx Từ đồ thị đọc đợc: Trên đoạn
3 ;2
2
có: a sinx = - 1 khi x =
2 π
− ;
3 2
π b sinx 0 khi x
∈ −π
; 0 ∪
π ; 2
- Ôn tập cách vẽ đồ thị của hàm l-
ợng giác vẽ gần đúng - Hỏi thêm:
Tìm x trên đoạn 3
;2 2
để:
sinx 0 ? sinx = 1 ?

3. Néi dung «n tËp Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh chữa các bµi tËp 43-44-45- trang 47


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Bài tập về nhà: Chọn cho bài tập ở phần ôn tập chơg 1 ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×