Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
củng cố Bài tập về nhà Nội dung các phần còn lại Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ luyện tập Nội dung luyện tập

củng cố Bài tập về nhà Nội dung các phần còn lại Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ luyện tập Nội dung luyện tập

Tải bản đầy đủ - 61trang

⇔ 1
3 2sin 2x cos2x 0
sin 2x 
 +
+ =


. Do điều kiện 2 nên cos2x
≠ 0 suy ra:
1 3
2sin 2x sin 2x
+ +
=0 ⇔
2sin
2
2x + 3sin2x + 1 = 0 ⇔
sin 2x 1
1 sin 2x
2 = −
 
 = −
 l¹i do 2 nên
loại sin2x = -1 lấy sin2x = - 1
2 cho c¸c hä
nghiƯm x
k 12
5 x
k 12
π  = − + π
 
π  = − + π
 víi k
∈ Z
học sinh - Củng cố về giải phơng trình lợng
giác - Cho học sinh thực hành tại lớp: Giải
phơng trình:
2 2
4sin 2x 6sin x 9 3cos2x cosx
+ − −
= KQ: x =
n 3
π ± + π
víi n ∈
Z

4. cđng cố


+ Nhấn mạnh nội dung một số bài tập mở rộng
+ Chú ý khi giải phơng trình lợng giác có điều kiện phơng pháp thử
điều kiện

5. Bài tập về nhà Nội dung các phần còn lại


Tham khảo thêm một số bài trong sách bài tập
Ngày soạn : 30092007 Tuần : 6
TiÕt sè: 16
LuyÖn tËp tiÕt 2 A - Mục tiêu:
- Nắm đợc cách sử dụng máy tính bỏ túi
Casio để viết đợc công thức của phơng
trình lợng giác cơ bản gần đúng với độ chính xác đã định - Sử dụng máy tính thành thạo tính đợc giá trị của một hàm lợng giác khi biết giá
trị của đối số và ngợc lại. - luyện tập củng cố phơng pháp giải các phơng trình cơ bản
Nội dung và mức độ: - Củng cố kiến thức sử dụng máy tính ..các chức năng của các phím
sin
- 1
, cos
- 1
,
tan
- 1
. trên máy tính bỏ túi
Casio. Viết đợc quy trình ấn phím trong tính toán
41
- Giải các phơng trình lợng giác cơ bản hoặc các phơng trình lợng giác mà sau một vài phép biến đổi đơn giản có thể đa về phơng trình lợng giác cơ bản
B - Chuẩn bị của thầy và trò:
Sách giáo khoa và m¸y tÝnh bá tói fx - 500MS, fx - 570MS, fx - 500A
C - Tiến trình tổ chức bài học: 1. ổn định lớp:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ luyện tập


3. Nội dung luyện tập


Hoạt động 1 Tổ chức hoạt động theo nhóm
Chọn câu trả lời đúng: Nghiệm dơng nhỏ nhất của phơng trình sinx + sin2x = cosx + 2cos
2
x lµ: a
6 π
b 2
3 π
c 4
π d
3
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Phân theo nhóm cùng thảo luận Ghi kết quả vf các bớc thực hiện
Dùng chơng trình CALC trên máy tính fx - 570 MS để tính toán: Để máy ở chế độ tính
theo đơn vị đo bằng rađian, viết quy trình ấn phím để tính:
sin ALPHA A + sin 2 ALPHA
- cos ALPHA A - 2 ×
cos ALPHA A x
2
CALC lần lợt nhập các giá trị của x đã cho để tính toán
thay từ nhỏ đến lớn, nếu đúng thì phép thử
dừng kết quả cho x = 4
Hớng dẫn học sinh dùng máy
tính để kiĨm tra - B»ng phÐp to¸n, h·y kiĨm tra
kÕt ln của bài toán ? - Có thể dùng máy tính để giải
phơng trình lợng giác cơ bản ? - Giới thiệu các phím chức năng:
sin
- 1
cos
- 1
tan
- 1
trên máy tính CASIO fx - 500MS, fx - 570MS
Hoạt động 2: Luyện kĩ năng dùng máy tính
Dùng máy tính viết công thức nghiệm của các phơng trình sau: a sinx =
1 2
b cos 3x - 36 =
5 1 4
+
c cotx = 2
1 5
+ Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên a x = 30
+ k360 , x = 150
+ k360 b Tríc hÕt tÝnh 3x - 36
: SHIFT cos
- 1
- Thut tr×nh vỊ các kết quả hiện thị trên máy tính:
+ Tính x tõ sinx: - 90 ≤
x ≤
42
5 + 1 ÷
4 = 36 ±
36 tÝnh x: + 36 =
ữ 3 = 24
viết công thøc lµ x = 24
+ k120 Ên tiÕp - 36 +
36 = ữ
3 = 0 viết công thøc x = k120 c
1 + 2 ÷
5 x
- 1
= SHIFT Ans = 36
ViÕt c«ng thøc x = 36 + k180
90 + TÝnh x tõ cosx: 0
≤ x
≤ 180
+ TÝnh x tõ tanx: - 90
x
90 - Cách viết công thức đầy đủ ?
- Dùng phím
tan
- 1
để giải ph- ơng trình cotx = m
- Viết gần đúng công thức nghiệm của phơng trình lợng giác
Hoạt động 3: Củng cố - Luyện tËp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

củng cố Bài tập về nhà Nội dung các phần còn lại Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ luyện tập Nội dung luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×