Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Bài mới I - Phơng trình bậc nhất đối với một hàm lợng giác:

ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Bài mới I - Phơng trình bậc nhất đối với một hàm lợng giác:

Tải bản đầy đủ - 61trang

C- Phân phối thời lợng
Tiết 11: phơng trình bậc nhất và bậc hai đối vời một hàm số lợng giác bài tập
Tiết 12 : phơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx bài tập Tiết 13: phơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx , cosx – bµi tËp
TiÕt 14 : Mét sè ví dụ bài tập
D - Tiến trình tổ chức bài học: Tiết số 11

1. ổn định lớp:


- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bµi cđa häc sinh ë nhµ.

2. KiĨm tra bµi cò: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ


Tìm tập xác định của hàm số
2
2cos 1 2
. os sin x
x y
sinx c x
+ =
sau đó biểu diễn trên vòng tròn
lợng giác những điểm không xác định
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Điều kiện của phơng tr×nh: sin2x
≠ 1
⇔ 2x
≠ k2
2 π + π
⇔ x
≠ l
4 π + π
1 - Víi ®iỊu kiƯn 1 ta cã:
cos2x = 0 ⇔
2x = k
2 π + π
⇔ x =
k 4
2 π
π +
2 - BiĨu diƠn 1 và 2 lên vòng tròn lợng
giác, cho x = k
4 π
− + π hc x =
3 k
4 π + π
- Híng dÉn häc sinh biĨu diƠn 1 và 2 lên vòng tròn lợng giác
để lấy nghiệm của bài toán - Củng cố kiến thức cơ bản: Biểu
diễn nghiệm của phơng trình l- ợng giác
- HD thêm: Từ 1 và 2 phải có:
k 4
2
+
l
4 + π
⇔ k
≠ 2l suy
ra: k = 2l +1 hay x = 3
l 4
π + π

3. Bµi míi I - Phơng trình bậc nhất đối với một hàm lợng giác:


Gọi một học sinh lên bảng giải bài tập ví dụ trong SGK Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Đa về các phơng trình cơ bản đã học
- nhận xét đánh giá kết quả
2 - Phơng trình bậc hai đối với một hàm lợng giác: Hoạt động 2 Kiểm tra bài cũ - Dẫn dắt khái niệm
Gọi một học sinh lên bảng giải bài tập: Giải phơng trình: cos
2
x - 3cosx + 2 = 0
27
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Đặt t = cosx, ®iỊu kiƯn - 1 ≤
t ≤
1, ta cã ph- ơng trình bâc hai của t: t
2
- 3t + 2 = 0 - Giải phơng trình bậc hai này, cho t = 1, t = 2
- Víi t = 1 ⇔
cosx = 1 ⇔
x = k
2 π + π
Víi t = 2, loại do không thỏa mãn điều kiện - vậy phơng trình đã cho có một họ nghiệm
x = k
2 +
k
Z - Hớng dẫn học sinh giải phơng
trình bằng cách đặt ẩn phụ, đa về phơng trình bậc hai
- ĐVĐ: Giải các phơng trình dạng:
at
2
+ bt + c = 0 a
trong đó t là một trong các hàm số sinx, cosx, tanx, cotx
- Phát vấn: Hãy nêu cách giải ?
Hoạt động 3 Củng cố luyện tập
Giải các phơng trình: a 2sin
2
x + 2 sinx - 2 = 0 b 3tan
2
x - 2 3 tanx - 3 = 0
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
a Đặt t = sinx, ®iỊu kiƯn - 1 ≤
t ≤
1, ta cã ph- ơng trình bâc hai của t: 2t
2
+ 2 t - 2 = 0 cho t
1
= 2 2
, t
2
= - 2
− - 1 lo¹i
Víi t
1
= 2 2
ta cã: sinx = 2 2
cho x
k2 4
3 x
k2 4
π  = + π
 
π  = +
b Đặt t = tanx, ta có phơng trình b©c hai cđa t:
3t
2
- 2 3 t - 3 = 0 cho t
1
= 3 , t
2
= - 3 3
Víi t
1
= 3 , ta cã: tanx = 3 cho x = 60 +
k180 víi t
2
= - 3 3
, ta cã: tanx = - 3 3
cho x = - 30 + k180
- Cđng cè c¸ch giải phơng trình bậc hai đối với một hàm số lợng
giác
- ĐVĐ: + Trong trờng hợp t là một hàm
có chứa các hàm lợng giác + Giải phơng trình lợng giác
bằng cách đa về phơng trình bậc hai đối với một hàm số lợng giác
Hoạt động 4 Củng cố luyện tập
Giải phơng trình: 6cos
2
x + 5sinx - 2 = 0
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Biến đổi về sinx = - 0,5 cho: - Chia nhóm để học sinh đọc,
thảo luận bài giải của SGK
28
x 30
k360 x 210
k360 =
+
= +
k
Z
- Củng cố về giải phơng trình l- ợng giác nói chung
Hoạt động 5 Củng cố luyện tập
Giải phơng trình: 3tgx 6cotgx+2 3 3 0
=
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Do cotx = 1
tgx nên ta có phơng trình:
3 tan
2
x + 2 3 - 3 tanx - 6 = 0 - Đặt t = tanx, ta cã phên tr×nh:
3 t
2
+ 2 3 - 3 t - 6 = 0 cho: t = 3 , t = - 2
- Víi t = 3 , cho x = k
3 π + π
Víi t = - 2, cho x = arctan - 2 + k π
k ∈
Z - Híng dÉn häc sinh dïng c«ng
thøc: cotx = 1
tgx để đa phơng
trình đã cho về dạng bậc hai đối với tanx
- Uốn nẵn cách trình bày lời giải của học sinh
- Củng cố về giải phơng trình l- ợng giác nói chung
Hoạt động 6 Củng cố luyện tập
Giải phơng trình: 2sin
2
x - 5sinxcosx - cos
2
x = - 2
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Do cosx = 0 không thỏa mãn phơng trình, nên phơng trình nếu có nghiệm x thì cosx
- Chia hai vế của phơng trình cho cos
2
x và dùng c«ng thøc 1 + tan
2
x =
2
1 cos x
ta cã: 4tan
2
x - 5tanx + 1 = 0 Cho tanx = 1, tanx =
1 4
- Víi tanx = 1 cho x = k
4 π + π
víi tanx = 1
4 cho x = arctan
1 4
+ k π
k ∈
Z - Híng dÉn học sinhđa phơng
trình đã cho về dạng bậc hai đối với tanx
- Uốn nẵn cách trình bày lời giải của học sinh
- Củng cố về giải phơng trình l- ợng gi¸c nãi chung

4. cđng cè


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Bài mới I - Phơng trình bậc nhất đối với một hàm lợng giác:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×