Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kiểm tra bài cũ: củng cố Hoạt động 3 củng cố bài luyện tập Bài tập về nhà

Kiểm tra bài cũ: củng cố Hoạt động 3 củng cố bài luyện tập Bài tập về nhà

Tải bản đầy đủ - 61trang

Ngày soạn : 19092007 Tuần : 3
Tiết số:9
Tiết số 10 1. ổn định lớp:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ:


Kết hợp trong nội dung lyện tập 3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1 Hớng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 20 trang 31 Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
aĐK để biểu thức có nghĩa - Phát vấn: Hãy tìm §K
®Ĩ biĨu thøc cã nghÜa
24
π 
− + π 
⇔  π
 = −
+ π 
x k2
4 sin x 2
3 x
k2 4
Tạp xác định : 3
\\ 2
2 4
4 D R
k k Z
k k Z
π π
π π
 
  
 =
− + ∈
∪ − +
∈ 
  
 ÷
  

áp dụng cách giải nh câu a ta có kÕt qu¶
2 \\
3 b D R
k k Z
π 
 =
∈ 
 
 \\
4 2
c D R k
k Z k
k Z π
π π
π 
 
  
= − +
∈ ∪
+ ∈

Xác định x làm cho mẫu số khác không
Biểu diẽn dngj tập hợp
Gọi 3 hàm số lên bảng trình bày
Nhận xét và đánh giá
Hoạt động 2 Khai thác ứng dụng của hàm số lợng giác Bài 24 trang 31
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
a Hoạt động của thầy t=0 thu đợc 2
4000cos ;
3064,178 9
d h
d m
=
=
b Với d=2000 . giải phơng trình rút ra t Chó ý §K t0 suy ra GTNN cđa t là t=25
c Giải phơng trình
4000cos 10
1236 45
45 10 90
t t
k π
α π
 
− = −
 
 
⇔ = ± + +
Sử dụng máy tính xác định 1,885
suy ra
GTNN của t là 37,000 - Phân tích nội dung bài toán
- Dẫn đến cách xác định các giá trị qua hàm số lợng giác
Đa về bài toán giải phơng trình lợng giác
Kết hợp máy tính , xác định giá rị nhỏ nhất

4. củng cố Hoạt động 3 củng cố bài luyện tập


Bài 1 Gaỉ phơng trình sau bằng cách biến đổi thành tích
5 sin 3
cos 3 6
4 cos
cos 2 30
2 a
x x
x b
x π
π 
 
 −
+ +
= 
÷ 
÷ 
 
 = −
− HD: gọi hàm số lên bảng trình bày
25
Lu ý phơng trình b Đơn vị đo là độ
Bài 2 Tìm tạp xác định của hàm số sau
3sin 2 cos
2 cos 4
cos 3 5
4 x
x y
x x
π π
+ =


+ +
HD: Giải phơng trình mẫu số khác không
Suy ra tập xác định hàm số
Bài 3 Tính giá trị gần đúng
1 2
sin 2 6
5 x

+
=

trong khoảng
; 3 6
π π 
 −
 ÷
 
2 3
n 3
5 x
ta π

=

trong khoảng
7 ;
2 6HD: 1 Đặt
2 6
2 2
y x
y

= +
Phơng trình có nghiệm duy nhất 2
arcsin 5
y =
Dùng máy tính suy ra giá trị gần đúng của x 2 Nội dung nh câu 1 KQ
1 5arctan 3
1,03 3
x x
π =
− + ⇒ ≈ −

5. Bài tập về nhà


Tham khảo nội dung bài tập trong SBT
Ngày soạn : 20092007 Tuần : 4
Tiết số: 11,12,13,14
Bài 4 - Một số phơng trình lợng giác đơn giản A - Mục tiêu:
- Hình thành phơng pháp giải phơng trình bậc nhất ,bậc hai đối với một hàm số l-
ợng giác , phơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx, phơng trình dẳng cấp bậc hai ..
- Biết cách giải một số các phơng trình lợng giác mà sau một vài phép biến đổi đơn giản có thể đa về phơng trình lợng giác cơ bản
- áp dụng thành thạo trong giải toán - Luyện kĩ năng giải phơng trình lợng giác cần đến biến đổi để đa về phơng trình
cơ bản - Củng cố các công thức lợng giác
B - Chuẩn bị của thầy và trò :
Sách giáo khoa và mô hình đờng tròn lợng giác
26
C- Phân phối thời lợng
Tiết 11: phơng trình bậc nhất và bậc hai đối vời một hàm số lợng giác bài tập
Tiết 12 : phơng trình bậc nhất đối với sinx và cosx bài tập Tiết 13: phơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx , cosx bài tập
Tiết 14 : Mét sè vÝ dơ – bµi tËp
D - TiÕn trình tổ chức bài học: Tiết số 11

1. ổn định líp:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: củng cố Hoạt động 3 củng cố bài luyện tập Bài tập về nhà

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×