Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Bài tập về nhà: Nội dung bài tập trang 31 Ngày soạn : 15092007 ổn định lớp: Nội dung bài mới Hoạt động 3 - Luyện kĩ năng giải toán

Bài tập về nhà: Nội dung bài tập trang 31 Ngày soạn : 15092007 ổn định lớp: Nội dung bài mới Hoạt động 3 - Luyện kĩ năng giải toán

Tải bản đầy đủ - 61trang

tan x + 30 =
1 3
do đó quy trình ấn phím để giải bài toán đã cho nh sau: Đa
máy về chế độ tính bằng đơn vị độ + Tríc hÕt tÝnh x + 30
: shift tan
- 1
1 ÷
3 = cho 30
+ TÝnh x: Ta cã x + 30 = 30
+ k180 nên:
x = k180

4. Bài tập về nhà: Nội dung bài tập trang 31 Ngày soạn : 15092007


Tuần : 3 TiÕt sè:9
Lun tËp A - Mơc tiªu:
+ Lun tËp củng cố thêm các tính chất của các hàm số lợng giác
+ Luyện kĩ năng viết công thức nghiệm của phơng trình lợng giác cơ bản, biểu
diễn nghiệm của phơng trình lợng giác trên đờng tròn lợng giác - Củng cố kiến thức cơ bản
B - Chuẩn bị của thầy và trò :
Sách giáo khoa và mô hình đờng tròn lợng giác, máy tính bỏ túi
C- Phân phối thêi l ỵng
TiÕt 9 : Híng dÉn häc sinh làm các bài tập trong SGK Tiết 10 : Giải một số bài tập còn lại , khai thác ứng dụng
D - Tiến trình tổ chức bài học: Tiết số 9

1. ổn định lớp:


- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.
2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 1 KiĨm tra bµi cò Gäi mét học sinh lên bảng làm bài tập
HS1: Ta phải tìm x để: sin3x = sinx . Biểu diễn tập nghiệm trên đờng tròn lợng giác
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Ta phải tìm x ®Ĩ: sin3x = sinx ⇔
x k 3x x k2
3x x k2
x k
4 2
= π 
= + π 
 ⇔
π π
 
= π − + π = +
 
k ∈
Z - Híng dÉn häc sinh viÕt
c«ng thøc nghiƯm - Phát vấn: Biểu diễn nghiệm
của phơng trình lên vòng tròn lợng giác
21
Biẻu diễn các nghiệm tìm đợc lên vòng tròn l- ợng giác
- Củng cố các công thức nghiệm của phơng trình lợng
giác cơ bản
HS2: Viết công thức nghiệm của phơng trình sinx.cosx.sin3x - sinx = 0
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Phơng trình đã cho tơng đơng với:
sin x 0 cosx 0
sin3x sin x =
 
= 
 =
 ⇔
x k x
k 4
2 x
k 2
x k = π
 
π π
 = + 
 π
= + π 
  = π
 ⇔
x k x
k 4
2 x
k 2
  = π
 π
π  = +
 
π  = +
- Biểu diễn lên vòng tròn lợng gi¸c cho x
= k 4
π - Híng dÉn häc sinh viết công thức
nghiệm
- Uốn nắn cách biểu đạt, trình bày bài giải của học sinh
- Củng cố các công thức nghiệm của phơng trình lợng giác cơ bản

4. Nội dung bài mới Hoạt động 3 - Luyện kĩ năng giải toán


VD1 Giải phơng trình sau cos
2
2x = 1
4 Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên cos
2
2x = 1
4 ⇔
1 cos4x 1
2 4
+ =
⇔ 2 + 2cos4x =
1 ⇔
cos4x = - 1
2 = cos
2 3
π
cho 2
4x k2
x k
3 6
2 2
4x k2
x k
3 6
2 π
π π
 
= + π
= + 
 ⇔
 
π π
π 
 = −
+ π = − +
 
 
k
∈ Z
- Ph¸t vÊn: H·y biĨu diƠn các nghiệm của phơng trình lên
vòng tròn lợng giác ? - Hỏi thêm:
Viết công thức nghiệm của ph- ơng trình: sin2x.cos4x = 0 ?
- Hớng dẫn để tìm đợc công thøc
x = k 6
π víi k
∈ Z
VD2 Giải các phơng trình
a 2sin2x + 2 2 sin2xcos2x = 0: b tan3xtanx = 0
22
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
a Ta có phơng trình: 2sin2x + 2 2 sin2xcos2x = 0
⇔ 2 1 + 2 cos2x sin2x = 0
⇔ 1
cos2x 2
sin 2x 0 
= − 
 =
 ⇔
3 2x
k2 4
2x k π
 = ±
+ π 
 = π

⇔ 3
x k
8 x k
2 π
 = ± + π 
 π
 = 
b Ta cã : tan3xtanx = 0 ⇔
1 tg3x
cot gx tg x
tgx 2
cos3xcosx 0 π
 =
= =
− 
 
≠ 
sinx ≠
0 ?
⇔ 3x
x k 2
cos3x 0 π
 =
− + π 
 
≠ 
⇔ x
k 8
4 3x
l 2
π π
 = + 
 π
 ≠ + π

⇔ x
k 8
4 3x
l 2
π π
 = + 
 π
 ≠ + π
 ⇔
x k
8 4
x l
6 3
π π
 = + 
 π
π  ≠ +
 víi k, l
∈ Z
- Ph¸t vÊn: H·y biĨu diƠn c¸c nghiƯm của phơng trình lên
vòng tròn lợng giác ?
- Uốn nắn cách biểu đạt, trình bày bài giải của học sinh
- Củng cố các công thức nghiệm của phơng trình lợng
giác cơ bản
- Hớng dẫn học sinh giải phần c:
+ Điều kiện có nghiệm của ph- ơng trình ?
+ cos3x = 4cos
3
x - 3cosx = 4cos
2
x - 3 cosx nªn cos3xcosx

cos3x
- Phát vấn: Công thức nghiệm tìm đợc có thu gọn đợc nữa
không ?
Hoạt động 4 : Chữa bài tập 23 trang 31 HD:
Bài tập về nhà:
- Hoàn thành các bài tập còn lại ở trang 34 - Cho thêm bài tập ở sách bài tập
23
Ngày soạn : 19092007 Tuần : 3
Tiết số:9
Tiết số 10 1. ổn định lớp:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhµ.

2. KiĨm tra bµi cò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập về nhà: Nội dung bài tập trang 31 Ngày soạn : 15092007 ổn định lớp: Nội dung bài mới Hoạt động 3 - Luyện kĩ năng giải toán

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×