Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Củng cố sin Bài tập về nhà Kiểm tra bài cũ: Bài mới 2 - Phơng trình cosx = a

Củng cố sin Bài tập về nhà Kiểm tra bài cũ: Bài mới 2 - Phơng trình cosx = a

Tải bản đầy đủ - 61trang

sao cho =
OK 1, .... vµ vÏ tõ K đờng vuông góc với trục sin cắt đờng tròn tại M
và M - Viết đợc:
x =
+ k2
x =
-
α + k2
π víi k
∈ Z
tr×nh sinx = a ? - Gọi
là một số do bằng radian
của cung lợng giác AM hãy viết công thức biểu diễn tất cả các giá trị
của x ?
GV: hình thành công thức nghiệm tổng quát từ các trờng hợp cụ thể trên Hoạt động 3: Củng cố khái niệm Viết các công thức nghiệm của phơng trình:
sinx = - 1 ; sinx = 0 ; sinx = 1 Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên sinx = - 1
⇔ x = -
k2 2
π + π
sinx = 1 ⇔
x = k2
2 π + π
sinx = 0 ⇔
x = k
- Thuyết trình về công thức thu gọn nghiệm của các phơng trình:
sinx = - 1 ; sinx = 0 ; sinx = 1 - ViÕt các công thức theo đơn vị
bằng độ ?
Hoạt động 4:
Viết công thức nghiệm của phơng trình: sinx = 1
3
?. Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Đặt
là cung mà sin
=
1 3
cho:
x =
+ k2 π
x = π
- α
+ k2 π
víi k ∈
Z - Viết công thức nghiệm dới dạng:
x = arsina + k2 π
x = π
- arsina + k2 π
víi k ∈
Z ThuyÕt trình về kí hiệu arsin: Nếu
thỏa mãn các điều kiÖn :
sin a
2 2
α = 
  π
π − ≤
thì arcsina =

GV: yêu cầu học sinh thực hiện các HD2, HD3, HD4 trong sgk HS: Đọc nội dung phần chó ý trong SGK

4. Cđng cè


Häc sinh ph¸t biĨu công thức nghiệm theo đơn vị độ Nhấn mạnh nội dung chú ý trong SGK
BT1: Tìm các nghiệm thuộc khoảng
2 ;
3
của phơng trình
2
1 2sin .cos
2 x
x π
 
− +
= 
÷ 

BT2: Cho
5 0;
6 xTìm mền giá trị của hµm sè
4 2sin y
x = +
Chó ý : Häc sinh hay mắc sai lầm miền giá trị hàm sinx nhận định tính đơn diệu hàm sinx trên khoảng đang xét
HD: C1 Dựa và định nghĩa hàm sinx
C2: Dựa theo đồ thị hàm số trên một khoảng
BT3: Giải các phơng trình sau
13
1.

2 sin


30 2
x +
=

2. sin


cos 2
2 x
x π
π 
 
 +
+ −
= 
÷ 
÷ 
 

3.
3
3sin 2 4sin 2
cos 4 x
x x
− =
HD: BiÕn ®ỉi về phơng trình cơ bản

5. Bài tập về nhà


Nội dung bài tập trong SGK liên quan đến phơng trình cơ bản Bài tập bổ xung SBT
Tiết số 6 1. ổn định lớp:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài của học sinh ở nhà.

2. Kiểm tra bài cũ:


HS1: Giải các phơng trình sau
sin 3 1; sin
45 0;
1 cos 4 2
x x
x = −
+ =
− =
HS2 : T×m ;
2 2 x
π πthoả mãn đẳng thức sau sin 2 cos 2
1 x
x
=

3. Bài mới 2 - Phơng trình cosx = a


Hoạt động 1: Tự đọc, tự học, tự nghiên cứu
Đọc hiểu phần phơng trình cosx = a của SGK Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Đọc, nghiên cứu SGK phần phơng trình
cơ bản cosx = a - Trả lời câu hỏi của giáo viên, biểu đạt sự
hiểu của bản thân về điều kiện có nghiệm, công thức nghiệm của phơng trình cosx =
a - Tỉ chøc theo nhãm ®Ĩ häc sinh
®äc, nghiên cứu phần phơng trình cosx = a
- Phát vấn: Điều kiện có nghiệm, công thức nghiệm, cách viết nghiệm
trong trờng hợp đặc biệt : a = - 1; 0; 1. Kí hiệu arccos
Hoạt động 2: Củng cố khái niệm
Giải các phơng trình: a cosx = cos
6
b cos3x = 2
2 −
c cosx = 1
3 d cos x + 60
= 2 2
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
14
a x = k2
6
+ k
Z
b x = 2
k 4
3 π
π ± +
k ∈
Z c x =
± arccos
1 3
+ k2 π
k ∈
Z d
x 15
k360 x
105 k360
 = − +
 = −
+ 
k ∈
Z - Cñng cè về phơng trình sinx = a,
cos = a : Điều kiện có nghiệm, công thức nghiệm, các công thức
thu gọn nghiệm, kí hiệu arcsin, arccos
- Các trờng hợp: sinx = sin
, cosx = cos
ĐVĐ: Có thể giải đợc các phơng
rình không phải là cơ bản không ?
Hoạt động 3: Củng cố khái niệm
1.Giải phơng trình: 5cosx - 2sin2x = 0 Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên Đa phơng trình đã cho về d¹ng:
5 - 4sinx cosx = 0 ⇔
cosx 0 5
sin x 4
= 
 
= 
⇔ cosx = 0
hay x = k
2 π + π
k ∈
Z - Híng dÉn häc sinh:
®a về phơng trình cơ bản để viết nghiệm
- Củng cố về phơng trình sinx = a, cos = a
2. Giải phơng trình 5
cos 2
x =
3. Nội dung chú ý trong SGK
3- Ph ơng trình tanx = a
Hoạt động 4: Dẫn dắt khái niệm
Viết điều kiện của phơng trình tanx = a, a
R ? Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên Do tanx = a
sin x
cosx nên điều kiện của ph-
ơng trình là cosx
x
k
2 π + π
- Híng dÉn häc sinh viÕt ®iỊu kiện của x thỏa mãn cosx
- ĐVĐ: Viết công thức nghiệm
của phơng trình tanx = a ?
Hoạt động 5: Dẫn dắt khái niệm
Đọc sách giáo khoa phần phơng trình tanx = a Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Đọc sách giáo khoa phần phơng trình tanx =
a - Trả lời các câu hỏi của giáo viên biểu đạt sự
hiểu của mình về các vấn đề đã đọc - Viết và hiểu đợc các công thức
x =
α + k
π vµ x = arctana + k
π x =
α + k180
víi k ∈
Z - Hµm y = tanx tuần hoàn có chu
kì là bao nhiêu ? - Đặt a = tan
, tìm các giá trị cđa
x tho¶ m·n tanx = a ? - Gi¶i thÝch kÝ hiƯu arctana ?
- ViÕt c«ng thøc nghiƯm cđa ph- ơng trình trong trờng hợp x cho
bằng độ
15
Hoạt động 6: Cđng cè kh¸i niƯm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố sin Bài tập về nhà Kiểm tra bài cũ: Bài mới 2 - Phơng trình cosx = a

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×