Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Bài tập về nhà: ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới

Bài tập về nhà: ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới

Tải bản đầy đủ - 61trang

x
0 ;
2
Hoạt động 4: Luyện tập - Củng cố
Tìm các GTLN và GTNN của hàm số: y = 8 + 1
2 sinxcosx
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Ta có: y = 8 + 1
4 sin2x
V× - 1 ≤
sin2x ≤
1 ∀
x ⇒
8 - 1
4 ≤
8 + 1
4 sin2x
≤ 8 +
1 4
∀ x
Hay 31
4 ≤
y ≤
33 4
∀ x
VËy maxy = 33
4 khi sin2x = 1
miny = 31
4 khi sin2x = - 1
- Ôn tập c«ng thøc sin2x = 2sinxcosx
- HD häc sinh dùng đồ thị của hàm y = sin2x để tìm các giá trị của x
thỏa mãn sin2x = - 1, sin2x = 1 Cã thĨ chØ cÇn chØ ra ít nhất một
giá trị của x thỏa mãn - Củng cố: Tìm GTLN, GTNN của
các hàm số lợng giác bằng phơng pháp đánh giá, dựa vào tc của các
hàm số sinx, cosx
Hoạt động 5 Yêu cầu học sinh làm bµi tËp sè 11 vµ 12 trong SGK trang 17
HD :
Vẽ đồ thi hàm số sin
y x
= suy ra từ đồ thị
sin y
x =
Vẽ đồ thị sin
y x
= chú ý cách phá giá trị tuyệt đối và thực hiện lấ đối
xứng qua trục Ox phần đồ thị nằm phía dới Khử giá trị tuyệt ®èi
sin sin
sin sin
x x y
x x
x x ≥
 =
=  − = −
 
Khai th¸c GV ¸p dơng hình vẽ đồ thị để đa ra các câu hỏi : Biện luận
theu m hoặc tìm m .. để phơng trình có nghiệm trên một khoảng nào đó 4. Củng cố :
Cách vẽ đồ thị của ìam số chứa giá trị tuyệt đối từ đồ thị hàm lợng
giác đã biết
Phân tích học sinh hiểu đợc vẽ đồ thi hàm số từ sin
y x
= suy ra cách
vẽ sin
y x a
= +
bằng phép tịnh tiến .

5. Bài tập về nhà:


Hoàn thành các bài tập còn lại ở trang 17 SGK và ôn tập các công thức lợng giác đã học ở chơng trình toán 10. Tham khảo nội dung bài tập trong sách bài tập
Ngày soạn : 11092007 Tuần : 2
Tiết số: 5,6,7
Bài 2 phơng trình lợng giác cơ bản
11
A - Mục tiêu:
- Nắm đợc kn về phơng trình lợng giác - Nắm đợc điều kiện của a để giải các phơng trình
sinx = a, cosx = a, tanx=m, cotx=m sử dụng đợc các kÝ hiƯu arcsina, arcosa,arctan, arccot khi viÕt c«ng thøc
nghiƯm của phơng trình
sinx = a, cosx = a, tanx=m, cotx=m
- Biết cách viết công thức nghiệm của các phơng trình trong trờng hợp số đo đợc cho bằng radian và số đo đợc cho bằng độ
B - Nội dung và mức độ:
- Phơng trình lợng giác - Phơng trình
sinx = a, cosx = a, tanx=m, cotx=m và điều kiện của a
để các phơng trình đó có nghiệm - Các trờng hợp đặc biệt khi a = - 1, 0 1
- C¸ch sư dơng c¸c kÝ hiƯu arcsina, arcosa,arctan, arccot, - C¸c vÝ dơ 1,2,3. Bài tập1,2,3,4 Trang 34 - SGK
C - Chuẩn bị của thầy và trò : Sách giáo khoa , mô hình đờng tròn lợng giác
D . Phân phối thời l ỵng
TiÕt sè 5 Néi dung mơc 1 ph¬ng tr×nh sinx=a TiÕt sè 6 Néi dung mơc 2 ,3 phơng trình cosx=a, tanx=m
Tiết số 7 Nội dung mục 3 và luyện tập
E-Tiến trình tổ chức bài học: Tiết số 5

1. ổn định lớp:


- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình làm bài, học bài cđa häc sinh ë nhµ.

2. KiĨm tra bµi cò: 3. Bài mới


HS: đọc tham khảo nội dung bài toán mở đầu
1 - Phơng trình sinx = a: Hoạt động 1: Dẫn dắt khái niệm Có giá trị nào của x để sinx = - 2 ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Dùng máy tính bỏ túi: Máy cho kết quả Math ERROR
lỗi phép toán - Dùng mô hình đờng tròn lợng giác:
không có giao điểm của y = - 2 với đờng tròn
- Giải thích bằng tc của hàm y = sinx Giải thÝch: Do sin x 1
≤ nªn | a | 1
thì phơng trình sinx = a vô nghiệm. Với | a |
1 phơng trình sinx = a
có nghiệm
Hoạt động 2: Dẫn dắt khái niệm hãy tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn ph-
ơng trình 1

2 sin


1, sin , sin
2 2
x x
x =
= =
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Trên đờng tròn lợng giác lấy một điểm K - Biểu diễn trên đờng tròn lợng giác các cung lợng giác thỏa mãn phơng
12
sao cho =
OK 1, .... và vẽ từ K đờng vuông góc với trục sin cắt đờng tròn tại M
và M - Viết đợc:
x =
+ k2
π x =
π -
α + k2
π víi k
∈ Z
tr×nh sinx = a ? - Gäi
α lµ mét sè do bằng radian
của cung lợng giác AM hãy viết công thức biểu diễn tất cả các giá trị
của x ?
GV: hình thành công thức nghiệm tổng quát từ các trờng hợp cụ thể trên Hoạt động 3: Củng cố khái niệm Viết các công thức nghiệm của phơng trình:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập về nhà: ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×