Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Củng cố 2 Hàm số y = cosx Hoạt động 3

Củng cố 2 Hàm số y = cosx Hoạt động 3

Tải bản đầy đủ - 61trang

- Tập xác định của hàm là
x
R - Là hàm lẻ và là hàm tuần hoàn có chu kì 2
Nên ta chỉ cần khảo sát sự biến thiên , vẽ đồ thị của hàm số y = sinx trên đoạn
[ 0;
]
Ho ạt động 6
Xây dựng kiến thức mới
Trên đoạn [ 0;
], hãy xác định sự biến thiên của hàm số y = sinx ? Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Sử dụng đờng tròn lợng giác: Khi góc x
tăng trong đoạn [ 0;
] quan sát các giá trị sinx tơng ứng để đa ra kết luận
- Dùng hình vẽ của SGK - Hớng dẫn học sinh dùng mô hình đ-
ờng tròn lợng giác để khảo sát - Hớng dẫn học sinh đọc sách GK để
dùng cách chứng minh của s¸ch GK
y y B B
x
3
sinx
2
x
2
sinx
2
x
4
sinx
1
x
1
sinx
1
A
x 0 x
1
x
2
2
x
3
x
4

x
Ho ạt động 7
Xây dựng kiến thức mới
Vẽ đồ thị của hàm số y = sinx ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Vẽ gần đúng đồ thị của hàm
y = sinx theo
cách: vẽ từng điểm, chú ý các điểm đặc biệt Vẽ trong 1 chu kì, rồi suy ra đợc toàn bộ
- Hớng dẫn vẽ đồ thị - Dùng đồ thị đã vẽ, củng cố một số
tính chất của hàm số
y = sinx Hoạt động 9 Thực hiện H§ 3 trong SGK

4. Cđng cè


VÝ dơ : a Hàm số f x = cos5x có phải là hàm số chẵn không ? Vì sao ?
b Hàm số g x = tan x + 7
π cã ph¶i là hàm số lẻ không ? Vì sao ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
a Tập xác định của f x là
x
R có tính chất đối xứng, và:
f - x = cos - 5x = cos5x nên f x là hàm số chẵn
b Tập xác định của g x là
x
R có tính chất đối xứng, và:
- Củng cố khái niệm về hàm lợng giác: Định nghĩa, tập xác định, tập giá
trị, tính chẵn lẻ, tuần hoàn và chu kì - Ôn tập về công thức góc có liên
quan đặc biệt góc đối , định nghĩa hàm chẵn lẻ
4
g - x = tan - x + 7
π = tan[ - x -
7 π
] = - tan x -
7 π
≠ tan x + 7
nên gx không phải là hàm số lẻ
- Nêu các mục tiêu cần đạt của bài học
5. Bài tập về nhà Ôn lại nội dung phần lý thuyết đã häc
Lµm bµi 1 vµ 2 trang 14
TiÕt sè 2
1.ỉ n định lớp
:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình sách giáo khoa của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ
Vẽ đồ thị hàm số y=2.sinx trên đoạn
5 ; 2
2 π π
 
− 
 

H×nh thøc kiĨm tra : Häc sinh thảo luận cho 2 học sinh đại diện lên bảng trình bày , GV nhận xét
3. Nội dung bài mới
1.d Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = cosx Hoạt động 1 Xây dựng kiến thức mới Tìm tập xác định, tính chẵn, lẻ, tuần
hoàn của hàm
y= cosx ?Từ đồ thị của hàm số y = sinx, có thể suy ra đợc đồ thị
của hàm y = cosx đợc không? Vì sao ?
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Có tập xác định là tập R và -1
cosx
1 với mọi giá trị của x
R - Do cos - x = cosx
x
R nên hàm
số cosx là hàm số chẵn - Hàm số y = cosx tuần hoàn, có chu kì
2
- Với mọi giá trị của x, ta cã f x = cosx th× do sin x +
2 π
= cosx nªn ta thÊy cã thể suy ra đợc đồ thị của f x từ đồ thị
của y = sinx bằng phép tịnh tiến song song với 0x sang trái một đoạn có độ dài
2
- Hớng dẫn học sinh chứng minh các nhận định của mình
- Ôn tập công thức của góc có liên quan đặc biệt Nừu thấy cần thiết
- Ôn tập về phép tịnh tiến theo
v r
- ĐVĐ: Xét sự biến thiên, vẽ đồ thị của hàm
số y = f x = cosx thì có nên xét trên toàn tập xác định của nó. Nếu không
nên xét trong tập nào Nhắc lại kn về tập khảo sát
- Cho học sinh lập bảng biến thiên của hàm số y = cosx trong một chu kì
Hoạt động 2 Xây dựng kiến thức mới Vẽ đồ thị của hàm số y = cosx ?
5
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Vẽ đồ thị của hàm số y = sinx, dùng phép tịnh tiến để suy ra đợc đồ thị của
hàm số
y = f x = cosx
- Có thể dùng phơng pháp vẽ từng điểm - Hớng dẫn vẽ đồ thị
- Dùng đồ thị đã vẽ, củng cố một số tính chất của hàm số
y = cosx
Hoạt ®éng 3 Cđng cè - lun tËp
Dùa vµo ®å thị của hàm số y = cosx hãy vẽ đồ thị của hàm số y = | cosx | Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Phân tích đợc:

= =
cosx với cosx
y cos x
-cosx với cosx 0
- Nêu đợc cách vẽ và thực hiện đợc hành động vẽ gần đúng dạng của đồ thị chính
xác ở các điểm đặc biệt - Ôn tập cách vẽ đồ thị dạng
y = | f x | - Ph¸t vÊn häc sinh: TÝnh chÊt của
hàm số đợc thể hiện trên đồ thị nh thế nào sự biến thiên, tính tuần
hoàn và chu kì, v...v
y
1 0 x
3 2

2
2
3
2
5 2
7
2
Hoạt động 4 Thực hiện H5 trong SGK
Đọc nội dung phàn ghi nhí
2- Hµm sè tan vµ cotan a Hµm sè y = tanx
Hoạt động 4 xây dựng kiến thức mới
Xây dựng khái niệm hàm số y = tanx Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Xây dựng hàm số theo công thức
của tanx nh SGK lớp 10 :
y = sinx
cosx - Xây dựng hàm số theo quy tắc thiết
lập điểm M trên đờng tròn lợng giác sao cho cung
ẳ AM
có số đo x rad - Nêu định nghĩa hàm số
y = tanx
- Nêu tập xác định của hàm số: D = R \\
k k Z 2
π 
 + π ∈
 
 
- Gi¶i thÝch ý tại sao không xây dựng định nghĩa hàm số y = tanx bằng quy tắc
đặt tơng ứng nh đối với các hàm số y = sinx, y = cosx: Hoàn toàn có thể làm nh
vậy. Nhng ta lại phải vẽ trục tang và dựa vào đó để lập quy tắc tơng ứng. Thêm vào
đó, việc tìm tập xác định của hàm số sẽ
6
khó nhận thấy hơn là việc định nghĩa hàm cho bởi công thức nh SGK cosx 0
Hoạt động 5 xây dựng kiến thức mới Xây dựng khái niệm hàm số y = cotx - nghiên cứu SGK
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Đọc, nghiên cứu SGK phần hàm số cotang với thời gian 5 - 6 phút để biểu
đạt đợc sự hiểu của mình khi giáo viên phát vấn
- Phát vấn về định nghĩa, tập xác định và tập giá trị của hàm số
y = cotx
- Củng cố khái niƯm vỊ hµm y = tanx, y = cotx
4. Cđng cố Sự biến thiên hàm số y=cosx
Câu hỏi : Xác ®Þnh gÝa trÞ cđa x sao cho
1 tan
1, cot 3, tan
3 x
x x
= − = −
= −
5. Bµi tËp vỊ nhµ Néi dung BT3 vµ BT4 trong SGK
TiÕt sè 3
1.ỉ n định lớp
:
- Sỹ số lớp : - Nắm tình hình sách giáo khoa của học sinh.
2. Kiểm tra bµi cò
HS: Néi dung BT 3 .a trang 14 HS2: Néi dung BT1.c vµ BT1.d trang 14
3. Nội dung bài mới
2.b- Hàm số y = tanx Hoạt động 1: Xây dựng kiến thức mới
Khảo sát sự biến thiên của hàm số y = tanx Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên - Nêu tập xác định, tính chẵn, lẻ, tuần hoàn
và chu kì của hàm số. Nêu đợc tập khảo sát của hàm là [0;
2
] hoặc [-
2
;
2
] - Dùng đờng tròn lợng giác, lập đợc bảng
biến thiên của hàm số trên tập khảo sát - Hớng dẫn học sinh tìm đợc tập
xác định, tính chẵn, lẻ, tuần hoàn và chu kì của hàm số. Xác định đ-
ợc tập khảo sát của hàm - Củng cố đợc các bớc khảo sát
hàm số
Hoạt động 2: Xây dựng kiến thức mới
Vẽ đồ thị của hàm số
y = tanx
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Vẽ đợc gần đúng dạng đồ thị của hàm số y = tanx Chính xác ở các điểm đặc biệt
- Suy ra đợc toàn bộ đồ thị của hàm bằng phép tịnh tiến theo véc tơ
v r
có độ dài bằng
- Hớng dẫn học sinh dựng đồ thị của hàm số
y = tanx
- Dùng đồ thị vẽ đợc củng cố các tính chất của hàm
y = tanx
7
2c- Hàm số y = cotx Hoạt động 3: Xây dựng kiến thức mới
Đọc sách giáo khoa về phần hàm số y = cotx
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Đọc sách giáo khoa về sự biến thiên và đồ thị của hàm số
y = cotx
- Trả lời câu hỏi của giáo viên, biểu đạt về sự hiểu biết của mình về phần kiến thức
đã ®äc - Híng dÉn häc sinh ®äc SGK víi
mơc tiªu đạt đợc: Nắm đợc cách khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
của hàm số
y = cotx.
- Phát vấn học sinh để kiểm tra sự hiểu, cách nắm vấn ®Ị cđa häc sinh
Ho¹t ®éng 4: Cđng cè kiÕn thøc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố 2 Hàm số y = cosx Hoạt động 3

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×