Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
2: mềm học tập 2: mềm học tập

2: mềm học tập 2: mềm học tập

Tải bản đầy đủ - 33trang

Phần 2: Phần mềm học tập Phần 2: Phần mềm học tập
Tin học 7
Phần 2: Phần mềm học tập Phần 2: Phần mềm học tập

Bài 1. Luyện gõ phím nhanh bằng Bài 1. Luyện gõ phím nhanh bằng
Typing Test Typing Test

Bài 2. Học Địa lí thế giới với Earth Bài 2. Học Địa lí thế giới với Earth
Explorer Explorer

Bài 3. Học toán với Toolkit Math Bài 3. Học toán với Toolkit Math

Bài 4. Học vẽ hình hình học với Bài 4. Học vẽ hình hình học với
GeoGebra GeoGebra
Tiêu chuẩn chọn phần mềm Tiêu chuẩn chọn phần mềm

Phần mềm hoàn chỉnh với đầy đủ các Phần mềm hoàn chỉnh với đầy đủ các
chức năng, phù hợp với hệ điều hành và chức năng, phù hợp với hệ điều hành và
máy tính thường dùng trong nhà trường máy tính thường dùng trong nhà trường
Việt Nam. Việt Nam.

Phần mềm thỏa mãn các điều kiện phục Phần mềm thỏa mãn các điều kiện phục
vụ việc học tập của học sinh đúng theo vụ việc học tập của học sinh đúng theo
chương trình các mơn học tương ứng. chương trình các mơn học tương ứng.

Phần mềm có bản quyền hoặc được phép Phần mềm có bản quyền hoặc được phép
cấp bản quyền dùng rộng rãi trong các cấp bản quyền dùng rộng rãi trong các
nhà trường VN. Như vậy hoặc phải là nhà trường VN. Như vậy hoặc phải là
phần mềm miễn phí hoặc được chủ sở phần mềm miễn phí hoặc được chủ sở
hữu cho phép. hữu cho phép.

HS hiểu và biết cách sử dụng các phần HS hiểu và biết cách sử dụng các phần
mềm học tập đã được trình bày. mềm học tập đã được trình bày.

HS hiểu được ý nghĩa của việc dùng HS hiểu được ý nghĩa của việc dùng
phần mềm trong các lĩnh vực khác nhau phần mềm trong các lĩnh vực khác nhau
của cuộc sống. của cuộc sống.

HS bước đầu có ý thức và khả năng áp HS bước đầu có ý thức và khả năng áp
dụng phần mềm vào giải quyết các bài dụng phần mềm vào giải quyết các bài
toán cụ thể hàng ngày. toán cụ thể hàng ngày.

HS rèn luyện kỹ năng tương tác nhanh HS rèn luyện kỹ năng tương tác nhanh
với máy tính. với máy tính.

Typing Test: chạy trình Setup phần mềm Typing Test: chạy trình Setup phần mềm
miễn phí. miễn phí.

Earth Explorer: chạy trình Setup bản dùng Earth Explorer: chạy trình Setup bản dùng
thử miễn phí. thử miễn phí.

Toolkit Math: copy các tệp vào trong 01 thư Toolkit Math: copy các tệp vào trong 01 thư
mục lớn của đĩa cứng bản public miễn phí. mục lớn của đĩa cứng bản public miễn phí.

GeoGebra: cài đặt mơi trường Java ảo JRE GeoGebra: cài đặt môi trường Java ảo JRE
phiên bản từ 1.4.2 trở lên. Hiện có bản 1.5.06 phiên bản từ 1.4.2 trở lên. Hiện có bản 1.5.06
miễn phí. Chạy trình cài đặt GeoGebra miễn phí. Chạy trình cài đặt GeoGebra
phần mềm mã nguồn mở, miễn phí. phần mềm mã nguồn mở, miễn phí.
Typing Test Typing Test

Là bản miễn phí của bộ phần mềm Là bản miễn phí của bộ phần mềm
Typing Master. Typing Master.

Chức năng chính của phần mềm: Chức năng chính của phần mềm:
kiểm tra kỹ năng gõ bàn phím nhanh kiểm tra kỹ năng gõ bàn phím nhanh
và chính xác. Đi kèm thêm là 4 trò và chính xác. Đi kèm thêm là 4 trò
chơi luyện gõ phím. chơi luyện gõ phím.

GV có thể sử dụng chức năng kiểm GV có thể sử dụng chức năng kiểm
tra chính của phần mềm để luyện kỹ tra chính của phần mềm để luyện kỹ
năng gõ phím của học sinh. năng gõ phím của học sinh.
chính của phần mềm Nhấn vào đây để vào cửa
của phần mềm Trò chơi: ĐÁM MÂY
Trò chơi: BONG BĨNG
Trò chơi: ABC – bảng chữ cái
Trò chơi: Xếp từ nhanh
Gõ phím tương ứng để làm nổ
các bong bóng này
Các bọt bóng có màu sắc sẽ
chuyển động nhanh hơn và
điểm số sẽ cao hơn
Gõ phím tương đương với các
chữ cái và số trong vòng tròn
Dùng phím Space và BkSpace để
dịch chuyển giữa các đám mây.
Nếu tại đám mây xuất hiện chữ,
phải gõ chính xác các chữ này.
Khi xuất hiện thanh chữ trong
khung, cần gõ nhanh từ trước
khi nó rơi xuống đáy. Gõ xong
bấm phím Space
Từ sẽ xuất hiện tiếp theo
Earth Explorer Earth Explorer

Là phiên bản dùng thử của phần Là phiên bản dùng thử của phần
mềm cùng tên của hãng Mother mềm cùng tên của hãng Mother
Planet. Planet.

Bản dùng thử chỉ cho phép xem đến Bản dùng thử chỉ cho phép xem đến
độ phân giải 5kmpixel. Bản chính độ phân giải 5kmpixel. Bản chính
thức dùng ảnh vệ tinh chính xác đến thức dùng ảnh vệ tinh chính xác đến
5mpixel. 5mpixel.
Độ phân giải của bản đồ
Bảng dữ liệu chính của phần
mềm: tên nước, thủ đơ, các
thành phố, đảo
Các tính năng chính Các tính năng chính

Các chế độ xem, làm việc với bản đồ Các chế độ xem, làm việc với bản đồ
Drag, Center, Measure Drag, Center, Measure

Các lệnh điều khiển: phóng to, thu Các lệnh điều khiển: phóng to, thu
nhỏ, dịch chuyển bản đồ nhỏ, dịch chuyển bản đồ

Các lệnh thay đổi thông tin thể hiện Các lệnh thay đổi thông tin thể hiện
trên bản đồ. trên bản đồ.

Khai thác bảng dữ liệu bản đồ Khai thác bảng dữ liệu bản đồ

Tìm kiếm thơng tin trên bản đồ Tìm kiếm thơng tin trên bản đồ
Các chế độ làm việc với chuột Các chế độ làm việc với chuột
Chế độ KÉO THẢ: dùng
chuột kéo thả trên màn hình
để dịch chyển bản đồ theo
hướng chuyển động của chuột
Chế độ TRUNG TÂM: nháy
chuột trên bản đồ sẽ tự động
dịch chuyển bản đồ lấy
điểm nháy chuột làm tâm
Chế độ ĐO: nháy chuột tại
hai vị trí trên bản đồ sẽ thực
hiện đo khoảng cách thực tế
giữa hai vị trí này
bản đồ bản đồ
Phóng to, thu nhỏ tỷ lệ bản
đồ Tự động cho
bản đồ chuyển động theo
hướng đã chọn
bản đồ bản đồ
Điều khiển ẩn hiện các thơng tin chi tiết
trên bản đồ
Nháy chuột lên dòng bất kỳ của bảng sẽ
lập tức dịch chuyển bản đồ đến vị trí
tương ứng
Học tốn với Toolkit Math Học tốn với Toolkit Math

Là phần mềm thuộc một dự án của Là phần mềm thuộc một dự án của
công ty IBM dự án này đã kết thúc công ty IBM dự án này đã kết thúc
từ lâu, bộ phận đã giải thể. từ lâu, bộ phận đã giải thể.

Toolkit Math có 2 chức năng chính: Toolkit Math có 2 chức năng chính:
Cơng cụ khám phá, tính tốn và Cơng cụ khám phá, tính tốn và
Thiết lập các mơ phỏng, bài giảng Thiết lập các mơ phỏng, bài giảng
tốn học. tốn học.

Phần mềm sẽ được dạy trong suốt Phần mềm sẽ được dạy trong suốt
các lớp 7, 8, 9. các lớp 7, 8, 9.
Cửa sổ kết quả làm việc chính hiện thời
Dòng nhập các lệnh làm việc
Cửa sổ đồ thị 2D
Các lệnh chính cần dạy Các lệnh chính cần dạy

Simplify Simplify
biểu thức đại số biểu thức đại số

Plot Plot
y=biểu thức đại số chứa x y=biểu thức đại số chứa x

Expand Expand
biểu thức đại số biểu thức đại số

Solve Solve
phương trình tên biến phương trình tên biến

Make Make
tên hàm biểu thức đại số tên hàm biểu thức đại số
chứa x chứa x

Graph Graph
tên hàm tên hàm
Học vẽ hình với GeoGebra Học vẽ hình với GeoGebra

GeoGebra là phần mềm “toán học GeoGebra là phần mềm “toán học
động” tương tự như các phần mềm động” tương tự như các phần mềm
hình học động hiện đang được dùng hình học động hiện đang được dùng
nhiều tại VN như Cabri II, nhiều tại VN như Cabri II,
GeoSketchpad. GeoSketchpad.

GeoGebra là phần mềm miễn phí và GeoGebra là phần mềm miễn phí và
mã nguồn mở. mã nguồn mở.
Dòng nhập trực tiếp tham số
DS các lệnh tham chiếu
Điều khiển lặp lại các lệnh
dựng hình Màn hình thể
hiện các đối tượng hình
học và đại số DS các
đối tượng chính của
phần mềm: cửa
sổ đại số
Các khái niệm cơ bản Các khái niệm cơ bản

Khái niệm đối tượng toán học: đối Khái niệm đối tượng toán học: đối
tượng độc lập và đối tượng phụ tượng độc lập và đối tượng phụ
thuộc. thuộc.

Đối tượng chính và phụ. Đối tượng chính và phụ.

Quan hệ tốn học hình học giữa Quan hệ tốn học hình học giữa
các đối tượng. các đối tượng.

Bảng chọn, thanh công cụ và dòng Bảng chọn, thanh cơng cụ và dòng
lệnh. lệnh.
Đối tượng hình học, đại số Đối tượng hình học, đại số

Đối tượng điểm Đối tượng điểm

Đối tượng số slider, góc, độ dài,.. Đối tượng số slider, góc, độ dài,..

Đối tượng đoạn, đường thẳng, tia, Đối tượng đoạn, đường thẳng, tia,
đường tròn, cung tròn đường tròn, cung tròn

Đối tượng là hàm số Đối tượng là hàm số

Các đối tượng khác: text, hình ảnh Các đối tượng khác: text, hình ảnh
Quan hệ giữa các đối tượng Quan hệ giữa các đối tượng

Đối tượng tự do: Đối tượng tự do:
điểm, tham số điểm, tham số
slider slider

Đối tượng phụ Đối tượng phụ
thuộc: điểm, thuộc: điểm,
đoạn tia, đoạn tia,
đường hình đường hình
tròn. tròn.
Điểm nằm trên đường
thẳng Đường thẳng đi
qua 2 điểm
A A
B
Điểm A phụ thuộc vào đường thẳng
Đường thẳng phụ thuộc vào 2 điểm A, B

Các đối tượng Các đối tượng
được quyền được quyền
chuyển động tối đa chuyển động tối đa
trong phạm vi cho trong phạm vi cho
phép của mình. phép của mình.

Quan hệ giữa Quan hệ giữa
các đối tượng các đối tượng
luôn được bảo luôn được bảo
toàn. toàn.

Hệ quả 1: nếu đối Hệ quả 1: nếu đối
tượng bị xóa, tất tượng bị xóa, tất
cả các đối tượng cả các đối tượng
con có quan hệ con có quan hệ
sẽ bị xóa theo. sẽ bị xóa theo.

Hệ quả 2: nếu đối Hệ quả 2: nếu đối
tượng chuyển động, tượng chuyển động,
tất cả các đối tượng tất cả các đối tượng
con có quan hệ sẽ con có quan hệ sẽ
chuyển động theo chuyển động theo
trong 3 lớp 7, 8, 9 trong 3 lớp 7, 8, 9

Công cụ ĐIỂM Công cụ ĐIỂM

Công cụ ĐƯỜNG THẲNG Công cụ ĐƯỜNG THẲNG

Công cụ ĐƯỜNG TRỊN Cơng cụ ĐƯỜNG TRỊN
Cơng cụ: ĐIỂM Cơng cụ: ĐIỂM
Công cụ tạo điểm tự do hoặc điểm nằm trên một đối tượng hình học khác
Cơng cụ tạo điểm là giao điểm của hai đối tượng hình học khác
Cơng cụ tạo điểm là trung điểm của một đoạn thẳng cho trước
Công cụ tạo đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước
Công cụ tạo đoạn thẳng đi qua 2 điểm cho trước
Công cụ tạo nửa đoạn thẳng tia đi qua 2 điểm cho trước
Công cụ tạo đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vng góc với một đoạn đường thẳng cho
trước Công cụ tạo đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước
và song song với một đoạn đường thẳng cho trước
Công cụ tạo đường thẳng là trung trực của một
đoạn thẳng hoặc 2 điểm cho trước
Công cụ tạo đường thẳng là phân giác của một góc tạo bởi 3 điểm cho trước
Cơng cụ tạo đường tròn bằng cách chọn tâm và 1 điểm cho trước
Công cụ tạo đường tròn bằng cách chọn tâm và nhập tên 1 đối tượng số
cho trước Cơng cụ tạo đường tròn đi qua 3
điểm bằng cách chọn lần lượt các điểm này trên mặt phẳng
Cơng cụ tạo nửa đường tròn theo chiều kim đồng hồng bằng cách chọn
hai điểm đối xứng đường kính Cơng cụ tạo cung tròn bằng cách
chọn tâm và hai điểm trên vòng tròn theo chiều ngược kim đồng hồ
Cơng cụ tạo cung tròn đi qua 3 điểm bằng cách chọn lần lượt 3 điểm này
Cửa sổ các đối tượng đại số Cửa sổ các đối tượng đại số
Các đối tượng tự do chính
Các đối tượng phụ thuộc chính
Các đối tượng phụ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2: mềm học tập 2: mềm học tập

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×