Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Củng cố dặn - dò: Bài cũ: - 2 HS đọc bài giới thiệu về từng ngời trong

Củng cố dặn - dò: Bài cũ: - 2 HS đọc bài giới thiệu về từng ngời trong

Tải bản đầy đủ - 22trang

1. GTB: nêu mục tiêu. 2. Hớng dẫn luyện tập.


Bài 1: - GV khuyÕn khÝch HS chän mÉu sè
chung hợp lí. - Củng cố phép cộng phân số.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yc - Yc HS tự làm
Bài 3: - Chú ý HS cách trình bày cần rút gọn.
- Củng cố phép nhân phân số.
Bài 4: Tính: - Củng cố phép chia phân số.
Bài 5: Chú ý các bớc giải.
- Tìm số đờng còn lại. - Tìm số đờng bán vào buổi chiều Tìm
phân số của một số - Tìm số đờng bán đợc cả hai buổi.

C. Củng cố dặn - dò:


- Nhận xét tiết học. - Dặn HS về ôn bài, chuẩn bị tiết sau
và làm bài tập - HS lắng nghe.
- HS nêu yc và tự làm bài vào vở. - HS chữa bài.
- Lớp nhận xÐt, thèng nhÊt kÕt qu¶. a MÉu sè chung: 12, kết quả là:
12 7
b MSC: 12, kết quả là:
12 19
- HS nêu yc và tự làm bài vào vở.
15 14
15 55
15 69
3 11
5 23
= −
= −
;
14 5
14 1
14 6
14 1
7 3
= −
= −
12 1
24 2
24 18
24 20
4 3
6 5
= =
− =

- Tự làm bài rồi chữa bài. a
8 5
24 15
6 4
5 3
6 5
4 3
= =
× ×
= ×
b
5 52
5 13
4 13
5 4
= ×
= ×
a
5 24
1 5
3 8
3 1
: 5
8 =
× ×
=
b
14 3
2 7
3 2
: 7
3 =
ì =
Bài giải: Số kg đờng còn lại là:
50 - 10 = 40 kg Buổi chiều bán đợc số kg đờng là:
40
8 3
ì
= 15 kg Cả 2 buổi bán đợc số kg đờng là:
10 + 15 = 25 kg Đáp số: 25 kg đờng
- Lắng nghe. - Thực hiện.
+ HS đọc bảng trừ
trong phạm vi 8 SGK Toán
1
+ HS viết bảng trừ
trong phạm vi 8
Tập làm văn :
Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối.
15
cây cối. II . Đồ dùng:
- Tranh, ảnh một số loài cây, bảng phụ viết dàn ý. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động daỵ Hoạt động học
HS k.tật A. Bài cũ:
- Kiểm tra 2 HS đọc đoạn mở bài. Tiết trớc.
- GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới:
1-GTB: Nêu mục đích yc tiết học. 2. Híng dÉn HS lun tËp.
Bµi 1: - Gäi HS đọc yc bài.
- Yc HS trao đổi nhóm đôi, trả lời câu hỏi.
Bài 2: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: Quan
sát một cái cây, suy nghĩ về ích lợi của cây, cảm nghĩ của mình đối với cây
đó. - GV dán tranh, ảnh một số cây.
- GV nhận xét, góp ý. Bài 3: Gọi HS nêu yc.
- Nhận xét, ghi điểm.
Bài 4:
- Gọi HS nêu yc bài tập.
- GV và HS theo dõi, chấm điểm. h- ớng dẫn sữa chữa.

C: Củng cố dặn - dò: -NhËn xÐt tiÕt häc.


- 2 HS ®äc. - Líp nhËn xét.
- HS theo dõi.
- HS đọc yc bài tập. - HS trao đổi nhóm đôi, nêu ý kiến.
+ Có thể dùng các câu ở đoạn a, b để kết bài ở đoạn a nói đợc tình cảm
của ngời tả. + KB ở đoạn b nêu đợc lợi ích của
cây và tc của ngời tả đối với cây. - HS tiếp nối nêu.
- HS đọc yc bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- HS tiếp nối trình bày dàn ý. + Viết kết bài mở rộng dựa trên bài tập.
Tả một loài cây, không trùng với bài tập 4.
- HS tiếp nối đọc.
- Mỗi HS viết một kết bài cho một trong 3 loài cây.
- Viết xong, trao ®ỉi víi b¹n, gãp ý. - HS tiÕp nèi ®äc.
+ HS đọc đề bài :
luyện tập xây dựng kết
bài trong bài văn miêu tả
cây cối.
+ HS viết đề bài :
luyện tập xây dựng kết
bài trong bài văn miêu tả
cây cối.
16
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ : Dũng cảm.
I . Mục đích, yc: -Tiếp tục mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm dũng cảm. Biết một số thành ngữ
gắn với chủ điểm. -Biết sử dụng các từ ngữ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.
II .Chuẩn bị:
-Bảng phụ viÕt néi dung bµi tËp 1,4, phiÕu khỉ to ghi sẵn nội dung bài tập 5. -Vài trang từ điển phôtô nếu có.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:


Hoạt động daỵ Hoạt động học

A. Bài cũ: - 2 HS ®äc bµi giíi thiƯu vỊ tõng ngêi trong


nhãm ®Õn thăm. - GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới:
1.
GTB: Nêu mục ®Ých, yc tiÕt häc.
2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: - GV gợi ý về: từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa.
Bài 2: Đặt câu với từ vừa tìm đợc ở bài tập 1.
Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Bài 4: Đọc và gạch dới những thành ngữ nói
về lòng dũng cảm. - HD HS giải nghĩa các thành ngữ
Bài 5: Đặt câu với một trong các thành ngữ tìm đợc ở bài tập 4.

C. Củng cố dặn - dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố dặn - dò: Bài cũ: - 2 HS đọc bài giới thiệu về từng ngời trong

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×