Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Hớng dẫn HS làm bài tập. - GV tổ chức cho HS làm bài tập, chữa từng GTB: nêu mục đích, yc tiết học. 2. Hớng dẫn HS nghe viết:

Hớng dẫn HS làm bài tập. - GV tổ chức cho HS làm bài tập, chữa từng GTB: nêu mục đích, yc tiết học. 2. Hớng dẫn HS nghe viết:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Luyện từ và câu:
Luyện tập về câu kể Ai là gì?
I .Mục đích, yêu cầu: - Tiếp tục luyện tập câu kể
Ai là gì? Tìm đợc câu kể Ai là gì? Trong đoạn văn, nắm đợc tác dụng của mỗi câu, xác định đợc bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu đó.
- Viết đợc đoạn văn có câu kể Ai là gì?
II .Chuẩn bị: - Một tờ phiếu viết lời giải bài tập 1.
- 4 băng giấy, mỗi băng viết một câu kể bài tập 1: Ai là gì? III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động daỵ Hoạt động học

A. Bài cũ :


- Gọi một HS nãi 3 ®Õn 4 tõ cïng nghÜa víi tõ dòng cảm.
- Một HS làm lại bài tập 4. - GV nhận xét, ghi điểm.
B.Bài mới: 1. GTB: Nêu mục đích yc tiÕt häc.

2. Híng dÉn HS lµm bµi tËp. - GV tổ chức cho HS làm bài tập, chữa từng


bài. Bài tập 1:
- Gọi HS đọc yc bài, tìm các câu kể Ai là gì? Có trong mỗi đoạn văn, nêu tác dụng của nó.
- Yc HS làm bài - Yc HS nêu kết quả.
- Củng cố về câu kể Ai là gì? - NX, k.luận bài đúng.
Bài tập 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ. - Gọi HS nêu yc bài tập
- Yc HS làm bài - Yc HS nêu kết quả.
- Củng cố cách tìm. - NX, k.luận bài đúng.
Bài tập 3:
- Một HS nêu. - Một HS làm bài.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe. - HS làm bài, chữa bài.
- Lớp nhận xét, thống nhất kết quả.
- HS đọc yc bài - HS làm bài
+ Nguyễn Tri Phơnglà.... gt. + Cả hai ông đều không phải là.... nh. định
+ Ông Năm là dân ngụ c của .... gt. + Cần trụclà cánh .....nhận định.
- HS đọc yc bài - HS làm bài, chữa bài.
- Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. + Nguyễn Tri Ph
ơng là ng
ời Thừa Thiên + Cả hai ông đều không phải là ng
ời Hà Nội + Ông Năm là dân ngụ c
của của làng này + Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú
công nhân.
8
- Nhận xét tiết học. - Dặn HS gt cha đạt về sửa lại, chuẩn bị bài
sau. - HS viết, trao đổi cặp, sửa lỗi.
- HS tiếp nối đọc đoạn văn, chỉ rõ câu kể Ai là gì?
- Lắng nghe, thực hiện.
Chính tả
Tuần 26
I .Mục đích, yêu cầu A. Mục tiêu chung:
- Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài đọc: Thắng Biển. - Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai chính tả: ln, ininh.
B. Mục tiêu riêng: HS viết đợc câu: Biển nh con mập nuốt con cá chim nhỏ bé II .Chuẩn bị:
- Một số tờ phiếu khổ to viết bài tập 2b. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động daỵ Hoạt động học
HS k.tật A. Bài cũ:
GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp những từ ngữ đã học.
- GV nhận xét, đánh giá HS học bài. B.Bài mới:

1. GTB: nêu mục đích, yc tiÕt häc. 2. Híng dÉn HS nghe viÕt:


a HD chuẩn bị: - Yc HS đọc hai đoạn văn cần viết trong bài
thắng biển. - GV chú ý HS cách trình bày.
b Viết chính tả: - GV đọc chính tả.
c Chấm, chữa bài
- GV cho HS đổi chéo vở soát lỗi chính tả. - GV chấm, nhận xét 7 đến 8 bài.

3. Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả. - Yc HS lµm bµi tËp 2b.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hớng dẫn HS làm bài tập. - GV tổ chức cho HS làm bài tập, chữa từng GTB: nêu mục đích, yc tiết học. 2. Hớng dẫn HS nghe viết:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×