Tải bản đầy đủ - 35 (trang)
§iỊu kiƯn tù nhiªn

§iỊu kiƯn tù nhiªn

Tải bản đầy đủ - 35trang

Vị trí địa lý
Địa hình
Khí hậu
Sông ngòi
Điều kiện
tự nhiên

1. Điều kiện tự nhiên


Giao thông
vận tải Loại hình vận tải
Hoạt động
Vận tải đường sông
chi phí cầu đường Xây dựng các công trình
hướng vận chuyển
Giao thông
vận tải
Vận tải đường sông
chi phí cầu đường Giao
thông vận tải
Sự phát triển và Sự phát triển và
phân bố của các phân bố của các
ngành kinh tế ngành kinh tế
Phân bố Phân bố
dân cư dân cư
Điều kiện
KT-XH Giao
thông vận tải
Tác động của các Tác động của các
ngành kinh tế ngành kinh tế
khách hàng khách hàng
trang bị VCKT trang bị VCKT
Yêu cầu Yêu cầu
khối khối
lượng lượng
vận tải vận tải
Yêu cầu Yêu cầu
về cự li, về cự li,
thời gian thời gian
giao nhận giao nhận
Yêu cầu Yêu cầu
về tốc độ về tốc độ
vận vận
chuyển chuyển
+ Yêu cầu + Yêu cầu
khác khác
Đường sá Đường sá
cầu cống.. cầu cống..
Các Các
phương phương
tiện vận tải tiện vận tải
Loại hình vận tải phù hợp , Loại hình vận tải phù hợp ,
hướng và cường độ vận tải hướng và cường độ vận tải
Sự phân bố và hoạt động của Sự phân bố và hoạt động của
các loại hình vận tải các loại hình vận tải
Tác động của các Tác động của các
ngành kinh tế ngành kinh tế
khách hàng khách hàng
trang bị VCKT trang bị VCKT
Yêu cầu Yêu cầu
khối khối
lượng lượng
vận tải vận tải
Yêu cầu Yêu cầu
về cự li, về cự li,
thời gian thời gian
giao nhận giao nhận
Yêu cầu Yêu cầu
về tốc độ về tốc độ
vận vận
chuyển chuyển
+ Yêu cầu + Yêu cầu
khác khác
Đường sá Đường sá
cầu cống.. cầu cống..
Các Các
phương phương
tiện vận tải tiện vận tải
Loại hình vận tải phù hợp , Loại hình vận tải phù hợp ,
hướng và cường độ vận tải hướng và cường độ vận tải
Sự phân bố và hoạt động của Sự phân bố và hoạt động của
các loại hình vận tải các loại hình vận tải
Điều kiện
KT-XH Giao
thông vận tải
Sự phát triển và phân bố Sự phát triển và phân bố
Thi công đường tới khu công nghiệp Dung Quất
Sự phát triển và Sự phát triển và
phân bố của các phân bố của các
ngành kinh tế ngành kinh tế
Phân bố
Phân bố
dân cư dân cư
Tàu siêu tốc TGV
Cầu Nhật Bản Cầu Nhật Bản
Tàu siêu tốc TGV Tàu siêu tốc TGV
Cầu Mỹ Thuận
Sự phát triển Sự phát triển
và phân bố và phân bố
của các ngành của các ngành
kinh tế kinh tế
Phân bố dân cư
Điều kiện
KT XH

2. §iỊu kiƯn kinh tÕ – x– héi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§iỊu kiƯn tù nhiªn

Tải bản đầy đủ ngay(35 tr)

×